Smaragd 47, 'S-HERTOGENBOSCH

Omschrijving

Een eindwoning met berging, ondergrond en tuin. Begane grond en twee verdiepingslagen.

De aanmelding van de verkopend makelaar in 2009 van het getaxeerde maakt melding van de navolgende omschrijving van het getaxeerd:
"Omschrijving woning
Deze tussenwoning aan de Smaragd 47 is unieke kans! Voor een zeer interessante prijs kan deze ruime hoekwoning met flinke tuin van u zijn. De woning heeft een woonoppervlakte van ca. 105 m2 en een inhoud van 375 m3.
De woning is gebouwd in 1973. Parkeergelegenheid vindt u voldoende aan de voorzijde en in de directe omgeving van de woning.
De indeling is als volgt:
Achter de voordeur komen we allereerst in de lichte hal waar we de toiletruimte en meterkast aantreffen. Middels de trapopgang is de boven gelegen verdieping te bereiken.
Aansluitend aan de hal is de ruime woonkamer gelegen. Wat bij binnenkomst direct opvalt is de lichtinval, middels de grote raampartijen aan zowel de voor – als achterzijde is deze zeer goed te noemen.
De keuken staat in open verbinding met de woonkamer en is uitgerust met een eenvoudig keukenblok. Middels een deur in de keuken is de achtertuin te bereiken. De berging biedt u de ruimte voor het stallen van uw fiets en eventuele opbergmogelijkheden. Tevens is de woning via een achterom te bereiken.
Op de eerste verdieping komen we allereerst op de overloop vanwaar we de toegang hebben tot drie ruime slaapkamers. De badkamer is eenvoudig maar ruim.
Middels een vaste trap is de volwaardige zolderverdieping te bereiken. Deze verdieping is voorzien van een ruime zolderkamer, een separate wasruimte met de aansluitingen ten behoeven van de wasapparatuur en CV installatie."
De taxateur is bekend met deze woningen en de omschrijving geeft de standaard indeling van de woning weer. Daar de taxateur de woning niet van binnen heeft gezien, wordt bij de waardering van het getaxeerde uitgegaan van deze omschrijving. Het is de taxateur onbekend of de eigenaar na aankoop in 2009 nog aanpassingen, verbouwingen of verbeteringen heeft aangebracht. Hier wordt in deze taxatie dan ook niet vanuit gegaan.

Kenmerken

Type registergoed
Hoekwoning
Gebruik
Bewoond/in eigen gebruik
Soort eigendom
Vol eigendom
Bouwjaar
1973
Oppervlakte wonen
120 m2
Oppervlakte perceel
200 m2
Inhoud
370 m3

Lasten

waterschapslasten
€ 65,24 per jaar

Fotogalerij

Kavelinformatie

Bezichtiging

De mogelijkheid wordt onderzocht, als een en ander duidelijk is, dan wordt dat hier vermeld.

Bijzonderheden
huurbeding is ingeroepen. Nog geen beschikking

Documenten

Algemene voorwaarden

Veiling informatie

Type
Executieveiling hypotheek
Status
Vervallen (deze veiling gaat niet door)
Veilinglocatie
Golden Tulip Jagershorst Leende
Valkenswaardseweg 44
5595 XB Leende
Kantoor
Huijbregts Notarissen & Adviseurs
mw E. Schellekens/mw L. Pennings
Zuiderparkweg 280
5216 HE 'S-HERTOGENBOSCH
T: 073 691 87 87
E: veiling@huijbregtsnotarissen.com
Bijzondere voorwaarden

Op deze veiling zijn bovendien van toepassing de navolgende:
BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN
1. Wijze van veiling
De veiling vindt plaats bij inzet en afslag als zaal-/internetveiling en wel op donderdag éénentwintig februari tweeduizendnegentien om dertien uur dertig minuten (13:30), in Golden Tulip Jagershorst Leende, Valkenswaardseweg 44 te Leende.
2. Betaling koopsom
De koopsom moet worden betaald uiterlijk zes (6) weken na de Gunning.
3. Kosten
a. De kosten en heffingen die ingevolge het bepaalde in artikel 9 van de AVVE 2017 bij de koper in rekening zullen worden gebracht bedragen bij benadering: vierduizend negenhonderdtweeënzeventig euro en veertien eurocent (€ 4.972,14)
b. Bij betaling van de kooppenningen dient gelijktijdig door de koper te worden voldaan een bedrag aan rente berekend over de koopsom op basis van de wettelijke rente over de periode welke verstrijkt tussen de datum van toewijzing en de dag van betaling.
4. Belastingen
Voor zover aan de bank bekend is ter zake van de levering van het registergoed geen omzetbelasting, wel overdrachtsbelasting verschuldigd.
5. Bewoning en gebruik. Eigenaar
Het registergoed wordt bewoond door de eigenaar.
6. Huurbeding uit hypotheekakte
De hypotheekakte op grond waarvan de veiling bij executie plaatsvindt bevat het huurbeding bedoeld in artikel 3:264 van het Burgerlijk Wetboek. Het verzoekschrift met betrekking tot het inroepen van dit huurbeding is inmiddels ingediend bij de bevoegde voorzieningenrechter.
7. Voorbehoud recht van beraad
De verkoper maakt, tenzij hij blijkens het proces-verbaal van de afslagveiling direct tot gunning overgaat, gebruik van zijn recht van beraad als vermeld in artikel 8 lid 2 AVVE 2017. Indien de verkoper vervolgens wil gunnen zal hij daarvan doen blijken uit een, vóór het verstrijken van de beraadstermijn, op te maken akte van gunning.
8. Inbegrepen in koop
Bij de koop is (zonder bijbetaling) inbegrepen de roerende zaken als bedoeld in artikel 3:254 van het Burgerlijk Wetboek.
9. Energielabel
Verkoper beschikt niet over een energielabel danwel een gelijkwaardig document als bedoeld in het Besluit energieprestatie gebouwen. Verkoper zal te dezer zake geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden. Koper is hiermee volledig bekend en vrijwaart opdrachtgever voor alle (eventuele) aanspraken te dier zake. Koper is zich ervan bewust, dat indien hij een energielabel dan wel een gelijkwaardig document als bedoeld in het Besluit energieprestatie gebouwen wenst te verkrijgen, hij daartoe zelf dient zorg te dragen.
10. Onderzoeksplicht koper
Van koper wordt verwacht dat hij zelf onderzoek instelt naar het gekochte, dan wel dat hij als hij dit onderzoek achterwege laat of gelaten heeft, hij welbewust de daaraan verbonden risico's aanvaardt zonder enig voorbehoud of enige aanspraak jegens de opdrachtgever of de notaris.
11. Voorwaarden in verband met internetbieden en internetborg.
De onderhavige Veiling is een Zaal-/Internetveiling. Het bieden tijdens de Veiling kan ook via de website www.vastgoedveilingzuid.nl en www.openbareverkoop.nl plaatsvinden.
Aanvulling begrippen:
In deze Bijzondere Veilingvoorwaarden wordt verstaan onder:
1. www.vastgoedveilingzuid.nl en www.openbareverkoop.nl:
de algemeen toegankelijke website of een daaraan gelieerde website, bedoeld in begrip 27 van de AVVE 2017, via welke website een Bod via internet kan worden uitgebracht.
2. NIIV:
“Stichting Notarieel Instituut Internetveilen”, statutair gevestigd in de gemeente Baarn, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 52037098, rechthebbende van www.vastgoedveilingzuid.nl en/of www.openbareverkoop.nl.
3. Handleiding
de “handleiding online bieden” vermeld op www.vastgoedveilingzuid.nl en/of www.openbareverkoop.nl.
4. Registratienotaris:
een notaris die de via www.vastgoedveilingzuid.nl en/of www.openbareverkoop.nl in te vullen registratieverklaring en het geldige identiteitsbewijs van een natuurlijke persoon die wil bieden via internet, in ontvangst neemt en controleert (i) ter vaststelling van diens identiteit, (ii) het opgegeven telefoonnummer en (iii) ter legalisatie van diens handtekening onder de registratieverklaring.
5. Registratie:
het geheel van de door NIIV voorgeschreven handelingen, ter identificatie van een natuurlijke persoon die via www.vastgoedveilingzuid.nl en/of www.openbareverkoop.nl wil bieden, bestaande uit de invoer via internet van diens persoonsgegevens en controle door de Registratienotaris van diens identiteit en het door die persoon opgegeven mobiele telefoonnummer.
6. Deelnemer:
een natuurlijk persoon die de procedure van Registratie heeft doorlopen, tijdig voor de Veiling een Internetborg heeft gestort en tijdens de Veiling van het Registergoed is ingelogd op www.vastgoedveilingzuid.nl en/ of www.openbareverkoop.nl.
7. Internetborg:
een bedrag dat door een Deelnemer is gestort, zoals beschreven in de Handleiding. De hoogte van de Internetborg bedraagt één procent (1 %) van de biedlimiet zoals bedoeld in de Handleiding met een minimum van vijfduizend euro (€ 5.000,00) per registergoed, en geldt als een afdoende “gegoedheid” in de zin van artikel 14 van de AVVE 2017.
Aanvulling voorwaarden:
1. In aanvulling op de AVVE 2017 kan tijdens de Veiling door een Deelnemer via internet worden geboden. Als “Bod” in de zin van de AVVE 2017 wordt derhalve ook een Bod via internet aangemerkt, mits dit Bod is uitgebracht door een Deelnemer op de door NIIV in de Handleiding voorgeschreven wijze. De hoogte van het Bod dat de Deelnemer uitbrengt wordt bepaald door het bedrag waarop hij klikt of drukt.
2. Als de Deelnemer een Bod heeft uitgebracht en volgens de Notaris de hoogste Bieder is, kan de Internetborg op verzoek van de Deelnemer ook worden gebruikt als (deel)betaling voor de ingevolge artikel 12 AVVE 2017 na de Veiling te betalen waarborgsom, waarbij de Deelnemer ermee instemt dat de notaris (dit deel van) de waarborgsom pas vrijgeeft indien de Deelnemer al zijn verplichtingen die uit het doen van een Bod voortvloeien is nagekomen.
3. In geval van discussie over het tijdstip waarop de biedingen, ofwel via internet, ofwel in de zaal, de Notaris hebben bereikt, alsmede in geval van storing aan en/of het uitvallen van de internetverbinding(en) tijdens de Veiling en in alle andere gevallen van discussie beslist de Notaris.
4. Weliswaar wordt de mogelijkheid geboden om via internet te bieden, maar hiermee wordt niet gegarandeerd dat de Deelnemer permanente en/of gelijktijdige toegang heeft tot internet om mee te bieden. Eventuele vertragingen in de snelheid van de internetverbinding(en), alsmede storingen en uitval van deze verbinding(en) komen geheel voor rekening en risico van de Deelnemer.
5. Tenzij de Notaris anders beslist, zal niet eerder worden overgegaan tot de Inzet en de Afslag, dan nadat de Notaris genoegzaam zal zijn gebleken dat via internet biedingen kunnen worden uitgebracht.
6. In aanvulling op artikel 3 lid 3 AVVE 2017 kan de Afmijning door de Deelnemer elektronisch geschieden door te klikken of te drukken op het woord “bied”.
7. Als Afmijnbedrag geldt het bedrag waarop door de Deelnemer tijdens de Afslag wordt geklikt of gedrukt op het moment waarop een zaalbieder kan afmijnen.
8. Wanneer de Deelnemer tijdens de Veiling overgaat tot het uitbrengen van een Bod via internet en het Bod de Notaris heeft bereikt, heeft dit Bod gelijke rechtsgevolgen als een Bod dat vanuit de veilingzaal wordt uitgebracht.
9. De Deelnemer die tijdens de Veiling overgaat tot het uitbrengen van een Bod via internet dient gedurende het verdere verloop van de Veiling voor de Notaris telefonisch bereikbaar te zijn en te blijven, en wel op het mobiele telefoonnummer dat de Deelnemer heeft ingevuld op diens registratieformulier. Voor het geval de Deelnemer gedurende het verdere verloop van de Veiling niet of slechts ten dele voor de Notaris telefonisch bereikbaar is, terwijl in het kader van de Veiling op enig moment telefonisch overleg tussen de Notaris en de Deelnemer noodzakelijk wordt geacht door de Notaris, dan is de Notaris bevoegd om het Bod van de Deelnemer niet als zodanig te erkennen dan wel af te wijzen.
10. In aanvulling op artikel 5 lid 3 AVVE 2017 is de Deelnemer die het hoogste Bod heeft uitgebracht tot het moment van Gunning bevoegd te verklaren dat hij heeft geboden namens een rechtspersoon of personenvennootschap, mits die Deelnemer vóór de Gunning:
- naar het oordeel van de Notaris genoegzaam aantoont volledig bevoegd te zijn tot vertegenwoordiging van die rechtspersoon of personenven¬noot¬schap; en
- de waarborgsom wordt gestort als bedoeld in artikel 12 lid 1 AVVE 2017.
Het bepaalde in artikel 5 lid 4 AVVE 2017 is in deze situatie ook van toepassing (acceptatie door de Verkoper) tenzij dit elders in de Bijzondere Veilingvoorwaarden is uitgesloten.
Van een en ander dient uit de notariële akte van Gunning te blijken.
Indien met inachtneming van het vorenstaande een rechtspersoon of personenvennootschap heeft te gelden als vertegenwoordigde van de Deelnemer, komt aan die rechtspersoon of personenvennootschap het recht toe vóór de betaling van de Koopprijs te verklaren dat hij het Bod heeft uitgebracht namens één of meer anderen als bedoeld in artikel 5 lid 2 AVVE 2017.
11. De in lid 10 bedoelde Deelnemer is, naast die rechtspersoon of personenvennootschap hoofdelijk verbonden voor de nakoming van de verplichtingen ten gevolge van de Gunning. Indien die Deelnemer, ingeval de door hem vertegenwoordigde rechtspersoon of personenvennootschap in verzuim is, de Koopprijs geheel voor eigen rekening voldoet, wordt hij geacht de koopovereenkomst voor zichzelf te zijn aangegaan, in welk geval de Levering aan hem plaatsvindt en hem kwijting wordt verleend. Van een en ander dient uit de Notariële verklaring van betaling te blijken.
12. Door het uitbrengen van een Bod via internet, op de wijze zoals door NIIV omschreven, verleent de Deelnemer, indien van toepassing, mede namens de door hem vertegenwoordigde rechtspersoon of personenvennootschap als bedoeld in lid 10, tevens volmacht aan ieder van de medewerkers die ten tijde van het gebruik van de volmacht werkzaam zijn ten kantore van de Notaris (zowel samen als ieder afzonderlijk) om kennis te nemen van de inhoud van het proces-verbaal van Veiling en in en bij het proces-verbaal van Veiling:
a. te bevestigen dat de Deelnemer het betreffende Bod heeft uitgebracht; en
b. in te stemmen met alle in het proces-verbaal van Veiling (te) vermelde(n) waarnemingen van de Notaris ter zake van de Veiling.
De gevolmachtigde kan op grond van deze volmacht voorts het proces-verbaal van Veiling ondertekenen en ter zake hiervan datgene te doen wat hij nodig en nuttig acht. De gevolmachtigde heeft de macht tot substitutie, zodat hij onder zijn verantwoordelijkheid een ander in zijn plaats kan stellen.
13. Indien een Deelnemer niet via internet, maar vanuit de veilingzaal als zaalbieder een Bod uitbrengt kan de Internetborg gebruikt worden ten bewijze van zijn gegoedheid als bedoeld in artikel 14 AVVE 2017 én als betaling van een door deze Deelnemer, of, indien van toepassing, de door hem vertegenwoordigde rechtspersoon of personenvennootschap bedoeld in lid 8, verschuldigde waarborgsom of een gedeelte daarvan.
14. In geval van niet-nakoming van een of meer verplichtingen uit de tussen de Verkoper en een Deelnemer tot stand gekomen koopovereenkomst, wordt (onverminderd het bepaalde in artikel 26 AVVE 2017) de Internetborg door de Notaris geïncasseerd bij NIIV en geheel of gedeeltelijk gebruikt ter betaling van (een deel van) de kosten die voortvloeien uit de niet-nakoming.
Afmijnen zonder afroepen
Indien de regioveiling daartoe tijdens de Veiling de mogelijkheid biedt, dan kan, in aanvulling op artikel 3 lid 2 AVVE 2017, de Afmijning door een zaalbieder door het roepen van het woord ''mijn'' ook plaatsvinden zonder afroeping door de afslager, zodra (en gedurende de tijd dat) een bedrag waarop kan worden geboden voor zowel de zaalbieders als de Notaris zichtbaar is op een scherm in de veilingzaal. Indien er wordt afgemijnd op het moment dat er sprake is van een wisseling van bedragen op het scherm, geldt als Afmijnbedrag het laatste bedrag dat vóór die wisseling voor de notaris zichtbaar was, onverminderd het bepaalde bij artikel 3 lid 5 AVVE 2017 laatste zin.
Akte de command: bieden voor een ander
In afwijking van het bepaalde in artikel 5 AVVE 2017 dient lid 3 te worden gewijzigd en zal luiden als volgt:
3. De AVVE bepaalt in artikel 5 dat iedere bieder op een veiling het recht heeft om vóór de betaling van de koopprijs te verklaren dat hij zijn bod heeft uitgebracht voor een ander, de ''vertegenwoordigde''. Om dit bieden voor een ander te formaliseren moet de notaris een Akte de command opmaken. Omdat bij het bieden voor een ander de uiteindelijke koper niet direct bekend is, kiest de bank vanuit het oogpunt van transparantie ervoor om bieden voor een ander niet toe te staan bij de veiling. In plaats daarvan kan de bieder gebruik maken van een doorlevering. Na levering van de onroerende zaak aan de bieder levert deze de zaak weer door aan de uiteindelijke koper.
ERFDIENSTBAARHEDEN/BIJZONDERE LASTEN EN VERPLICHTINGEN
Voor het bestaan van erfdienstbaarheden, bijzondere lasten en beperkingen met betrekking tot het verkochte wordt te dezen verwezen naar voormelde akte van levering, de dato twintig november tweeduizendnegen, waarin woordelijk staat vermeld:
''Erfdienstbaarheden /bijzondere lasten en verplichtingen
OMSCHRIJVING ERFDIENSTBAARHEDEN, KWALITATIEVE BEDINGEN EN/OF BIJZONDERE VERPLICHTINGEN
Met betrekking tot aan verkoper bekende erfdienstbaarheden, kwalitatieve bedingen en/of bijzondere verplichtingen wordt verwezen naar na te melden akte van eigendomsverkrijging, waarin onder meer woordelijk staat vermeld:
''Kwalitatieve verplichtingen
6. De Stichting Hertoghuizen verbindt zich jegens de gemeente ‘s Hertogenbosch om ten aanzien van de overgedragen onroerende goederen op de voet van artikel 252 Boek 6 Burgerlijk Wetboek het hierna onder A en B omschrevene te dulden of niet te doen:
A. De gemeente ‘s Hertogenbosch heeft het recht tot het hebben, onderhouden en zo nodig vernieuwen en vervangen van de thans aanwezige voorwerpen en werken van openbaar nut in, op, aan of boven de overgedragen onroerende goederen. Tot voorwerpen en werken van openbaar nut worden in ieder geval gerekend:
- aanduidingsborden;
- centraal-antenne-systeem (kabels met bijbehorende werken van het plaatselijk centraal-antenne-systeem);
- eigen stoep (ter plaatse van het bestaande trottoir) met recht van overpad onderling over en weer;
- gasleidingen behorende tot het plaatselijk gasnet;
- straatkolken met aansluitend afvoerriool behorend tot het plaatselijk rioleringsnet;
- lichtmasten van de openbare verlichting met bijbehorende electriciteitsaansluitingen;
- laagspanningskabels van het plaatselijk electriciteitsnet;
- kabels met bijbehorende werken van het plaatselijk net voor tele-kommunicatie;
- verankering van de (gemeentelijke) kantvoorzieningen langs de aangrenzende (gemeentelijke) waterlopen;
- waterleidingen behorende tot het plaatselijke waterleidingnet.
Stichting Hertoghuizen dient zich te onthouden van alle handelingen die het karakter van openbaar nut van bedoelde voorwerpen en werken verminderd of teniet doet. Stichting Hertoghuizen mag op en nabij bedoelde voorwerpen en werken van openbaar nut geen objecten hebben die bezwarend zijn voor gemeentelijke werkzaamheden.
De gemeente ‘s Hertogenbosch is gehouden alle schade die als gevolg van de uitoefening van haar rechten uit dezen hoofde wordt veroorzaakt aan de grond of de opstallen van de onroerende goederen terstond voor eigen rekening te herstellen, danwel indien deze schade niet kan worden hersteld daarvoor een billijke schadeloosstelling toe te kennen.
B. Stichting Hertoghuizen moet:
a. dulden dat de op de aan de gemeente ‘s Hertogenbosch in eigendom toebehorende erven thans aanwezige bomen op een afstand van minder dan twee meter uit de erfgrens tussen die erven en de erven behorende tot de bij deze aan Stichting Hertoghuizen overgedragen onroerende goederen in stand worden gehouden of worden herplant;
b. dulden dat de takken van de thans aanwezige of herplante bomen uitsteken boven de erven welke deel uitmaken van de bij deze aan Stichting Hertoghuizen overgedragen onroerende goederen en de wortels van die bomen doorgroeien in de erven welke deel uitmaken van de bij deze aan Stichting Hertoghuizen overgedragen onroerende goederen;
c. dulden dat de parkeerplaatsen die op de erven welke deel uitmaken van de bij deze aan Stichting Hertoghuizen overgedragen onroerende goederen, zijn aangelegd nimmer mogen worden verwijderd of aan hun bestemming als particuliere parkeerplaatsen voor personenauto's mogen worden onttrokken, terwijl Stichting Hertoghuizen hiertoe evenmin zelf mag overgaan;
d. zich onthouden van al hetgeen het gebruik van de parkeerplaatsen kan belemmeren of schaden, met name ook van het niet doen uitvoeren van werkzaamheden tot instandhouding van de betreffende parkeerplaatsen.
C. De gemeente ‘s Hertogenbosch verschaft desgevraagd kosteloos informatie over de sub A en B bedoelde kwalitatieve verplichtingen.
7. De onder 6 omschreven verplichtingen zullen overgaan op al degenen die bedoelde onroerende goederen of een gedeelte daarvan zullen verkrijgen, hetzij onder algemene titel hetzij onder bijzondere titel. Degenen die van de rechthebbende een recht tot gebruik van de onroerende goederen of een gedeelte daarvan zullen verkrijgen zijn eveneens aan de onder 6 omschreven verplichtingen gehouden.
Verplichting vestiging erfdienstbaarheden
8. Stichting Hertoghuizen verplicht zich om op eerste verzoek van de gemeente ‘s Hertogenbosch mede te werken aan het vestigen van al zodanige erfdienstbaarheden als naar de mening van de gemeente ‘s Hertogenbosch noodzakelijk of wenselijk zijn ter vervanging van de hiervoor sub 6 omschreven verplichtingen zolang deze niet zijn uitgewerkt of indien mocht blijken dat zij niet als kwalitatieve verplichtingen in de zin van artikel 252 Boek 6 Burgerlijk Wetboek zijn tot standgekomen.
Erfafscheiding
9. Stichting Hertoghuizen doet afstand van de bevoegdheid omschreven in artikel 49 Boek 5 Burgerlijk Wetboek voorzover de aan de onroerende goederen grenzende terreinen eigendom van de gemeente ‘s Hertogenbosch zijn.
Kettingbeding
10. Het bepaalde onder 8 en 9, alsmede het bepaalde in dit punt 10 moet bij elke overgang van de onroerende goederen of een gedeelte daarvan, alsmede bij elke toekenning van een zakelijk genotsrecht op de betreffende onroerende goederen of een gedeelte daarvan aan de opvolgende eigena(a)r(en) of de zakelijk gerechtigde(n) worden opgelegd en worden bedongen ten behoeve van de gemeente ‘s Hertogenbosch, tenzij bedoelde bepalingen inmiddels zijn uitgewerkt.
Bij elke niet-nakoming van deze bepaling verbeurt de nalatige partij zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist ten behoeve van de gemeente ‘s Hertogenbosch een direct opeisbare boete van eenhonderdduizend gulden (f. 100.000,), onverminderd het recht van de gemeente ‘s Hertogenbosch om volledige schadevergoeding te kunnen vorderen.
De gemeente ‘s Hertogenbosch verschaft desgevraagd kosteloos informatie over de betreffende erfdienstbaarheden.''
Voorzover in bovengeciteerde bepalingen en/of akte(n) verplichtingen voorkomen die verkoper verplicht is aan koper op te leggen, doet hij dat bij deze, hetgeen koper aanvaardt.”
En een akte van levering ingeschreven ten kantore van de Landelijke Dienst voor het Kadaster en de Openbare Registers voorheen te Eindhoven op negentien januari negentienhonderdachtennegentig in deel 13403 nummer 1, van het afschrift ener akte van levering op zestien januari negentienhonderdachtennegentig verleden voor notaris S. Alberts te Vlijmen, gemeente Heusden, waarin woordelijk staat vermeld:
''Voor het bestaan van erfdienstbaarheden en nieuwe kwalitatieve
verplichtingen wordt te deze verwezen naar na te melden akte van eigendomsverkrijging, waarin woordelijk staat vermeld:
''D. ERFDIENSTBAARHEDEN.
Handhaving bestaande toestand.
a. Ten behoeve en ten laste van het bij deze verkochte n ten laste en ten behoeve van de overige aan de verkoper in eigendom verblijvende kavels
van het bouwblok, waarvan het bij deze verkochte deel uitmaakt, welke kadastraal bekend zijn als delen van gemeente 's-Hertogenbosch sectie 0 nummer 5090 over en weer zijn casu quo worden bij deze verleend en aangenomen alzodanige erfdienstbaarheden waardoor de toestand waarin die kavels zich thans ten opzichte van elkaar (zullen) bevinden, blijft gehandhaafd, speciaal wat betreft de aanwezigheid van ondergrondse en bovengrondse lei-
dingen alsmede kabels ten behoeve van telefoon en/of andere aansluitingen, de afvoer van hemel, water, gootwater en faecaliën door rioleringswerken
of anderszins, eventuele inbalking, inankering en overbouw, toevoer van licht en lucht, zijnde hieronder evenwel niet begrepen een verbod
om te bouwen of te verbouwen.
Deze erfdienstbaarheden zullen niet geacht worden
te zijn verzwaard door bebouwing, meerdere bebouwing of verandering van aard of bestemming der heersende erven. Voorzover de op de bouwkavels te
stichten of gestichte opstallen elkaar belenden, zullen de scheidsmuren gemeen zijn in de zin van artikel 62 boek 5 van het Burgerlijk Wetboek.
Brandgang
b. Ten bate en ten laste van de van de straat af bereikbare brandgang zoals deze is aangegeven op voormelde tekening met een dubbele arcering en
voor zover deze brandgang deel uitmaakt van het verkochte en ten bate en ten laste van de aan vorenbedoelde brandgang grenzende grondpercelen, inclusief de daartoe behorende brandgangstroken) voor zover eigendom van de verkoper, thans kadastraal bekend als gedeelten van het kadastrale perceel gemeente 's-Hertogenbosch, sectie 0 nummer 5090, wordt bij deze over en weer verleend en
aangenomen de erfdienstbaarheid:
dat vorenbedoelde brandgang bestemd moeten blijven tot en in goede staat moeten worden onderhouden als zogenaamde brandgang, tevens dienende als
gemeenschappelijke achteringang en achteruitgang van de aan vorenbedoelde brandgang grenzende woningen en gebouwen, dat deze brandgang nimmer
zal mogen worden bebouwd en dat daarin, daarop of daarboven generlei voorwerpen of stoffen mogen worden aangebracht, geplaatst of anderszins aanwezig zijn, waardoor de bestemming tot gemeenschappelijke achterin- en achteruitgang op enigerlei wijze zou kunnen worden belemmerd of geschaad, een en ander ter beoordeling van burgemeester en wet-
houders van de Gemeente 's-Hertogenbosch.
Voorzover er van de bij de sub D.a en D.b. bedoelde erfdienstbaarheden betrokken-kavels reeds overdrachten hebben plaatsgevonden, zijn bij die eerdere overdrachten erfdienstbaarheden van gelijke strekking gevestigd.
Koper neemt de ten behoeve van het verkochte gevestigde en/of nog te vestigen erfdienstbaarheden aan.''
En een akte van levering ingeschreven ten kantore van de Landelijke Dienst voor het Kadaster en de Openbare Registers op vijf november tweeduizendnegen in deel 57423 nummer 68, van het afschrift ener akte van levering op vijf november tweeduizendnegen verleden voor mr. J.H. Oomen, notaris te 's-Hertogenbosch, waarin woordelijk staat vermeld:
''NIEUWE ERFDIENSTBAARHEDEN
1. Handhaving bestaande toestand
Ten behoeve en ten laste van het bij deze verkochte en ten laste en ten behoeve van het aan de verkoper in eigendom verblijvende naastgelegen perceel Smaragd 47 te 's-Hertogenbosch, eveneens kadastraal bekend gemeente 's-Hertogenbosch, sectie O nummer 5535, over en weer zijn casu quo worden bij deze verleend en aangenomen al zodanige erfdienstbaarheden waardoor de toestand waarin die kavels zich thans ten opzichte van elkaar (zullen) bevinden, blijft gehandhaafd, speciaal wat betreft de aanwezigheid van ondergrondse en bovengrondse leidingen alsmede kabels ten behoeve van telefoon en/of andere aansluitingen, de afvoer van hemelwater, gootwater en faecaliën door rioleringswerken of anderszins, eventuele inbalking, inankering en overbouw, toevoer van licht en lucht, zijnde hieronder evenwel niet begrepen een verbod om te bouwen of te verbouwen.
Deze erfdienstbaarheden zullen niet geacht worden te zijn verzwaard door bebouwing, meerdere bebouwing of verandering van aard of bestemming der heersende erven. Voorzover de op de bouwkavels te stichten of gestichte opstallen elkaar belenden, zullen de scheidsmuren gemeen zijn in de zin van artikel 62 Boek 5 van het Burgerlijk Wetboek.
2. Brandgang
Ten bate en ten laste van de van de straat af bereikbare brandgang zoals deze is aangegeven op voormelde tekening met een dubbele arcering en voorzover deze brandgang deel uitmaakt van het verkochte en ten bate en ten laste van de aan vorenbedoelde brandgang grenzende grondpercelen (inclusief de daartoe behorende brandgangstroken) voorzover eigendom van de verkoper thans kadastraal bekend als gedeelten van het kadastrale perceel gemeente ‘s Hertogenbosch sectie O nummer 5535 wordt bij deze over en weer verleend en aangenomen de erfdienstbaarheid:
dat vorenbedoelde brandgang bestemd moet blijven tot en in goede staat moet worden onderhouden als zogenaamde brandgang, tevens dienende als gemeenschappelijke achteringang en achteruitgang van de aan vorenbedoelde brandgang grenzende woningen en gebouwen, dat deze brandgang nimmer zal mogen worden bebouwd en dat daarin, daarop of daarboven generlei voorwerpen of stoffen mogen worden aangebracht, geplaatst of anderszins aanwezig zijn, waardoor de bestemming tot gemeenschappelijke achterin- en achteruitgang op enigerlei wijze zou kunnen worden belemmerd of geschaad, een en ander ter beoordeling van burgemeester en wethouders van de gemeente ‘s Hertogenbosch.
Voorzover er van de bij sub 1 en 2 bedoelde erfdienstbaarheden betrokken woning-kavels reeds overdrachten hebben plaatsgevonden, zijn bij die eerdere overdrachten erfdienstbaarheden van gelijke strekking gevestigd, verleend en aangenomen.”
Voorzover het gaat om rechten die ten behoeve van derden zijn bedongen, neemt verkoper, thans overeenkomstig het bepaalde in artikel 198 Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek handelende als vrijwillig waarnemende de belangen van bedoelde derden, die rechten bij deze voor die derden aan.''''
UITDRUKKELIJKE AANVAARDING
Koper dient uitdrukkelijk die lasten en beperkingen, welke met betrekking tot het registergoed zijn ingeschreven in de openbare registers als bedoeld in artikel 3:16 van het Burgerlijk Wetboek en hiervoor niet zijn vermeld bij de levering te aanvaarden, alsmede die erfdienstbaarheden ten laste van het registergoed die niet zijn ingeschreven in vorengenoemde openbare registers, maar voor de koper kenbaar zijn uit de feitelijke situatie en/of voor de koper geen wezenlijk zwaardere belasting betekenen.
PUBLIEKRECHTELIJKE BEPERKINGEN
In de openbare registers zijn de navolgende publiekrechtelijke beperking vermeld:
'Huisvestingsverordening, splitsingsvergunningstelsel, Huisvestingswet 2014 Ontleend aan: BPR0001433 datum in werking 06-12-2017 (Gegevens conform de gemeentelijke beperkingenregistratie) Betrokken bestuursorgaan, de gemeente: ’s Hertogenbosch''

Financieel

Inzetpremie:
1% van de inzetsom tlv verkoper
Indicatie veilingkosten:
€ 4.972,00 (per 10‑01‑2019 om 11:37 uur)
incl BTW en achterstallige waterschapslasten (per 10‑01‑2019 om 11:37 uur)
Specificatie indicatie kosten in PDF (per 10-01-2019 om 11:36 uur)

Veiling

21 februari 2019 vanaf 13:30 uur
Golden Tulip Jagershorst Leende
Valkenswaardseweg 44
5595 XB Leende
Executieveiling hypotheek
Status: Vervallen (deze veiling gaat niet door)
Veilingdossiernummer: 43753

Notaris

mw E. Schellekens/mw L. Pennings
Zuiderparkweg 280
5216 HE 'S-HERTOGENBOSCH
T: 073 691 87 87

Inzetpremie

1% van de inzetsom tlv verkoper

Onderhands bod

Tot en met 6 februari 2019 24:00 is een onderhands bod mogelijk.

Delen

Kaart

Delen

Onderhands bod

Het is ook mogelijk om voorafgaand aan de executieveiling bij de notaris een schriftelijk bod uit te brengen. Let er goed op dat dit bod onherroepelijk en onvoorwaardelijk is. U kunt dus geen voorbehoud maken voor bijvoorbeeld de verkrijging van een financiering of voor het leegkomen van het pand. Als koper dient u zich van de spelregels te vergewissen. Wij wijzen u op de informatie over dit object en de van toepassing zijnde veilingvoorwaarden en (veiling)kosten. Indien u na het lezen van de spelregels tóch onzeker bent, schakel dan een deskundige in. Bijvoorbeeld uw makelaar. Voor het uitbrengen van uw bod voorafgaand aan de executieveiling gebruikt u het biedingformulier. Het volledig ingevuld en ondertekend formulier dient voor de bovenstaande veiling uiterlijk 06-02-2019 24:00 uur bij de notaris te zijn ingediend.

Het wordt aangeraden een deskundige in te schakelen om de veilingaankoop te begeleiden.