Biedingformulier opmaken

U kunt onderstaand formulier invullen om een PDF te genereren. De door u ingevulde gegevens worden niet opgeslagen.


De ondergetekende:
Achternaam :
Voornamen (voluit) :
Handelt u in hoedanigheid van beroep of bedrijf? :
Geboorteplaats :
Geboortedatum :
Adres en huisnummer :
Postcode en woonplaats :
Telefoonnummer :
E-mailadres :
Burgerlijke staat :
Legitimatiebewijs :
Nummer legitimatiebewijs :
Afgifteplaats legitimatiebewijs :
Afgiftedatum legitimatiebewijs :

 

Als u optreedt/tekent voor of namens een rechtspersoon, wilt u dan de onderstaande gegevens ook invullen.
In welke hoedanigheid tekent u namens de rechtspersoon? :
Naam rechtspersoon :
Statutaire vestigingsplaats :
Kantooradres :
Ingeschreven in het handelsregister onder dossiernummer :

 

VERKLAART hierbij een onherroepelijk en onvoorwaardelijk bod te doen van:
Bod in cijfers :
Bod voluit geschreven :

 

OP de eigendom van het registergoed
Plaats : WEERT
Adres en huisnummer : Victor de Stuersstraat 40
Kadastraal bekend gemeente :
Sectie :
Nummer :
Groot : are centiare
Het registergoed zal op : donderdag 19 september 2019
ten overstaan van notaris : AchtenvanGent Notarissen
openbaar worden verkocht.

Ondergetekende verplicht zich na acceptatie van voormeld bod op eerste verzoek van de notaris een koopovereenkomst te ondertekenen waarvoor de van toepassing verklaarde algemene en bijzondere voorwaarden gelden. 

Ondergetekende is er mee bekend dat hij op grond van die voorwaarden schadeplichtig is, indien hij verzuimt tijdig zijn medewerking te verlenen. Ondergetekende verklaart kennis te hebben genomen van de toepasselijke algemene- en bijzondere verkoopvoorwaarden.

Ondergetekende verklaart dat met betrekking tot zijn financiële gegoedheid dan wel met betrekking tot de financiële gegoedheid van de rechtspersoon die hij vertegenwoordigt, inlichtingen kunnen worden ingewonnen bij:

Naam bank :
Contactpersoon :
Adres en huisnummer :
Telefoon :

 

Getekend te op maandag 21 oktober 2019