Groeneweg 3, BUNDE

Attentie

Bezichtiging mogelijk op 23 oktober 2019

Omschrijving

Indeling volgens taxatierapport d.d.15 april 2019 (notaris kan hiervoor geen aansprakelijkheid aanvaarden):

Begane grond: entree, verdeeld in diverse ruimte. Totale oppervlakte 132 m2.
Eerste verdieping: vaste trap naar verdieping met diverse ruimtes. Totale oppervlakte 132 m2.
Zolder: vliering
Buiten: in aanbouw zijnde dubbele garage

Kenmerken

Type registergoed
Bijzonder object
Gebruik
Niet in gebruik
Soort eigendom
Vol eigendom
Bouwjaar
1866
Oppervlakte wonen
264 m2
Oppervlakte perceel
830 m2
Inhoud
972 m3
Kadastrale omschrijving
KADASTRALE GEMEENTE BUNDE het (casco-) woonhuis met aanhorigheden, ondergrond en tuin, staande en gelegen aan de Groeneweg 3 te 6241 NW Bunde, kadastraal bekend gemeente Bunde, sectie A nummers 3879 en 3880, respectievelijk groot zes are en achtenvijftig centiare (6.58 are) en een are en tweeënzeventig centiare (1.72 are), met aandeel in mandelig perceel sectie A nummer 3830, groot zesentachtig centiare (0.86 are)

Lasten

OZB
€ 540,85 per jaar
Rioolheffing
€ 138,04 per jaar
Waterschapslasten
€ 76,69 per jaar

Fotogalerij

Kavelinformatie

Bezichtiging
maandag 7 oktober 2019, van 09:30 tot 10:30 uur
woensdag 23 oktober 2019, van 09:30 tot 10:15 uur
bezichtiging op basis van binnentreding, in beginsel voor iedereen toegankelijk.

Bijzonderheden
- Mandeligheid
De executienotaris heeft gesteld dat aan perceel A 3879 een onverdeeld aandeel in het mandelige perceel A 3830 (patio en voetpad) gekoppeld moet zijn. Dit blijkt niet uit eerdere akten van overdracht van het te veilen object. Ook het kadaster maakte geen melding van mandelige eigendom bij A 3879. Aan het Kadaster is verzocht deze kwestie te onderzoeken. Resultaat (de dato 4 oktober 2019) van dat onderzoek is, dat inderdaad een aandeel in het mandelige perceel 3810 bij het te veilen perceel 3879 behoort. Gevolg is, dat de verkrijger in de veiling deelgenoot is het mandelige perceel en dat gebruik mag plaatsvinden conform het reglement. Het reglement is gepubliceerd onder ''Documenten'' in deze advertentie.

- Monument
Het Registergoed is aangewezen als gemeentelijk monument. Voor de omschrijving van het monument wordt verwezen naar de geüploade documenten.

- Omgevingvergunning / bouwtekeningen
Bij besluit van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Meerssen, de dato eenendertig augustus tweeduizend veertien, is aan een rechtsvoorganger van de eigenaar een omgevingsvergunning verleend voor het gedeeltelijk verbouwen van een woonhuis en garage en het bouwen van een carport op het perceel plaatselijk bekend als Groenweg 3 te Bunde.
De gemeente Meersen verklaarde daaromtrent op twintig juni tweeduizend negentien:
''dat de omgevingsvergunning nog van kracht is. Hieraan zit geen geldigheidstermijn. Het college kan omgevingsvergunningen intrekken indien deze niet zijn uitgevoerd, maar op dit moment is hier nog geen sprake van. In zo’n geval ontvangt de aanvrager van de omgevingsvergunning hiervan een brief.
De omgevingsvergunning kan uitgevoerd worden door iemand anders als de aanvrager, echter blijft de aanvrager eindverantwoordelijke. Dus wij adviseren dan altijd om de omgevingsvergunning om te laten schrijven naar de nieuwe eigenaar van het perceel. Dit kan de nieuwe eigenaar doen door een schriftelijk verzoek in te dienen.
Wil de koper de omgevingsvergunning niet uitvoeren en heeft hij andere plannen voor die locatie. Dan dient deze eerst de oude omgevingsvergunning in te trekken en dan is de ‘weg vrij’ om een nieuwe omgevingsvergunning aan te vragen.''
- Voor de juistheid van de in deze publicatie geüploade bouwtekeningen als ook die van de gerealiseerde bebouwing kan verkoper niet instaan.
- De in grijze steen opgetrokken in aanbouw zijnde carport gelegen aan de oostzijde van het object, staat deels op de perceel 3878 en vermoedelijk ook op perceel 3877. Deze percelen behoren niet tot het te veilen object. (Namens) De eigenaren van gemelde percelen is verklaard dat afspraken te maken zijn over eventuele verwerving van de percelen dan wel het respecteren van de kadastrale grenzen, hetgeen inhoudt dat het bouwsel dient te worden afgebroken/verplaatst.
- Huurbeding
Het Registergoed wordt, voor zover bekend, op dit moment niet bewoond.
De gemeente Meerssen heeft verklaard de op het adres van het registergoed ingeschreven personen per vier juli tweeduizend negentien te hebben uitgeschreven.
Verkoper verklaarde gegronde redenen te hebben om het huurbeding als bedoeld in artikel 3:264 Burgerlijk Wetboek niet in te roepen.

- Voor zover de Verkoper bekend is met betrekking tot de levering geen omzetbelasting, maar wel overdrachtsbelasting verschuldigd en wel tegen het tarief van twee procent (2%). Het risico dat de Ontvanger van de Belastingdienst het registergoed voor de heffing van overdrachtsbelasting niet of niet geheel als woning met aanhorigheden kwalificeert komt volledig voor rekening van Koper.

- De koper dient dit object uiterlijk 4 weken na gunning af te nemen.

- Verkoper staat niet toe dat na de openbare veiling wordt verklaard dat namens een nader te noemen meester is geboden. De mogelijkheid van een Akte de Command is bij de veilingvoorwaarden uitgesloten.
Milieuinfo
Er is bij de gemeente geen informatie over bodemverontreiniging op dit kadastraal perceel.

Veiling informatie

Type
Executieveiling hypotheek
Status
Veiling
Veilinglocatie
Fletcher Hotel-Restaurant Jagershorst Leende
Valkenswaardseweg 44
5595 XB Leende
Kantoor
AchtenvanGent Notarissen
Dhr. Chris van Beuzekom (T direct: 043-3281382)
Wilhelminasingel 68A
6221 BK Maastricht
T: 043 328 17 60
F: 043 325 14 26
E: veiling@achtenvangent.nl

Financieel

Inzetpremie:
1% t.l.v. de veilingopbrengst
Indicatie veilingkosten:
€ 7.845,00 (per 04‑10‑2019 om 14:18 uur)
Ingeval van een gedwongen ontruiming worden de kosten daarvan geschat op € 1.000,- (per 17‑10‑2019 om 12:20 uur)
Specificatie indicatie kosten in PDF (per 04-10-2019 om 14:19 uur)

Veiling

24 oktober 2019 vanaf 13:30 uur
Fletcher Hotel-Restaurant Jagershorst Leende
Valkenswaardseweg 44
5595 XB Leende
Executieveiling hypotheek
Status: Veiling
Veilingdossiernummer: 44399

Notaris

Dhr. Chris van Beuzekom (T direct: 043-3281382)
Wilhelminasingel 68A
6221 BK Maastricht
T: 043 328 17 60
F: 043 325 14 26

Inzetpremie

1% t.l.v. de veilingopbrengst

Onderhands bod

Tot en met 9 oktober 2019 24:00 is een onderhands bod mogelijk.

Delen

Kaart

Klik hier om de Google kaart te zien

Delen

Onderhands bod

Het is ook mogelijk om voorafgaand aan de executieveiling bij de notaris een schriftelijk bod uit te brengen. Let er goed op dat dit bod onherroepelijk en onvoorwaardelijk is. U kunt dus geen voorbehoud maken voor bijvoorbeeld de verkrijging van een financiering of voor het leegkomen van het pand. Als koper dient u zich van de spelregels te vergewissen. Wij wijzen u op de informatie over dit object en de van toepassing zijnde veilingvoorwaarden en (veiling)kosten. Indien u na het lezen van de spelregels tóch onzeker bent, schakel dan een deskundige in. Bijvoorbeeld uw makelaar. Voor het uitbrengen van uw bod voorafgaand aan de executieveiling gebruikt u het biedingformulier. Het volledig ingevuld en ondertekend formulier dient voor de bovenstaande veiling uiterlijk 09-10-2019 24:00 uur bij de notaris te zijn ingediend.

Het wordt aangeraden een deskundige in te schakelen om de veilingaankoop te begeleiden.