Zandstraat 56, MONTFORT

Attentie

bezichtiging mogelijk in overleg of op 14 maart 10.00-11.00

Omschrijving

de bedrijfsruimte/loods met ondergrond, erf en verdere aanhorigheden, staande en gelegen aan de Zandstraat 56 te 6065 AH Montfort, kadastraal bekend gemeente Montfort, sectie C nummer 2970, groot veertien are en tachtig centiare (14.80 are).
Uit een waardebepaling blijkt van een VVO van 245m2. Dat is indicatief.

Kenmerken

Type registergoed
Bedrijfspand
Gebruik
Verhuurd met toestemming van schuldeiser
Soort eigendom
Vol eigendom
Oppervlakte perceel
1480 m2
Kadastrale omschrijving
KADASTRALE GEMEENTE ROERDALEN de bedrijfsruimte/loods met ondergrond, erf en verdere aanhorigheden, staande en gelegen aan de Zandstraat 56 te 6065 AH Montfort, kadastraal bekend gemeente Montfort, sectie C nummer 2970, groot veertien are en tachtig centiare (14.80 are)

Lasten

WOZ
€ 288,69 per jaar
Waterschapslasten
€ 46,91 per jaar

Fotogalerij

Kavelinformatie

Bezichtiging
zaterdag 14 maart 2020, van 10:00 tot 11:00 uur
Een inloopbezichtiging is ALLEEN mogelijk op zaterdag 14 maart van 10.00-11.00 uur. Het Notariskantoor zal daarbij vertegenwoordigd zijn.

Wanneer u een ander moment tot bezichtiging wenst, dan kunt u in overleg treden met het notariskantoor.
Bijzonderheden
Enkele bijzonderheden zijn:

VERHUURDE STAAT
Verkoper verklaarde bekend te zijn met - en toestemming te hebben verleend voor - verhuur van het Registergoed.
Voor zover het Registergoed niet vrij van huur wordt verkocht, wordt geleverd onder handhaving van de lopende huurovereenkomst(en). Van de eigenaar is enkel een ongetekende huurovereenkomst ontvangen. Die is gepubliceerd onder ''Documenten''. Verkoper erkende bekend te zijn met die overeenkomst.
De Verkoper staat er echter niet voor in dat er geen afwijkende afspraken zijn of worden gemaakt. De Verkoper staat er ook niet voor in dat de verplichtingen die voortvloeien uit de huurovereenkomst volledig en/of regelmatig worden nagekomen.

BETROKKEN OBJECT
Tussen de opstallen van het Registergoed en de opstallen van de naastgelegen onroerende zaak Zandstraat 58 is een overdekte corridor gerealiseerd. In de belendende gevels van de beide registergoederen zijn zodanige openingen gemaakt, dat de beide registergoederen als één geheel kunnen en worden gebruikt. De wasplaats, gelegen op het terrein van het registergoed, is technisch verbonden aan het naastgelegen perceel met huisnummer 58.
Het Registergoed beschikt niet over eigen nuts-voorzieningen doch maakt daarvoor gebruikt van de hoofdaansluitingen van het registergoed Zandstraat 58.

FISCAAL
Voor zover de Verkoper bekend, is met betrekking tot de levering overdrachtsbelasting verschuldigd. Het tarief is zes procent (6%)
Daarnaast hanteert de Belastingdienst het standpunt dat over de waarde van de geplaatste Unit (zie artikel 2.1.d) omzetbelasting is verschuldigd, voor zover die Unit ten tijde van de veiling nog aanwezig is. Het tarief is eenentwintig procent (21%).
Op grond van het samenloopbesluit (samenloopbesluit 16 maart 2017, nr. 2017-51500 paragraaf 3), is over de Unit géén overdrachtsbelasting verschuldigd als de verkrijger de in rekening gebrachte Omzetbelasting niet in aftrek kan brengen. Indien gekocht wordt door een ondernemer die de Omzetbelasting kan aftrekken is deze derhalve eveneens Overdrachtsbelasting verschuldigd.
Waardering
In verband met de berekening van overdrachtsbelasting en omzetbelasting dient koper binnen drie (3) dagen na de gunning aan mij, notaris, te verklaren:
1. of hij kwalificeert als ondernemer die recht heeft op aftrek van omzetbelasting, in welk geval hij gelijktijdig zijn btw-nummer dient op te geven; en
2. welk deel van de koopprijs hij wenst toe te kennen aan de unit, welke waarde als uitgangspunt wordt genomen voor de berekening van de verschuldigde omzetbelasting.
Deze verklaringen komen volledig voor rekening en risico van de koper, onder vrijwaring van Verkoper en notaris voor alle gevolgen dienaangaande.
Herzieningstermijn
Mede in verband met het bepaalde in artikel 42d van de Invorderingswet 1990 is de eigenaar gewezen op - en verzocht informatie te verstrekken over - een mogelijk nog lopende herzieningstermijn voor de Omzetbelasting. Deze termijn is van belang voor een koper die ondernemer is voor de Wet op de Omzetbelasting 1968. Op grond van artikel 24 ba van het Uitvoeringsbesluit Omzetbelasting 1968 wordt de heffing van de omzetbelasting verlegd naar koper ingeval een herzieningstermijn van toepassing is.
Verkoper heeft thans geen reden om aan te nemen dat sprake is van een dergelijke herzieningstermijn en baseert zich daarbij op een bericht van de Belastingdienst. Mocht nadere informatie en/of reactie(s) van of namens de eigenaar leiden tot het standpunt dat van een herzieningstermijn wel sprake is, dan wordt de heffing van omzetbelasting verlegd naar de koper, wanneer de koper kwalificeert als ondernemer met recht op aftrek, één en ander als bedoeld in de Wet op de Omzetbelasting 1968.

GEPLAATSTE UNIT
Aan de achterzijde van het Registergoed is een unit geplaatst, die dient als (aanvullend) magazijn.
- Het standpunt van de Belastingdienst is, dat dit een onroerende zaak betreft. Eigenaar, belanghebbende(n) en de (aspirant-)koper hebben te allen tijde het recht om op eigen initiatief met de Belastingdienst een ander standpunt te bespreken en te bereiken. Een gewijzigd standpunt van de belastingdienst dient echter uiterlijk vijf (5) werkdagen na de gunning de notaris te hebben bereikt. Een herzien standpunt kan er toe leiden dat de Unit niet meer deel uitmaakt van de koop. Daarvoor kan de Verkoper noch de notaris enige aansprakelijkheid aanvaarden.
- Of voor de plaatsing van de unit een vergunning was vereist is niet bekend. Het risico dat een vergunning voor de plaatsing van de unit vereist is of was, en niet is verzocht of verkregen komt volledig voor rekening van de koper, onder volledige vrijwaring van Verkoper. Dat risico omvat tevens alle gevolgen van het ontbreken van een vergunning

RISICO-OVERGANG
Het Registergoed is niet een tot bewoning bestemde onroerende zaak. Op grond van artikel 19 van de AVVE is het Registergoed voor risico van de Koper vanaf het moment van Gunning.

Voor overige informatie en bijzonderheden wordt naar de inhoud van de akte van bijzondere veilingvoorwaarden verwezen.
Milieuinfo
In verband met verontreiniging wordt verwezen naar het besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg met kenmerk 2012/17480, als ingeschreven in de openbare register van het kadaster op 27 oktober 2016 in Hypotheken 4 deel 69186 nummer 155. Dit document vindt u elders in deze publicatie bij ''Documenten''. Voor overige informatie wordt naar de inhoud van de akte van bijzondere veilingvoorwaarden verwezen.

Veiling informatie

Type
Executieveiling hypotheek
Status
Veiling
Veilinglocatie
Fletcher Hotel-Restaurant Jagershorst Leende
Valkenswaardseweg 44
5595 XB Leende
Kantoor
AchtenvanGent Notarissen
dhr. C.M. van Beuzekom (T direkt 043-3281382)
Wilhelminasingel 68A
6221 BK Maastricht
T: 043 328 17 60
F: 043 325 14 26
E: veiling@achtenvangent.nl

Financieel

Indicatie veilingkosten:
€ 0,00 (per 12‑02‑2020 om 13:28 uur)
Koper is alleen belastingen verschuldigd, de kosten worden uit de koopprijs voldaan. (per 12‑02‑2020 om 13:28 uur)

Veiling

19 maart 2020 vanaf 13:30 uur
Fletcher Hotel-Restaurant Jagershorst Leende
Valkenswaardseweg 44
5595 XB Leende
Executieveiling hypotheek
Status: Veiling
Veilingdossiernummer: 44708

Notaris

dhr. C.M. van Beuzekom (T direkt 043-3281382)
Wilhelminasingel 68A
6221 BK Maastricht
T: 043 328 17 60
F: 043 325 14 26

Onderhands bod

Tot en met 4 maart 2020 24:00 is een onderhands bod mogelijk.

Delen

Kaart

Klik hier om de Google kaart te zien

Delen

Onderhands bod

Het is ook mogelijk om voorafgaand aan de executieveiling bij de notaris een schriftelijk bod uit te brengen. Let er goed op dat dit bod onherroepelijk en onvoorwaardelijk is. U kunt dus geen voorbehoud maken voor bijvoorbeeld de verkrijging van een financiering of voor het leegkomen van het pand. Als koper dient u zich van de spelregels te vergewissen. Wij wijzen u op de informatie over dit object en de van toepassing zijnde veilingvoorwaarden en (veiling)kosten. Indien u na het lezen van de spelregels tóch onzeker bent, schakel dan een deskundige in. Bijvoorbeeld uw makelaar. Voor het uitbrengen van uw bod voorafgaand aan de executieveiling gebruikt u het biedingformulier. Het volledig ingevuld en ondertekend formulier dient voor de bovenstaande veiling uiterlijk 04-03-2020 24:00 uur bij de notaris te zijn ingediend.

Het wordt aangeraden een deskundige in te schakelen om de veilingaankoop te begeleiden.