Dr L Th Wietenstraat 10, BRUNSSUM

Omschrijving

2-onder-1-kap woning met ondergrond, tuin en verdere aanhorigheden

Kenmerken

Type registergoed
2-onder-1-kap
Gebruik
Verhuurd zonder toestemming van schuldeiser
Soort eigendom
Vol eigendom
Kadastrale omschrijving
gemeente Brunssum, sectie D nummer - 3202, groot 3.67 are; - 1888, groot 0.40 are; - 4425, groot 0.85 are.

Lasten

OZBE 2018
€ 271,59 per jaar
Water
€ 41,09 per jaar
Riool
€ 261,00 per jaar

Kavelinformatie

Bezichtiging

Geen bezichtiging mogelijk

Bijzonderheden
De woning is zonder toestemming van de executant verhuurd. Door de executant is het huurbeding ingeroepen.
De voorzieningenrechter heeft het verlof verleend om het huurbeding in te roepen.
De woning mag gedurende 2 weken na betekening van de beschikking aan de huurders niet ontruimd worden. Betekening van de beschikking wordt aan de veilingkoper overgelaten.

De veiling is ook gepubliceerd op www.veilingnotaris.nl onder nummer 27514.

Bijzondere veilingvoorwaarden
de Coöperatieve Rabobank U.A., een coöperatie met zetel te Amsterdam en met adres: Croeselaan 18, 3521 CB Utrecht, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 30046259, die krachtens fusies onder algemene titel het vermogen heeft verkregen van:
(a) Rabohypotheekbank N.V., voorheen ingeschreven in het handelsregister onder nummer 30052013;
(b) de Coöperatieve Rabobank Westelijke Mijnstreek U.A., voorheen ingeschreven in het handelsregister onder nummer 14012889, ten tijde van het verlijden van de akte genaamd de Coöperatieve Rabobank Sittard-Geleen U.A., voorheen ingeschreven in het handelsregister onder nummer 12889;
(c) de Coöperatieve Rabobank Parkstad Limburg U.A., voorheen ingeschreven in het handelsregister onder nummer 14013116, ten tijde van het verlijden van de akte genaamd de Coöperatieve Rabobank Heerlen-Hoensbroek-Brunssum U.A.;
(de ''Volmachtgever''), genoemde volmachtgever te dezen handelend conform het bepaalde in artikel 3:254 juncto artikel 3:268 Burgerlijk Wetboek (de ''Schuldeiseres'' of de ''Verkoopster'').
Van het bestaan van de volmacht blijkt uit een onderhandse akte, die aan deze akte wordt gehecht (bijlage).
De verschijnende persoon, handelend als vermeld, verklaart
OVERWEGENDE
Verkoopster wenst bij deze akte vast te stellen de voorwaarden en bepalingen waaronder op achtentwintig maart tweeduizend negentien, vanaf dertien uur dertig (13:30 uur) in Hotel Golden Tulip de Jagershorst, Valkenswaardseweg 44 te 5595 XB Leende in het openbaar, waarbij opbod en afmijning in één zitting zullen geschieden, ten overstaan van mij, notaris of mijn waarnemer, het volgende registergoed, met inbegrip van de roerende zaken als bedoeld in artikel 3:254 van het Burgerlijk Wetboek, zal worden geveild ex artikel 3:268 van het Burgerlijk Wetboek.
(A) Registergoed
het woonhuis met tuin, (onder)grond en verder aanbehoren, plaatselijk bekend Dr. L. Th. Wietenstraat 10, 6444 XN Brunssum, kadastraal bekend gemeente Brunssum, sectie D, nummer 3202, groot driehonderd zevenenzestig vierkante meter (367 m2), nummer 1888, groot veertig vierkante meter (40 m2) en nummer 4425, groot vijfentachtig vierkante meter (85 m2),
(het ''Registergoed''),
daaronder begrepen de verpande roerende zaken als bedoeld in artikel 3:254 van het Burgerlijk Wetboek.
Het Registergoed kadastraal bekend gemeente Brunssum sectie D nummer 4425 is belast met een recht van opstal, ten behoeve van de gemeente Brunssum, een publiekrechtelijke rechtspersoon met zetel te Brunssum en met adres: Lindeplein 1, 6444 AT Brunssum, welk recht werd gevestigd door de inschrijving ten kantore van de Dienst voor het kadaster en de openbare registers (destijds te Roermond) op zestien mei tweeduizend zes in register Hypotheken 4, deel 15465 nummer 74 van een afschrift van een akte tot levering registergoed, op vijftien mei tweeduizend zes verleden voor mr. J.M.M. Kreijn, destijds notaris te Brunssum, welk recht eerder in rang is dan het recht van de executerende hypotheekhouder.
etc.
Artikel 3. Veilingvoorwaarden
Op deze openbare verkoop zijn van toepassing de Algemene Voorwaarden voor Executieverkopen 2017 (de ''AVVE''), opgenomen in een notariële akte op vijf december tweeduizend zestien verleden voor mr. J.H. Oomen, notaris te 's-Hertogenbosch, ingeschreven ten kantore van de Dienst voor het kadaster en de openbare registers op vijf december tweeduizend zestien in register Hypotheken 4, deel 69567 nummer 129, welke worden geacht woordelijk in deze akte te zijn opgenomen en van toepassing te zijn, voor zover daarvan bij deze akte niet uitdrukkelijk wordt afgeweken.
Op deze openbare verkoop zijn bovendien van toepassing de navolgende bijzondere veilingvoorwaarden.
HOOFDSTUK II. BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN
Artikel 1. Wijze van veiling
De veiling geschiedt in een zitting bij inzet en afslag en wel op achtentwintig maart tweeduizend negentien om dertien uur dertig (13:30 uur) in Hotel Golden Tulip de Jagershorst, Valkenswaardseweg 44 te 5595 XB Leende.
Artikel 2. Betaling koopsom
In afwijking van het bepaalde in artikel 10 lid 1 onder c AVVE dient de koopsom uiterlijk vier weken na veiling te worden betaald.
Artikel 3. Kosten
Conform het bepaalde in artikel 9 lid 1 van de AVVE komen voor rekening van koper:
a. de overdrachtsbelasting en de verschuldigde omzetbelasting;
b. het honorarium van de notaris;
c. het kadastrale recht en de kosten van kadastrale recherches;
d. de kosten van ontruiming;
e. eventueel verschuldigde omzetbelasting over de hiervoor genoemde bedragen.
De onroerende zaak belasting en andere heffingen ter zake van het Registergoed over het lopende jaar, komen voor rekening van de koper vanaf de voor de levering bepaalde dag of zoveel later als ingevolge deze bijzondere veilingvoorwaarden de koopsom moet worden betaald.
Voor een specificatie van het honorarium en de kosten wordt verwezen naar de na te vermelden veilingsite.
Artikel 4. Belastingen
Voor zover aan Schuldeiseres bekend is ter zake van de levering van het Registergoed geen omzetbelasting, wel overdrachtsbelasting verschuldigd.
Artikel 5. Aanvaarding, gebruikssituatie, ontruiming/overgang risico
De koper op de veiling aanvaardt het Registergoed in de staat waarin het zich ten tijde van de feitelijke levering blijkt te bevinden.
Voor zover aan Schuldeiseres bekend is het Registergoed thans verhuurd in strijd met het hieromtrent bepaalde in voormelde hypotheekakte en bestaat het Registergoed uit woonruimte als bedoeld in artikel 3:264 lid 5 van het Burgerlijk Wetboek.
Het verlof tot inroeping van het huurbeding is door de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg aan de Schuldeiseres verleend blijkens een beschikking de dato twintig december tweeduizend achttien, waarvan een kopie aan deze akte is gehecht (bijlage). De Verkoopster is derhalve bevoegd tot inroeping van het huurbeding ex artikel 3:264 Burgerlijk Wetboek.
Gelet op het bovenstaande is lid 6 van artikel 24 AVVE van toepassing, luidend als volgt:
''6. Indien en voor zover het een verkoop betreft van een tot bewoning bestemd Registergoed door een hypotheekhouder, dient hij er voor zorg te dragen dat voorafgaand aan de Veiling het verlof als bedoeld in artikel 3:264 lid 5 Burgerlijk Wetboek, is verleend tenzij:
- er wettelijk gegronde redenen zijn dat niet te doen; of
- het verlof als bedoeld in artikel 3:264 lid 5 Burgerlijk Wetboek, na gedaan verzoek door de hypotheekhouder, niet is verleend.
In de Bijzondere Veilingvoorwaarden maakt de hypotheekhouder bekend of hij, indien bedoeld verlof is of wordt verleend, het huurbeding zelf inroept of de uitoefening daarvan overlaat aan de Koper.
Voorafgaand aan de Veiling verstrekt Verkoopster hierover nadere informatie.''
De uitoefening van de in artikel 3:264 van het Burgerlijk Wetboek vermelde bevoegdheid wordt aan de koper overgelaten. De uitoefening van de bevoegdheid geschiedt voor rekening en risico van de koper.
Indien het Registergoed in gebruik is en niet vrij van gebruik wordt geleverd, is het aan de koper om op zijn kosten ontruiming van het verkochte te bewerkstelligen. De Verkoopster staat niet in voor kopers bevoegdheid tot ontruiming.
Conform het bepaalde in artikel 18 van de AVVE is vanaf het moment van de inschrijving van het proces verbaal van toewijzing het risico van het Registergoed voor de koper.
Artikel 6. Voorbehoud recht van beraad
Schuldeiseres maakt, tenzij zij blijkens het proces-verbaal van de veiling direct tot gunning overgaat, gebruik van haar recht van beraad als vermeld in artikel 8 AVVE.
Conform het bepaalde in artikel 8 lid 2 van de AVVE eindigt de termijn van beraad de zesde werkdag volgende op de afslag om vijf uur in de middag of zoveel eerder als de Verkoopster al dan niet mocht hebben gegund.
Van de gunning na beraad dient te blijken uit een notariële akte, die op de eerstvolgende werkdag nadat de termijn van beraad is geëindigd, moet zijn verleden en uit welke akte moet blijken aan welke bieder wordt gegund.
Artikel 7. Voldoening kosten / informatieplicht / waarborgsom
In afwijking van artikel 10 AVVE dient de koper uiterlijk negenentwintig maart tweeduizend negentien om veertien uur bij de notaris rekeningnummer NL60RABO0169924254 onder vermelding van ''aanbetaling kosten veiling Dr. L.Th. Wietenstraat 10 te Brunssum'' te storten een bedrag ter grootte van tien procent van de koopprijs ter voldoening van de kosten als vermeld onder artikel 9 lid 1 van de AVVE.
In afwijking van het bepaalde in artikel 10 lid 1 sub b AVVE dient door de koper uiterlijk vijf werkdagen na de gunning de waarborgsom volgens artikel 12 lid 1 van de AVVE te worden voldaan of dient volgens artikel 12 lid 4 een garantieverklaring te worden afgegeven.
Het in voorgaande alinea's van de onderhavige bepaling 7 gestelde komt te vervallen indien Verkoopster schriftelijk heeft verklaard dat de bedoelde bedragen niet behoeven te worden gestort binnen de daarvoor gestelde termijnen.
Op grond van artikel 14 AVVE dienen bieders, kopers en vertegenwoordigden zich bij de openbare verkoop tegenover de notaris te legitimeren door een geldig identiteitsbewijs over te leggen. Bieders dienen hun financiële gegoedheid tijdens de openbare verkoop te kunnen aantonen door een verklaring van een geldverstrekkende instelling met een vergunning in de zin van de Wet op het financieel toezicht te overleggen, waaruit blijkt dat zij over voldoende financiële middelen beschikken om de prijs en de bijkomende kosten te kunnen betalen. De bieder ''in de veilingzaal'' die zich geregistreerd heeft als bieder kan ook voorafgaande aan de veiling een internetborg storten, zoals hierna beschreven in artikel 11.15 van deze voorwaarden, in plaats van een financiële gegoedheidsverklaring van een geldverstrekkende instelling.
Voor bepaalde met name genoemde kopers heeft Verkoopster bepaald dat zij deze verklaring van gegoedheid niet behoeven over te leggen of de hiervoor bedoelde waarborgsom niet hoeven te storten.
Artikel 8. Onderhandse biedingen
Na ontvangst door de notaris van een schriftelijk bod door een bieder ex artikel 547 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, zendt de notaris een ontvangstbevestiging aan de betreffende bieder. Indien de bieder geen ontvangstbevestiging ontvangt kan de reden daarvan zijn, dat het bod de notaris, door welke oorzaak dan ook, niet heeft bereikt. De bieder dient voor het geval hij geen ontvangstbevestiging ontvangt, zelf te informeren bij de notaris of zijn bod de notaris wel heeft bereikt. Indien de bieder nalaat te informeren draagt hij zelf het risico voor het geval het bod de notaris niet of niet tijdig heeft bereikt.
Onderhandse biedingen ex artikel 547 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering worden geacht te zijn uitgebracht op basis van de bepalingen en voorwaarden als opgenomen in de door de Schuldeiseres aangeleverde en bij mij, notaris, verkrijgbare model koopovereenkomst.
Artikel 9. Inzetpremie
Conform het bepaalde in artikel 7 lid 1 van de AVVE heeft de inzetter recht op inzetpremie. In afwijking van artikel 7 lid 3 AVVE wordt de inzetpremie uitbetaald aan de inzetter.
Deze inzetpremie wordt conform het bepaalde in artikel 9 lid 7 AVVE uit de koopprijs voldaan en komt derhalve voor rekening van Verkoopster.
Inzetpremie wordt slechts aan één persoon (de inzetter) en op één bankrekeningnummer uitbetaald.
Artikel 10. Bieden voor een ander
Ten aanzien van artikel 5 van de AVVE, bieden voor een ander, wordt nadrukkelijk gewezen op lid 3, lid 4 en lid 5 woordelijk luidend:
''3. Deze verklaring dient vóór de betaling van de koopprijs door de Bieder aan de Notaris te worden gedaan en door de vertegenwoordigde schriftelijk te zijn bevestigd. Van deze verklaring, bevestiging en de acceptatie bedoeld in lid 4 dient te blijken uit het proces-verbaal van inzet en/of afslag of uit een daartoe door de Notaris op te maken akte de command, waardoor de vertegenwoordigde in de rechten en verplichtingen van de Bieder treedt, alsof hij zelf het bod heeft uitgebracht, onverminderd het hierna in lid 5 bepaalde.
4. De Verkoopster heeft het recht de vertegenwoordigde te accepteren of niet te accepteren. Als de Verkoopster de vertegenwoordigde niet accepteert, wordt de Bieder geacht uitsluitend voor zichzelf te hebben geboden. Als de Verkoopster de vertegenwoordigde wel accepteert, wordt de vertegenwoordigde geacht zelf het Bod te hebben uitgebracht, behoudens het hierna in lid 5 van dit artikel bepaalde. In dat geval zal de Notaris een Akte de command passeren met vermelding van de vertegenwoordigde.
5. De Bieder is, naast de vertegenwoordigde, hoofdelijk verbonden voor de nakoming van de verplichtingen die op de Koper rusten. Indien de Bieder, ingeval de vertegenwoordigde in verzuim is, de koopprijs geheel voor eigen rekening voldoet, wordt hij geacht de koopovereenkomst voor zichzelf te zijn aangegaan, in welk geval de Levering van het Registergoed aan hem plaatsvindt en hem kwijting wordt verleend.
Van een en ander dient uit de notariële verklaring van betaling te blijken. Dit lid laat onverlet de rechten die de Bieder eventueel jegens de vertegenwoordigde kan doen gelden.''
Artikel 11. Begrippen en voorwaarden in verband met internetbieden en internetborg
11.1 De onderhavige veiling is een zaal-/internetveiling. Het bieden tijdens de veiling kan ook via de website www.openbareverkoop.nl plaatsvinden.
11.2 In deze bijzondere veilingvoorwaarden wordt verstaan onder:
(a) Openbareverkoop.nl: de algemeen toegankelijke website of een daaraan gelieerde website, bedoeld in begrip 27 van de AVVE, via welke website een bod via internet kan worden uitgebracht;
(b) NIIV: ''Stichting Notarieel Instituut Internetveilen'', statutair gevestigd in de gemeente Baarn, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 52037098, rechthebbende van Openbareverkoop.nl;
(c) Handleiding: de ''handleiding online bieden'' vermeld op Openbareverkoop.nl;
(d) Registratienotaris: een notaris die de via Openbareverkoop.nl in te vullen registratieverklaring en het geldige identiteitsbewijs van een natuurlijke persoon die wil bieden via internet, in ontvangst neemt en controleert (i) ter vaststelling van diens identiteit, (ii) het opgegeven telefoonnummer en (iii) ter legalisatie van diens handtekening onder de registratieverklaring;
(e) Registratie: het geheel van de door NIIV voorgeschreven handelingen, ter identificatie van een natuurlijke persoon die via Openbareverkoop.nl wil bieden, bestaande uit de invoer via internet van diens persoonsgegevens en controle door de Registratienotaris van diens identiteit en het door die persoon opgegeven mobiele telefoonnummer;
(f) Deelnemer: een natuurlijk persoon die de procedure van Registratie heeft doorlopen, tijdig voor de veiling een Internetborg heeft gestort en tijdens de veiling van het Registergoed is ingelogd op Openbareverkoop.nl.;
(g) Internetborg: een bedrag dat door een Deelnemer is gestort, zoals beschreven in de Handleiding. De hoogte van de Internetborg bedraagt een procent (1%) van de biedlimiet zoals bedoeld in de Handleiding met een minimum van vijfduizend euro (EUR 5.000,00) per registergoed, en geldt als een afdoende ''gegoedheid'' in de zin van artikel 14 van de AVVE;
11.3 In aanvulling op de AVVE kan tijdens de veiling door een Deelnemer via internet worden geboden. Als ''bod'' in de zin van de AVVE wordt derhalve ook een bod via internet aangemerkt, mits dit bod is uitgebracht door een Deelnemer op de door NIIV in de Handleiding voorgeschreven wijze. De hoogte van het bod dat de Deelnemer uitbrengt wordt bepaald door het bedrag waarop hij klikt of drukt.
11.4 Als de Deelnemer een bod heeft uitgebracht en volgens de notaris de hoogste bieder is, kan de Internetborg op verzoek van de Deelnemer ook worden gebruikt als (deel)betaling voor de ingevolge artikel 12 AVVE na de veiling te betalen waarborgsom, waarbij de Deelnemer ermee instemt dat de notaris (dit deel van) de waarborgsom pas vrijgeeft indien de Deelnemer al zijn verplichtingen die uit het doen van een bod voortvloeien is nagekomen.
11.5 In geval van discussie over het tijdstip waarop de biedingen, ofwel via internet, ofwel in de zaal, de notaris hebben bereikt, alsmede in geval van storing aan en/of het uitvallen van de internetverbinding(en) tijdens de veiling en in alle andere gevallen van discussie beslist de notaris.
11.6 Weliswaar wordt de mogelijkheid geboden om via internet te bieden, maar hiermee wordt niet gegarandeerd dat de Deelnemer permanente en/of gelijktijdige toegang heeft tot internet om mee te bieden. Eventuele vertragingen in de snelheid van de internetverbinding(en), alsmede storingen en uitval van deze verbinding(en) komen geheel voor rekening en risico van de Deelnemer.
11.7 Tenzij de notaris anders beslist, zal niet eerder worden overgegaan tot de inzet en de afslag, dan nadat de notaris genoegzaam zal zijn gebleken dat via internet biedingen kunnen worden uitgebracht.
11.8 In aanvulling op artikel 3 lid 3 AVVE kan de afmijning door de Deelnemer elektronisch geschieden door te klikken of te drukken op het woord ''bied''.
11.9 Als afmijnbedrag geldt het bedrag waarop door de Deelnemer tijdens de afslag wordt geklikt of gedrukt op het moment waarop een zaalbieder kan afmijnen.
11.10 Wanneer de Deelnemer tijdens de veiling overgaat tot het uitbrengen van een bod via internet en het bod de notaris heeft bereikt, heeft dit bod gelijke rechtsgevolgen als een bod dat vanuit de veilingzaal wordt uitgebracht.
11.11 De Deelnemer die tijdens de veiling overgaat tot het uitbrengen van een bod via internet dient gedurende het verdere verloop van de veiling voor de notaris telefonisch bereikbaar te zijn en te blijven, en wel op het mobiele telefoonnummer dat de Deelnemer heeft ingevuld op diens registratieformulier. Voor het geval de Deelnemer gedurende het verdere verloop van de veiling niet of slechts ten dele voor de notaris telefonisch bereikbaar is, terwijl in het kader van de veiling op enig moment telefonisch overleg tussen de notaris en de Deelnemer noodzakelijk wordt geacht door de notaris, dan is de notaris bevoegd om het bod van de Deelnemer niet als zodanig te erkennen dan wel af te wijzen.
11.12 In aanvulling op artikel 5 lid 3 AVVE is de Deelnemer die het hoogste bod heeft uitgebracht tot het moment van gunning bevoegd te verklaren dat hij heeft geboden namens een rechtspersoon of personenvennootschap, mits die Deelnemer vóór de gunning:
- naar het oordeel van de notaris genoegzaam aantoont volledig bevoegd te zijn tot vertegenwoordiging van die rechtspersoon of personenvennootschap; en
- de waarborgsom wordt gestort als bedoeld in artikel 12 lid 1 AVVE.
Het bepaalde in artikel 5 lid 4 AVVE is in deze situatie ook van toepassing (acceptatie door de Verkoopster) tenzij dit elders in de bijzondere veilingvoorwaarden is uitgesloten.
Van een en ander dient uit de notariële akte van gunning te blijken.
Indien met inachtneming van het vorenstaande een rechtspersoon of personenvennootschap heeft te gelden als vertegenwoordigde van de Deelnemer, komt aan die rechtspersoon of personenvennootschap het recht toe vóór de betaling van de koopprijs te verklaren dat hij het bod heeft uitgebracht namens één of meer anderen als bedoeld in artikel 5 lid 2 AVVE.
11.13 De in lid 12 bedoelde Deelnemer is, naast die rechtspersoon of personenvennootschap hoofdelijk verbonden voor de nakoming van de verplichtingen ten gevolge van de gunning. Indien die Deelnemer, ingeval de door hem vertegenwoordigde rechtspersoon of personenvennootschap in verzuim is, de koopprijs geheel voor eigen rekening voldoet, wordt hij geacht de koopovereenkomst voor zichzelf te zijn aangegaan, in welk geval de levering aan hem plaatsvindt en hem kwijting wordt verleend. Van een en ander dient uit de notariële verklaring van betaling te blijken.
11.14. Door het uitbrengen van een bod via internet, op de wijze zoals door NIIV omschreven, verleent de Deelnemer, indien van toepassing, mede namens de door hem vertegenwoordigde rechtspersoon of personenvennootschap als bedoeld in lid 12, tevens volmacht aan ieder van de medewerkers die ten tijde van het gebruik van de volmacht werkzaam zijn ten kantore van de notaris (zowel samen als ieder afzonderlijk) om kennis te nemen van de inhoud van het proces-verbaal van veiling en in en bij het proces-verbaal van veiling:
a. te bevestigen dat de Deelnemer het betreffende bod heeft uitgebracht; en
b. in te stemmen met alle in het proces-verbaal van veiling (te) vermelde(n) waarnemingen van de notaris ter zake van de veiling.
11.15 Indien een Deelnemer niet via internet, maar vanuit de veilingzaal als zaalbieder een bod uitbrengt kan de Internetborg gebruikt worden ten bewijze van zijn gegoedheid als bedoeld in artikel 14 AVVE én als betaling van een door deze Deelnemer, of, indien van toepassing, de door hem vertegenwoordigde rechtspersoon of personenvennootschap bedoeld in lid 10, verschuldigde waarborgsom of een gedeelte daarvan.
11.16 In geval van niet-nakoming van een of meer verplichtingen uit de tussen de Verkoopster en de Deelnemer tot stand gekomen koopovereenkomst, wordt (onverminderd het bepaalde in artikel 26 AVVE) de Internetborg door de notaris geïncasseerd bij NIIV en geheel of gedeeltelijk gebruikt ter betaling van (een deel van) de kosten die voortvloeien uit de niet-nakoming.
Artikel 12. Afmijnen zonder afroepen
Indien de veilingorganisatie daartoe tijdens de veiling de mogelijkheid biedt, dan kan, in aanvulling op artikel 3 lid 3 AVVE, de Afmijning door een zaalbieder door het roepen van het woord ''mijn'' ook plaatsvinden zonder afroeping door de afslager, zodra (en gedurende de tijd dat) een bedrag waarop kan worden geboden voor zowel de zaalbieders als de notaris zichtbaar is op een scherm in de veilingzaal. Indien er wordt afgemijnd op het moment dat er sprake is van een wisseling van bedragen op het scherm, geldt als afmijnbedrag het laatste bedrag dat vóór die wisseling voor de notaris zichtbaar was.
Artikel 13. Omschrijving erfdienstbaarheden / bijzondere verplichtingen
Met betrekking tot bekende erfdienstbaarheden casu quo aan koper op te leggen bijzondere verplichtingen ten aanzien van het Registergoed kadastraal bekend gemeente Brunssum, sectie D, nummer 3202, staat in de titel van aankomst deel 15238 nummer 89 vermeld:
''Ten aanzien van het perceel kadastraal bekend gemeente Brunssum, sectie D, nummer 3202, staat in de titel van aankomst deel 15238 nummer 89 vermeld
''OMSCHRIJVING ERFDIENSTBAARHEDEN, KWALITATIEVE BEDINGEN EN/OF BIJZONDERE VERPLICHTINGEN
Met betrekking tot bekende erfdienstbaarheden, kwalitatieve bedingen en/of bijzondere verplichtingen wordt verwezen naar voormelde aankomsttitel in deel 2539 nummer 108, waarin woordelijk staat vermeld:
''Deze koopovereenkomst en eigendomsoverdracht geschieden onder de Algemene Bepalingen, voor zover bij deze akte niet gewijzigd of aangevuld, vervat in een akte van transport, verleden voor mij, notaris, eenendertig mei negentienhonderdvijfenzestig overgeschreven ten hypotheekkantore te Maastricht een juni negentienhonderdvijfenzestig in deel 2508 nummer 111''
Voorts wordt nog gememoreerd:
''Artikel II
De scheidsmuren tussen de op de onderscheiden kavels van het perceel gemeente Brunssum sectie C nummer 4199 door de verkoopster gebouwde huizen en andere aan elkaar grenzende gebouwen, zullen gemene muren zijn, waarvan het onderhoud voor rekening van de onderscheiden naast elkaar liggende eigenaren zal zijn, ieder voor een gelijk deel''
Enzovoorts
De bestaande erfdienstbaarheid van voetpad is komen te vervallen door wijziging van de bestaande toestand.
Koper verklaart een exemplaar van voormelde algemene voorwaarden te hebben ontvangen en met de inhoud ervan bekend te zijn en akkoord te gaan en het ervoor te houden dat deze algemene voorwaarden woordelijk in deze akte zijn opgenomen en hiermee een geheel uit maken. Voor zover in bovengenoemde bepalingen verplichtingen voorkomen welke verkoper verplicht is aan koper op te leggen, doet hij dat bij deze en wordt een en ander bij deze door koper aanvaard. Voor zover het gaat om rechten die ten behoeve van derden zijn bedongen, worden die rechten bij deze tevens door verkoper voor die derden aangenomen.''
Met betrekking tot bekende erfdienstbaarheden casu quo aan koper op te leggen bijzondere verplichtingen ten aanzien van het Registergoed kadastraal bekend gemeente Brunssum, sectie D, nummer 1888, staat in de titel van aankomst deel 15465 nummer 72 vermeld:
''VOORWAARDEN EN BEDINGEN
Op deze overeenkomst van verkoop en koop alsmede de levering zijn de navolgende bepalingen van toepassing:
A. Hoofdstuk I;
Hoofdstuk II, met uitzondering van artikel 8, lid 1, artikel 9 en artikel 12, van de Algemene Voorwaarden voor het aan- of verkopen van onroerende zaken door de gemeente Brunssum, hierna te noemen: ''de Algemene Voorwaarden'', vastgelegd door de Raad van de Gemeente op dertien december negentienhonderd vierennegentig, opgenomen in een akte van levering, verleden voor mij, notaris, op eenendertig maart negentienhonderd vijfennegentig, ingeschreven ten kantore van voormelde Dienst te Roermond op drie april negentienhonderd vijfennegentig in deel 9340 nummer 30, register 4, van welke Algemene Voorwaarden Koper verklaarde een exemplaar te hebben ontvangen.
B. Op het Verkochte rust(en), behoudens het in de artikelen 13 en 14 van Hoofdstuk II van de Algemene Voorwaarden genoemde kettingbeding casu quo kwalitatieve verplichting, geen andere erfdienstbaarheid(heden), kwalitatieve verplichting(en), kettingbeding(en), beperkte recht(en).
C. Van de van toepassing zijnde artikelen van de Algemene Voorwaarden wordt ten deze voorts speciaal verwezen naar de volgenden artikelen, welke vorenbedoelde artikelen woordelijk luiden als volgt:
''HOOFDSTUK II:''
Enzovoorts.
Artikel 10.: Kapverbod
Koper verklaart ermee bekend te zijn dat het zich eventueel op de onroerende zaak bevindende boombestand zoveel mogelijk dient te worden gespaard en dat de zich op de onroerende zaak bevindende bomen niet mogen worden gekapt tenzij hiervoor door Burgemeester en Wethouders krachtens de desbetreffende bepalingen in de Algemene Plaatselijke Verordening van de Gemeente vergunning is verleend.
Artikel 11.: Monumenten
1. Monumenten, gevonden in of op de onroerende zaak blijven eigendom van de gemeente. Voor het overige zijn terzake van opgravingen en vondsten van monumenten de betreffende bepalingen van de Monumentenwet 1988 van toepassing.
2. Koper verplicht zich een concrete vondst aanstonds bij de gemeente te melden en al datgene te doen en/of te laten wat nodig is ter behoud hiervan.
Artikel 12.''
Enzovoorts.
''Artikel 13.: Kettingbeding
Bij elke vervreemding van de onroerende zaak of vestiging van beperkte rechten daarop waardoor het gebruik van de onroerende zaak door anderen wordt verkregen, moeten de verplichtingen en/of verboden zoals omschreven in de artikelen 8, 10, 11 en 20 van dit Hoofdstuk alsmede eventuele vanwege de gemeente nader opgelegde bijzondere voorwaarden, aan elke rechtsopvolger casu quo beperkt gerechtigde bij wijze van kettingbeding worden opgelegd en door deze ten behoeve van de gemeente worden aangenomen. Dit geldt tevens voor het bepaalde in dit artikel.
Artikel 14.: Kwalitatieve verplichting 6:252 Burgerlijk Wetboek
1. Koper moet te allen tijde gedogen dat palen, masten, kabels, draden, isolatoren, rozetten, aanduidingsborden, pijpleidingen, riolen, lichtmasten en dergelijke, ten behoeve van openbare casu quo gemeenschappelijke doeleinden op, in, aan of boven de onroerende zaak en de eventueel aanwezige of nog te realiseren opstallen worden aangebracht en onderhouden, vernieuwd en verwijderd.
2. Te dien einde zal in de notariële akte van levering een kwalitatieve verplichting als bedoeld in artikel 6:252 van het Burgerlijk Wetboek worden opgenomen.
3. Omtrent plaats, wijze en eventuele vergoeding van schade ten gevolge van werkzaamheden als bedoeld in het eerste lid zal tevoren overleg worden gepleegd met de rechthebbende.''
Artikel 15.''
Enzovoorts.
''Artikel 21.: College van Burgemeester en Wethouder
1. Van deze algemene voorwaarden alsmede van eventuele vanwege de gemeente nader opgelegde bijzondere voorwaarden mag zonder schriftelijke toestemming van het College van burgemeester en wethouders niet worden afgeweken.
2. Het College van… ''
Enzovoorts.
E. 1. Ter uitvoering van het bepaalde in artikel 14 van Hoofdstuk II legt de Gemeente bij deze de verplichting op aan Koper, welke verplichting moet worden beschouwd als zijnde een kwalitatieve verplichting in de zin van artikel 6:252 Burgerlijk Wetboek en als zodanig door Koper bij deze wordt aanvaard, om ten alle tijde te dulden dat palen, masten, kabels, draden, isolatoren, rozetten, aanduidingsborden, pijpleidingen, riolen, lichtmasten en dergelijke, ten behoeve van openbare casu quo gemeenschappelijke doeleinden op, in, aan of boven het Verkochte en de eventueel aanwezige of nog te realiseren opstallen worden aangebracht, vernieuwd en verwijderd. Omtrent plaats, wijze en eventuele vergoeding van schade tengevolge van werkzaamheden als hiervoren bedoeld zal tevoren overleg worden gepleegd met de rechthebbende.
2. Het sub E.1. vermelde beding zal overgaan op de rechtsopvolger(s) onder bijzondere titel van Koper alsmede op al diegenen die op enigerlei wijze een recht van gebruik van het Verkochte zullen verkrijgen.
3. De in het sub E.1. vermelde beding omschreven verplichting jegens de Gemeente kan slechts eindigen na diens schriftelijke toestemming. Van deze beëindiging zal alsdan een notariële akte worden opgemaakt, welke zal dienen om te worden ingeschreven in de openbare registers.''
Met betrekking tot bekende erfdienstbaarheden casu quo aan koper op te leggen bijzondere verplichtingen ten aanzien van het Registergoed kadastraal bekend gemeente Brunssum, sectie D, nummer 4425, staat in de titel van aankomst deel 15465 nummer 74 vermeld:
''Artikel 11. Vestiging recht van opstal
De koper en de Opstaller zijn met elkaar een overeenkomst aangegaan over de vestiging door koper (hierna ook te noemen: ''eigenaar'') ten behoeve van opstaller van een zelfstandig recht van opstal, inhoudende:
de bevoegdheid voor opstaller tot het hebben, onderhouden en vernieuwen van riool, welk recht van opstal wordt verleend aan opstaller, voor en namens welke de comparant sub 3 verklaart bij deze te aanvaarden.
VOORWAARDEN
Duur van het recht van opstal
Het recht van opstal gaat in op heden – deze datum hierna te noemen: ''de ingangsdatum''- en is eeuwigdurend. Eigenaar en opstaller kunnen bij notariële akte, gevolgd door inschrijving van een afschrift of uittreksel van die akte in de openbare registers, afstand doen van het recht van opstal.
Vergoeding
Opstaller is aan eigenaar geen vergoeding verschuldigd wegens de vestiging van het recht van opstal.
Instandhouding, gebruikmaking, vervanging en verwijdering van het werk
1. De opstaller is bevoegd – zulks op een in redelijk overleg met de eigenaar te bepalen wijze- van de opstallen te allen tijde gebruik te maken of te doen maken, zulks met inbegrip van het recht van toegang van personen en goederen, en daarin, daarop of daarboven alle werkzaamheden te verrichten of te doen verrichten zoals en voor zover zulks naar haar oordeel nodig is voor het aanbrengen, hebben, houden, onderzoeken, benutten, herstellen, vervangen, onderhouden en verwijderen van het werk. Een en ander alleen na overleg met de eigenaar en op een wederzijds passend tijdstip. Indien de veiligheid of de normale bedrijfsvoering van het werk, naar het oordeel van de opstaller in gevaar wordt gebracht, kan de opstaller terstond alle naar haar oordeel geeigende maatregelen nemen, voor zover mogelijk met inachtneming van het in deze overeenkomst bepaalde.
2. De eigenaar zal zich onthouden van elke handeling waardoor de goede werking van het werk kan worden belet of belemmerd dan wel waardoor gevaar kan ontstaan voor personen of goederen.
3. De opstaller zal bij het verkrijgen en gebruikmaken van haar recht tot het benutten, onderhouden, inspecteren, herstellen en eventueel wijzigen of verwijderen van het werk rekening houden met de belangen en redelijke wensen van de eigenaar en in het algemeen zo weinig mogelijk hinder en schade veroorzaken. Mocht niettemin schade veroorzaakt worden, dan zal de opstaller deze in overleg en naar recht en billijkheid vergoeden. Daarbij zal de opstaller proberen binnen twee maanden een schadevoorstel doen, al dan niet middels inschakeling van een expert.''
Genoemde verplichtingen zullen door Verkoopster aan koper bij de levering worden opgelegd en dienen door Verkoopster ten behoeve van rechthebbende bedoeld in de hiervoor aangehaalde bepalingen voor deze te worden aangenomen.
Artikel 14. Energielabel
De Rechthebbende is verplicht om een energielabel als bedoeld in het Besluit Energieprestatie gebouwen beschikbaar te stellen aan de koper. Verkoopster verklaart geen eigenaar te zijn geweest van het Registergoed en beschikt derhalve niet over een definitief energielabel als bedoeld in het Besluit Energieprestatie gebouwen. De koper is hiermee volledig bekend en vrijwaart de Verkoopster voor alle (eventuele) aanspraken te dier zake. De koper is zich ervan bewust dat indien hij een energielabel als bedoeld in het Besluit Energieprestatie gebouwen wenst te verkrijgen, hij daartoe zelf dient zorg te dragen.
Artikel 15. Publiekrechtelijke beperkingen
Met betrekking tot bekende publiekrechtelijke beperkingen als bedoeld in artikel 2 van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken ten aanzien van het Registergoed, wordt te dezen vermeld dat er geen aantekening in voormelde openbare registers staat vermeld.
Vorenstaande laat onverlet dat er toch publiekrechtelijke beperkingen kunnen drukken op het Registergoed, welke niet zijn ingeschreven in voornoemde openbare registers en/of gemeentelijke beperkingenregistratie.
etc.
Artikel 17. Aanvaarding ''as is, where is''
De koper aanvaardt het Registergoed in alle opzichten op basis van het ''as is, where is'' principe, waaronder onder meer bedoeld de bouwkundige, juridische, milieukundige, technische en feitelijke toestand waarin het Registergoed zich bevindt en de koper heeft ter zake van deze staat van het Registergoed – behoudens eventuele expliciete garanties/verklaringen in deze akte – geen enkele aanspraak, hoe ook genaamd, jegens Verkoopster dan wel de Veilingnotaris.
In aanvulling op het vorenstaande geven de Verkoopster en de Veilingnotaris geen garantie en aanvaarden geen aansprakelijkheid omtrent datgene wat zij ter zake juistheid van het Registergoed mededelen, of waarvan mededeling achterwege blijft.
Artikel 18. Uitdrukkelijke aanvaarding lasten en beperkingen
Koper dient uitdrukkelijk de hiervoor vermelde lasten en beperkingen, alsmede die lasten en beperkingen, welke met betrekking tot het Registergoed zijn ingeschreven in de openbare registers als bedoeld in artikel 3:16 van het Burgerlijk Wetboek en hiervoor niet zijn vermeld bij de levering te aanvaarden, alsmede die erfdienstbaarheden ten laste van het Registergoed die niet zijn ingeschreven in vorengenoemde openbare registers.

Veiling informatie

Type
Executieveiling hypotheek
Status
Onderhands verkocht (deze veiling gaat niet door)
Veilinglocatie
Fletcher Hotel-Restaurant Jagershorst Leende
Valkenswaardseweg 44
5595 XB Leende
Kantoor
Hendriks & Fleuren Zuyd notarissen
Chantal Smeets
Akerstraat 138
6417 BR HEERLEN
T: 045 560 98 70
F: 045 571 15 50
E: info@zuydnotarissen.nl
Bijzondere voorwaarden

de Coöperatieve Rabobank U.A., een coöperatie met zetel te Amsterdam en met adres: Croeselaan 18, 3521 CB Utrecht, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 30046259, die krachtens fusies onder algemene titel het vermogen heeft verkregen van:
(a) Rabohypotheekbank N.V., voorheen ingeschreven in het handelsregister onder nummer 30052013;
(b) de Coöperatieve Rabobank Westelijke Mijnstreek U.A., voorheen ingeschreven in het handelsregister onder nummer 14012889, ten tijde van het verlijden van de akte genaamd de Coöperatieve Rabobank Sittard-Geleen U.A., voorheen ingeschreven in het handelsregister onder nummer 12889;
(c) de Coöperatieve Rabobank Parkstad Limburg U.A., voorheen ingeschreven in het handelsregister onder nummer 14013116, ten tijde van het verlijden van de akte genaamd de Coöperatieve Rabobank Heerlen-Hoensbroek-Brunssum U.A.;
(de ''Volmachtgever''), genoemde volmachtgever te dezen handelend conform het bepaalde in artikel 3:254 juncto artikel 3:268 Burgerlijk Wetboek (de ''Schuldeiseres'' of de ''Verkoopster'').
Van het bestaan van de volmacht blijkt uit een onderhandse akte, die aan deze akte wordt gehecht (bijlage).
De verschijnende persoon, handelend als vermeld, verklaart
OVERWEGENDE
Verkoopster wenst bij deze akte vast te stellen de voorwaarden en bepalingen waaronder op achtentwintig maart tweeduizend negentien, vanaf dertien uur dertig (13:30 uur) in Hotel Golden Tulip de Jagershorst, Valkenswaardseweg 44 te 5595 XB Leende in het openbaar, waarbij opbod en afmijning in één zitting zullen geschieden, ten overstaan van mij, notaris of mijn waarnemer, het volgende registergoed, met inbegrip van de roerende zaken als bedoeld in artikel 3:254 van het Burgerlijk Wetboek, zal worden geveild ex artikel 3:268 van het Burgerlijk Wetboek.
(A) Registergoed
het woonhuis met tuin, (onder)grond en verder aanbehoren, plaatselijk bekend Dr. L. Th. Wietenstraat 10, 6444 XN Brunssum, kadastraal bekend gemeente Brunssum, sectie D, nummer 3202, groot driehonderd zevenenzestig vierkante meter (367 m2), nummer 1888, groot veertig vierkante meter (40 m2) en nummer 4425, groot vijfentachtig vierkante meter (85 m2),
(het ''Registergoed''),
daaronder begrepen de verpande roerende zaken als bedoeld in artikel 3:254 van het Burgerlijk Wetboek.
Het Registergoed kadastraal bekend gemeente Brunssum sectie D nummer 4425 is belast met een recht van opstal, ten behoeve van de gemeente Brunssum, een publiekrechtelijke rechtspersoon met zetel te Brunssum en met adres: Lindeplein 1, 6444 AT Brunssum, welk recht werd gevestigd door de inschrijving ten kantore van de Dienst voor het kadaster en de openbare registers (destijds te Roermond) op zestien mei tweeduizend zes in register Hypotheken 4, deel 15465 nummer 74 van een afschrift van een akte tot levering registergoed, op vijftien mei tweeduizend zes verleden voor mr. J.M.M. Kreijn, destijds notaris te Brunssum, welk recht eerder in rang is dan het recht van de executerende hypotheekhouder.
etc.
Artikel 3. Veilingvoorwaarden
Op deze openbare verkoop zijn van toepassing de Algemene Voorwaarden voor Executieverkopen 2017 (de ''AVVE''), opgenomen in een notariële akte op vijf december tweeduizend zestien verleden voor mr. J.H. Oomen, notaris te 's-Hertogenbosch, ingeschreven ten kantore van de Dienst voor het kadaster en de openbare registers op vijf december tweeduizend zestien in register Hypotheken 4, deel 69567 nummer 129, welke worden geacht woordelijk in deze akte te zijn opgenomen en van toepassing te zijn, voor zover daarvan bij deze akte niet uitdrukkelijk wordt afgeweken.
Op deze openbare verkoop zijn bovendien van toepassing de navolgende bijzondere veilingvoorwaarden.
HOOFDSTUK II. BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN
Artikel 1. Wijze van veiling
De veiling geschiedt in een zitting bij inzet en afslag en wel op achtentwintig maart tweeduizend negentien om dertien uur dertig (13:30 uur) in Hotel Golden Tulip de Jagershorst, Valkenswaardseweg 44 te 5595 XB Leende.
Artikel 2. Betaling koopsom
In afwijking van het bepaalde in artikel 10 lid 1 onder c AVVE dient de koopsom uiterlijk vier weken na veiling te worden betaald.
Artikel 3. Kosten
Conform het bepaalde in artikel 9 lid 1 van de AVVE komen voor rekening van koper:
a. de overdrachtsbelasting en de verschuldigde omzetbelasting;
b. het honorarium van de notaris;
c. het kadastrale recht en de kosten van kadastrale recherches;
d. de kosten van ontruiming;
e. eventueel verschuldigde omzetbelasting over de hiervoor genoemde bedragen.
De onroerende zaak belasting en andere heffingen ter zake van het Registergoed over het lopende jaar, komen voor rekening van de koper vanaf de voor de levering bepaalde dag of zoveel later als ingevolge deze bijzondere veilingvoorwaarden de koopsom moet worden betaald.
Voor een specificatie van het honorarium en de kosten wordt verwezen naar de na te vermelden veilingsite.
Artikel 4. Belastingen
Voor zover aan Schuldeiseres bekend is ter zake van de levering van het Registergoed geen omzetbelasting, wel overdrachtsbelasting verschuldigd.
Artikel 5. Aanvaarding, gebruikssituatie, ontruiming/overgang risico
De koper op de veiling aanvaardt het Registergoed in de staat waarin het zich ten tijde van de feitelijke levering blijkt te bevinden.
Voor zover aan Schuldeiseres bekend is het Registergoed thans verhuurd in strijd met het hieromtrent bepaalde in voormelde hypotheekakte en bestaat het Registergoed uit woonruimte als bedoeld in artikel 3:264 lid 5 van het Burgerlijk Wetboek.
Het verlof tot inroeping van het huurbeding is door de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg aan de Schuldeiseres verleend blijkens een beschikking de dato twintig december tweeduizend achttien, waarvan een kopie aan deze akte is gehecht (bijlage). De Verkoopster is derhalve bevoegd tot inroeping van het huurbeding ex artikel 3:264 Burgerlijk Wetboek.
Gelet op het bovenstaande is lid 6 van artikel 24 AVVE van toepassing, luidend als volgt:
''6. Indien en voor zover het een verkoop betreft van een tot bewoning bestemd Registergoed door een hypotheekhouder, dient hij er voor zorg te dragen dat voorafgaand aan de Veiling het verlof als bedoeld in artikel 3:264 lid 5 Burgerlijk Wetboek, is verleend tenzij:
- er wettelijk gegronde redenen zijn dat niet te doen; of
- het verlof als bedoeld in artikel 3:264 lid 5 Burgerlijk Wetboek, na gedaan verzoek door de hypotheekhouder, niet is verleend.
In de Bijzondere Veilingvoorwaarden maakt de hypotheekhouder bekend of hij, indien bedoeld verlof is of wordt verleend, het huurbeding zelf inroept of de uitoefening daarvan overlaat aan de Koper.
Voorafgaand aan de Veiling verstrekt Verkoopster hierover nadere informatie.''
De uitoefening van de in artikel 3:264 van het Burgerlijk Wetboek vermelde bevoegdheid wordt aan de koper overgelaten. De uitoefening van de bevoegdheid geschiedt voor rekening en risico van de koper.
Indien het Registergoed in gebruik is en niet vrij van gebruik wordt geleverd, is het aan de koper om op zijn kosten ontruiming van het verkochte te bewerkstelligen. De Verkoopster staat niet in voor kopers bevoegdheid tot ontruiming.
Conform het bepaalde in artikel 18 van de AVVE is vanaf het moment van de inschrijving van het proces verbaal van toewijzing het risico van het Registergoed voor de koper.
Artikel 6. Voorbehoud recht van beraad
Schuldeiseres maakt, tenzij zij blijkens het proces-verbaal van de veiling direct tot gunning overgaat, gebruik van haar recht van beraad als vermeld in artikel 8 AVVE.
Conform het bepaalde in artikel 8 lid 2 van de AVVE eindigt de termijn van beraad de zesde werkdag volgende op de afslag om vijf uur in de middag of zoveel eerder als de Verkoopster al dan niet mocht hebben gegund.
Van de gunning na beraad dient te blijken uit een notariële akte, die op de eerstvolgende werkdag nadat de termijn van beraad is geëindigd, moet zijn verleden en uit welke akte moet blijken aan welke bieder wordt gegund.
Artikel 7. Voldoening kosten / informatieplicht / waarborgsom
In afwijking van artikel 10 AVVE dient de koper uiterlijk negenentwintig maart tweeduizend negentien om veertien uur bij de notaris rekeningnummer NL60RABO0169924254 onder vermelding van ''aanbetaling kosten veiling Dr. L.Th. Wietenstraat 10 te Brunssum'' te storten een bedrag ter grootte van tien procent van de koopprijs ter voldoening van de kosten als vermeld onder artikel 9 lid 1 van de AVVE.
In afwijking van het bepaalde in artikel 10 lid 1 sub b AVVE dient door de koper uiterlijk vijf werkdagen na de gunning de waarborgsom volgens artikel 12 lid 1 van de AVVE te worden voldaan of dient volgens artikel 12 lid 4 een garantieverklaring te worden afgegeven.
Het in voorgaande alinea's van de onderhavige bepaling 7 gestelde komt te vervallen indien Verkoopster schriftelijk heeft verklaard dat de bedoelde bedragen niet behoeven te worden gestort binnen de daarvoor gestelde termijnen.
Op grond van artikel 14 AVVE dienen bieders, kopers en vertegenwoordigden zich bij de openbare verkoop tegenover de notaris te legitimeren door een geldig identiteitsbewijs over te leggen. Bieders dienen hun financiële gegoedheid tijdens de openbare verkoop te kunnen aantonen door een verklaring van een geldverstrekkende instelling met een vergunning in de zin van de Wet op het financieel toezicht te overleggen, waaruit blijkt dat zij over voldoende financiële middelen beschikken om de prijs en de bijkomende kosten te kunnen betalen. De bieder ''in de veilingzaal'' die zich geregistreerd heeft als bieder kan ook voorafgaande aan de veiling een internetborg storten, zoals hierna beschreven in artikel 11.15 van deze voorwaarden, in plaats van een financiële gegoedheidsverklaring van een geldverstrekkende instelling.
Voor bepaalde met name genoemde kopers heeft Verkoopster bepaald dat zij deze verklaring van gegoedheid niet behoeven over te leggen of de hiervoor bedoelde waarborgsom niet hoeven te storten.
Artikel 8. Onderhandse biedingen
Na ontvangst door de notaris van een schriftelijk bod door een bieder ex artikel 547 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, zendt de notaris een ontvangstbevestiging aan de betreffende bieder. Indien de bieder geen ontvangstbevestiging ontvangt kan de reden daarvan zijn, dat het bod de notaris, door welke oorzaak dan ook, niet heeft bereikt. De bieder dient voor het geval hij geen ontvangstbevestiging ontvangt, zelf te informeren bij de notaris of zijn bod de notaris wel heeft bereikt. Indien de bieder nalaat te informeren draagt hij zelf het risico voor het geval het bod de notaris niet of niet tijdig heeft bereikt.
Onderhandse biedingen ex artikel 547 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering worden geacht te zijn uitgebracht op basis van de bepalingen en voorwaarden als opgenomen in de door de Schuldeiseres aangeleverde en bij mij, notaris, verkrijgbare model koopovereenkomst.
Artikel 9. Inzetpremie
Conform het bepaalde in artikel 7 lid 1 van de AVVE heeft de inzetter recht op inzetpremie. In afwijking van artikel 7 lid 3 AVVE wordt de inzetpremie uitbetaald aan de inzetter.
Deze inzetpremie wordt conform het bepaalde in artikel 9 lid 7 AVVE uit de koopprijs voldaan en komt derhalve voor rekening van Verkoopster.
Inzetpremie wordt slechts aan één persoon (de inzetter) en op één bankrekeningnummer uitbetaald.
Artikel 10. Bieden voor een ander
Ten aanzien van artikel 5 van de AVVE, bieden voor een ander, wordt nadrukkelijk gewezen op lid 3, lid 4 en lid 5 woordelijk luidend:
''3. Deze verklaring dient vóór de betaling van de koopprijs door de Bieder aan de Notaris te worden gedaan en door de vertegenwoordigde schriftelijk te zijn bevestigd. Van deze verklaring, bevestiging en de acceptatie bedoeld in lid 4 dient te blijken uit het proces-verbaal van inzet en/of afslag of uit een daartoe door de Notaris op te maken akte de command, waardoor de vertegenwoordigde in de rechten en verplichtingen van de Bieder treedt, alsof hij zelf het bod heeft uitgebracht, onverminderd het hierna in lid 5 bepaalde.
4. De Verkoopster heeft het recht de vertegenwoordigde te accepteren of niet te accepteren. Als de Verkoopster de vertegenwoordigde niet accepteert, wordt de Bieder geacht uitsluitend voor zichzelf te hebben geboden. Als de Verkoopster de vertegenwoordigde wel accepteert, wordt de vertegenwoordigde geacht zelf het Bod te hebben uitgebracht, behoudens het hierna in lid 5 van dit artikel bepaalde. In dat geval zal de Notaris een Akte de command passeren met vermelding van de vertegenwoordigde.
5. De Bieder is, naast de vertegenwoordigde, hoofdelijk verbonden voor de nakoming van de verplichtingen die op de Koper rusten. Indien de Bieder, ingeval de vertegenwoordigde in verzuim is, de koopprijs geheel voor eigen rekening voldoet, wordt hij geacht de koopovereenkomst voor zichzelf te zijn aangegaan, in welk geval de Levering van het Registergoed aan hem plaatsvindt en hem kwijting wordt verleend.
Van een en ander dient uit de notariële verklaring van betaling te blijken. Dit lid laat onverlet de rechten die de Bieder eventueel jegens de vertegenwoordigde kan doen gelden.''
Artikel 11. Begrippen en voorwaarden in verband met internetbieden en internetborg
11.1 De onderhavige veiling is een zaal-/internetveiling. Het bieden tijdens de veiling kan ook via de website www.openbareverkoop.nl plaatsvinden.
11.2 In deze bijzondere veilingvoorwaarden wordt verstaan onder:
(a) Openbareverkoop.nl: de algemeen toegankelijke website of een daaraan gelieerde website, bedoeld in begrip 27 van de AVVE, via welke website een bod via internet kan worden uitgebracht;
(b) NIIV: ''Stichting Notarieel Instituut Internetveilen'', statutair gevestigd in de gemeente Baarn, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 52037098, rechthebbende van Openbareverkoop.nl;
(c) Handleiding: de ''handleiding online bieden'' vermeld op Openbareverkoop.nl;
(d) Registratienotaris: een notaris die de via Openbareverkoop.nl in te vullen registratieverklaring en het geldige identiteitsbewijs van een natuurlijke persoon die wil bieden via internet, in ontvangst neemt en controleert (i) ter vaststelling van diens identiteit, (ii) het opgegeven telefoonnummer en (iii) ter legalisatie van diens handtekening onder de registratieverklaring;
(e) Registratie: het geheel van de door NIIV voorgeschreven handelingen, ter identificatie van een natuurlijke persoon die via Openbareverkoop.nl wil bieden, bestaande uit de invoer via internet van diens persoonsgegevens en controle door de Registratienotaris van diens identiteit en het door die persoon opgegeven mobiele telefoonnummer;
(f) Deelnemer: een natuurlijk persoon die de procedure van Registratie heeft doorlopen, tijdig voor de veiling een Internetborg heeft gestort en tijdens de veiling van het Registergoed is ingelogd op Openbareverkoop.nl.;
(g) Internetborg: een bedrag dat door een Deelnemer is gestort, zoals beschreven in de Handleiding. De hoogte van de Internetborg bedraagt een procent (1%) van de biedlimiet zoals bedoeld in de Handleiding met een minimum van vijfduizend euro (EUR 5.000,00) per registergoed, en geldt als een afdoende ''gegoedheid'' in de zin van artikel 14 van de AVVE;
11.3 In aanvulling op de AVVE kan tijdens de veiling door een Deelnemer via internet worden geboden. Als ''bod'' in de zin van de AVVE wordt derhalve ook een bod via internet aangemerkt, mits dit bod is uitgebracht door een Deelnemer op de door NIIV in de Handleiding voorgeschreven wijze. De hoogte van het bod dat de Deelnemer uitbrengt wordt bepaald door het bedrag waarop hij klikt of drukt.
11.4 Als de Deelnemer een bod heeft uitgebracht en volgens de notaris de hoogste bieder is, kan de Internetborg op verzoek van de Deelnemer ook worden gebruikt als (deel)betaling voor de ingevolge artikel 12 AVVE na de veiling te betalen waarborgsom, waarbij de Deelnemer ermee instemt dat de notaris (dit deel van) de waarborgsom pas vrijgeeft indien de Deelnemer al zijn verplichtingen die uit het doen van een bod voortvloeien is nagekomen.
11.5 In geval van discussie over het tijdstip waarop de biedingen, ofwel via internet, ofwel in de zaal, de notaris hebben bereikt, alsmede in geval van storing aan en/of het uitvallen van de internetverbinding(en) tijdens de veiling en in alle andere gevallen van discussie beslist de notaris.
11.6 Weliswaar wordt de mogelijkheid geboden om via internet te bieden, maar hiermee wordt niet gegarandeerd dat de Deelnemer permanente en/of gelijktijdige toegang heeft tot internet om mee te bieden. Eventuele vertragingen in de snelheid van de internetverbinding(en), alsmede storingen en uitval van deze verbinding(en) komen geheel voor rekening en risico van de Deelnemer.
11.7 Tenzij de notaris anders beslist, zal niet eerder worden overgegaan tot de inzet en de afslag, dan nadat de notaris genoegzaam zal zijn gebleken dat via internet biedingen kunnen worden uitgebracht.
11.8 In aanvulling op artikel 3 lid 3 AVVE kan de afmijning door de Deelnemer elektronisch geschieden door te klikken of te drukken op het woord ''bied''.
11.9 Als afmijnbedrag geldt het bedrag waarop door de Deelnemer tijdens de afslag wordt geklikt of gedrukt op het moment waarop een zaalbieder kan afmijnen.
11.10 Wanneer de Deelnemer tijdens de veiling overgaat tot het uitbrengen van een bod via internet en het bod de notaris heeft bereikt, heeft dit bod gelijke rechtsgevolgen als een bod dat vanuit de veilingzaal wordt uitgebracht.
11.11 De Deelnemer die tijdens de veiling overgaat tot het uitbrengen van een bod via internet dient gedurende het verdere verloop van de veiling voor de notaris telefonisch bereikbaar te zijn en te blijven, en wel op het mobiele telefoonnummer dat de Deelnemer heeft ingevuld op diens registratieformulier. Voor het geval de Deelnemer gedurende het verdere verloop van de veiling niet of slechts ten dele voor de notaris telefonisch bereikbaar is, terwijl in het kader van de veiling op enig moment telefonisch overleg tussen de notaris en de Deelnemer noodzakelijk wordt geacht door de notaris, dan is de notaris bevoegd om het bod van de Deelnemer niet als zodanig te erkennen dan wel af te wijzen.
11.12 In aanvulling op artikel 5 lid 3 AVVE is de Deelnemer die het hoogste bod heeft uitgebracht tot het moment van gunning bevoegd te verklaren dat hij heeft geboden namens een rechtspersoon of personenvennootschap, mits die Deelnemer vóór de gunning:
- naar het oordeel van de notaris genoegzaam aantoont volledig bevoegd te zijn tot vertegenwoordiging van die rechtspersoon of personenvennootschap; en
- de waarborgsom wordt gestort als bedoeld in artikel 12 lid 1 AVVE.
Het bepaalde in artikel 5 lid 4 AVVE is in deze situatie ook van toepassing (acceptatie door de Verkoopster) tenzij dit elders in de bijzondere veilingvoorwaarden is uitgesloten.
Van een en ander dient uit de notariële akte van gunning te blijken.
Indien met inachtneming van het vorenstaande een rechtspersoon of personenvennootschap heeft te gelden als vertegenwoordigde van de Deelnemer, komt aan die rechtspersoon of personenvennootschap het recht toe vóór de betaling van de koopprijs te verklaren dat hij het bod heeft uitgebracht namens één of meer anderen als bedoeld in artikel 5 lid 2 AVVE.
11.13 De in lid 12 bedoelde Deelnemer is, naast die rechtspersoon of personenvennootschap hoofdelijk verbonden voor de nakoming van de verplichtingen ten gevolge van de gunning. Indien die Deelnemer, ingeval de door hem vertegenwoordigde rechtspersoon of personenvennootschap in verzuim is, de koopprijs geheel voor eigen rekening voldoet, wordt hij geacht de koopovereenkomst voor zichzelf te zijn aangegaan, in welk geval de levering aan hem plaatsvindt en hem kwijting wordt verleend. Van een en ander dient uit de notariële verklaring van betaling te blijken.
11.14. Door het uitbrengen van een bod via internet, op de wijze zoals door NIIV omschreven, verleent de Deelnemer, indien van toepassing, mede namens de door hem vertegenwoordigde rechtspersoon of personenvennootschap als bedoeld in lid 12, tevens volmacht aan ieder van de medewerkers die ten tijde van het gebruik van de volmacht werkzaam zijn ten kantore van de notaris (zowel samen als ieder afzonderlijk) om kennis te nemen van de inhoud van het proces-verbaal van veiling en in en bij het proces-verbaal van veiling:
a. te bevestigen dat de Deelnemer het betreffende bod heeft uitgebracht; en
b. in te stemmen met alle in het proces-verbaal van veiling (te) vermelde(n) waarnemingen van de notaris ter zake van de veiling.
11.15 Indien een Deelnemer niet via internet, maar vanuit de veilingzaal als zaalbieder een bod uitbrengt kan de Internetborg gebruikt worden ten bewijze van zijn gegoedheid als bedoeld in artikel 14 AVVE én als betaling van een door deze Deelnemer, of, indien van toepassing, de door hem vertegenwoordigde rechtspersoon of personenvennootschap bedoeld in lid 10, verschuldigde waarborgsom of een gedeelte daarvan.
11.16 In geval van niet-nakoming van een of meer verplichtingen uit de tussen de Verkoopster en de Deelnemer tot stand gekomen koopovereenkomst, wordt (onverminderd het bepaalde in artikel 26 AVVE) de Internetborg door de notaris geïncasseerd bij NIIV en geheel of gedeeltelijk gebruikt ter betaling van (een deel van) de kosten die voortvloeien uit de niet-nakoming.
Artikel 12. Afmijnen zonder afroepen
Indien de veilingorganisatie daartoe tijdens de veiling de mogelijkheid biedt, dan kan, in aanvulling op artikel 3 lid 3 AVVE, de Afmijning door een zaalbieder door het roepen van het woord ''mijn'' ook plaatsvinden zonder afroeping door de afslager, zodra (en gedurende de tijd dat) een bedrag waarop kan worden geboden voor zowel de zaalbieders als de notaris zichtbaar is op een scherm in de veilingzaal. Indien er wordt afgemijnd op het moment dat er sprake is van een wisseling van bedragen op het scherm, geldt als afmijnbedrag het laatste bedrag dat vóór die wisseling voor de notaris zichtbaar was.
Artikel 13. Omschrijving erfdienstbaarheden / bijzondere verplichtingen
Met betrekking tot bekende erfdienstbaarheden casu quo aan koper op te leggen bijzondere verplichtingen ten aanzien van het Registergoed kadastraal bekend gemeente Brunssum, sectie D, nummer 3202, staat in de titel van aankomst deel 15238 nummer 89 vermeld:
''Ten aanzien van het perceel kadastraal bekend gemeente Brunssum, sectie D, nummer 3202, staat in de titel van aankomst deel 15238 nummer 89 vermeld
''OMSCHRIJVING ERFDIENSTBAARHEDEN, KWALITATIEVE BEDINGEN EN/OF BIJZONDERE VERPLICHTINGEN
Met betrekking tot bekende erfdienstbaarheden, kwalitatieve bedingen en/of bijzondere verplichtingen wordt verwezen naar voormelde aankomsttitel in deel 2539 nummer 108, waarin woordelijk staat vermeld:
''Deze koopovereenkomst en eigendomsoverdracht geschieden onder de Algemene Bepalingen, voor zover bij deze akte niet gewijzigd of aangevuld, vervat in een akte van transport, verleden voor mij, notaris, eenendertig mei negentienhonderdvijfenzestig overgeschreven ten hypotheekkantore te Maastricht een juni negentienhonderdvijfenzestig in deel 2508 nummer 111''
Voorts wordt nog gememoreerd:
''Artikel II
De scheidsmuren tussen de op de onderscheiden kavels van het perceel gemeente Brunssum sectie C nummer 4199 door de verkoopster gebouwde huizen en andere aan elkaar grenzende gebouwen, zullen gemene muren zijn, waarvan het onderhoud voor rekening van de onderscheiden naast elkaar liggende eigenaren zal zijn, ieder voor een gelijk deel''
Enzovoorts
De bestaande erfdienstbaarheid van voetpad is komen te vervallen door wijziging van de bestaande toestand.
Koper verklaart een exemplaar van voormelde algemene voorwaarden te hebben ontvangen en met de inhoud ervan bekend te zijn en akkoord te gaan en het ervoor te houden dat deze algemene voorwaarden woordelijk in deze akte zijn opgenomen en hiermee een geheel uit maken. Voor zover in bovengenoemde bepalingen verplichtingen voorkomen welke verkoper verplicht is aan koper op te leggen, doet hij dat bij deze en wordt een en ander bij deze door koper aanvaard. Voor zover het gaat om rechten die ten behoeve van derden zijn bedongen, worden die rechten bij deze tevens door verkoper voor die derden aangenomen.''
Met betrekking tot bekende erfdienstbaarheden casu quo aan koper op te leggen bijzondere verplichtingen ten aanzien van het Registergoed kadastraal bekend gemeente Brunssum, sectie D, nummer 1888, staat in de titel van aankomst deel 15465 nummer 72 vermeld:
''VOORWAARDEN EN BEDINGEN
Op deze overeenkomst van verkoop en koop alsmede de levering zijn de navolgende bepalingen van toepassing:
A. Hoofdstuk I;
Hoofdstuk II, met uitzondering van artikel 8, lid 1, artikel 9 en artikel 12, van de Algemene Voorwaarden voor het aan- of verkopen van onroerende zaken door de gemeente Brunssum, hierna te noemen: ''de Algemene Voorwaarden'', vastgelegd door de Raad van de Gemeente op dertien december negentienhonderd vierennegentig, opgenomen in een akte van levering, verleden voor mij, notaris, op eenendertig maart negentienhonderd vijfennegentig, ingeschreven ten kantore van voormelde Dienst te Roermond op drie april negentienhonderd vijfennegentig in deel 9340 nummer 30, register 4, van welke Algemene Voorwaarden Koper verklaarde een exemplaar te hebben ontvangen.
B. Op het Verkochte rust(en), behoudens het in de artikelen 13 en 14 van Hoofdstuk II van de Algemene Voorwaarden genoemde kettingbeding casu quo kwalitatieve verplichting, geen andere erfdienstbaarheid(heden), kwalitatieve verplichting(en), kettingbeding(en), beperkte recht(en).
C. Van de van toepassing zijnde artikelen van de Algemene Voorwaarden wordt ten deze voorts speciaal verwezen naar de volgenden artikelen, welke vorenbedoelde artikelen woordelijk luiden als volgt:
''HOOFDSTUK II:''
Enzovoorts.
Artikel 10.: Kapverbod
Koper verklaart ermee bekend te zijn dat het zich eventueel op de onroerende zaak bevindende boombestand zoveel mogelijk dient te worden gespaard en dat de zich op de onroerende zaak bevindende bomen niet mogen worden gekapt tenzij hiervoor door Burgemeester en Wethouders krachtens de desbetreffende bepalingen in de Algemene Plaatselijke Verordening van de Gemeente vergunning is verleend.
Artikel 11.: Monumenten
1. Monumenten, gevonden in of op de onroerende zaak blijven eigendom van de gemeente. Voor het overige zijn terzake van opgravingen en vondsten van monumenten de betreffende bepalingen van de Monumentenwet 1988 van toepassing.
2. Koper verplicht zich een concrete vondst aanstonds bij de gemeente te melden en al datgene te doen en/of te laten wat nodig is ter behoud hiervan.
Artikel 12.''
Enzovoorts.
''Artikel 13.: Kettingbeding
Bij elke vervreemding van de onroerende zaak of vestiging van beperkte rechten daarop waardoor het gebruik van de onroerende zaak door anderen wordt verkregen, moeten de verplichtingen en/of verboden zoals omschreven in de artikelen 8, 10, 11 en 20 van dit Hoofdstuk alsmede eventuele vanwege de gemeente nader opgelegde bijzondere voorwaarden, aan elke rechtsopvolger casu quo beperkt gerechtigde bij wijze van kettingbeding worden opgelegd en door deze ten behoeve van de gemeente worden aangenomen. Dit geldt tevens voor het bepaalde in dit artikel.
Artikel 14.: Kwalitatieve verplichting 6:252 Burgerlijk Wetboek
1. Koper moet te allen tijde gedogen dat palen, masten, kabels, draden, isolatoren, rozetten, aanduidingsborden, pijpleidingen, riolen, lichtmasten en dergelijke, ten behoeve van openbare casu quo gemeenschappelijke doeleinden op, in, aan of boven de onroerende zaak en de eventueel aanwezige of nog te realiseren opstallen worden aangebracht en onderhouden, vernieuwd en verwijderd.
2. Te dien einde zal in de notariële akte van levering een kwalitatieve verplichting als bedoeld in artikel 6:252 van het Burgerlijk Wetboek worden opgenomen.
3. Omtrent plaats, wijze en eventuele vergoeding van schade ten gevolge van werkzaamheden als bedoeld in het eerste lid zal tevoren overleg worden gepleegd met de rechthebbende.''
Artikel 15.''
Enzovoorts.
''Artikel 21.: College van Burgemeester en Wethouder
1. Van deze algemene voorwaarden alsmede van eventuele vanwege de gemeente nader opgelegde bijzondere voorwaarden mag zonder schriftelijke toestemming van het College van burgemeester en wethouders niet worden afgeweken.
2. Het College van… ''
Enzovoorts.
E. 1. Ter uitvoering van het bepaalde in artikel 14 van Hoofdstuk II legt de Gemeente bij deze de verplichting op aan Koper, welke verplichting moet worden beschouwd als zijnde een kwalitatieve verplichting in de zin van artikel 6:252 Burgerlijk Wetboek en als zodanig door Koper bij deze wordt aanvaard, om ten alle tijde te dulden dat palen, masten, kabels, draden, isolatoren, rozetten, aanduidingsborden, pijpleidingen, riolen, lichtmasten en dergelijke, ten behoeve van openbare casu quo gemeenschappelijke doeleinden op, in, aan of boven het Verkochte en de eventueel aanwezige of nog te realiseren opstallen worden aangebracht, vernieuwd en verwijderd. Omtrent plaats, wijze en eventuele vergoeding van schade tengevolge van werkzaamheden als hiervoren bedoeld zal tevoren overleg worden gepleegd met de rechthebbende.
2. Het sub E.1. vermelde beding zal overgaan op de rechtsopvolger(s) onder bijzondere titel van Koper alsmede op al diegenen die op enigerlei wijze een recht van gebruik van het Verkochte zullen verkrijgen.
3. De in het sub E.1. vermelde beding omschreven verplichting jegens de Gemeente kan slechts eindigen na diens schriftelijke toestemming. Van deze beëindiging zal alsdan een notariële akte worden opgemaakt, welke zal dienen om te worden ingeschreven in de openbare registers.''
Met betrekking tot bekende erfdienstbaarheden casu quo aan koper op te leggen bijzondere verplichtingen ten aanzien van het Registergoed kadastraal bekend gemeente Brunssum, sectie D, nummer 4425, staat in de titel van aankomst deel 15465 nummer 74 vermeld:
''Artikel 11. Vestiging recht van opstal
De koper en de Opstaller zijn met elkaar een overeenkomst aangegaan over de vestiging door koper (hierna ook te noemen: ''eigenaar'') ten behoeve van opstaller van een zelfstandig recht van opstal, inhoudende:
de bevoegdheid voor opstaller tot het hebben, onderhouden en vernieuwen van riool, welk recht van opstal wordt verleend aan opstaller, voor en namens welke de comparant sub 3 verklaart bij deze te aanvaarden.
VOORWAARDEN
Duur van het recht van opstal
Het recht van opstal gaat in op heden – deze datum hierna te noemen: ''de ingangsdatum''- en is eeuwigdurend. Eigenaar en opstaller kunnen bij notariële akte, gevolgd door inschrijving van een afschrift of uittreksel van die akte in de openbare registers, afstand doen van het recht van opstal.
Vergoeding
Opstaller is aan eigenaar geen vergoeding verschuldigd wegens de vestiging van het recht van opstal.
Instandhouding, gebruikmaking, vervanging en verwijdering van het werk
1. De opstaller is bevoegd – zulks op een in redelijk overleg met de eigenaar te bepalen wijze- van de opstallen te allen tijde gebruik te maken of te doen maken, zulks met inbegrip van het recht van toegang van personen en goederen, en daarin, daarop of daarboven alle werkzaamheden te verrichten of te doen verrichten zoals en voor zover zulks naar haar oordeel nodig is voor het aanbrengen, hebben, houden, onderzoeken, benutten, herstellen, vervangen, onderhouden en verwijderen van het werk. Een en ander alleen na overleg met de eigenaar en op een wederzijds passend tijdstip. Indien de veiligheid of de normale bedrijfsvoering van het werk, naar het oordeel van de opstaller in gevaar wordt gebracht, kan de opstaller terstond alle naar haar oordeel geeigende maatregelen nemen, voor zover mogelijk met inachtneming van het in deze overeenkomst bepaalde.
2. De eigenaar zal zich onthouden van elke handeling waardoor de goede werking van het werk kan worden belet of belemmerd dan wel waardoor gevaar kan ontstaan voor personen of goederen.
3. De opstaller zal bij het verkrijgen en gebruikmaken van haar recht tot het benutten, onderhouden, inspecteren, herstellen en eventueel wijzigen of verwijderen van het werk rekening houden met de belangen en redelijke wensen van de eigenaar en in het algemeen zo weinig mogelijk hinder en schade veroorzaken. Mocht niettemin schade veroorzaakt worden, dan zal de opstaller deze in overleg en naar recht en billijkheid vergoeden. Daarbij zal de opstaller proberen binnen twee maanden een schadevoorstel doen, al dan niet middels inschakeling van een expert.''
Genoemde verplichtingen zullen door Verkoopster aan koper bij de levering worden opgelegd en dienen door Verkoopster ten behoeve van rechthebbende bedoeld in de hiervoor aangehaalde bepalingen voor deze te worden aangenomen.
Artikel 14. Energielabel
De Rechthebbende is verplicht om een energielabel als bedoeld in het Besluit Energieprestatie gebouwen beschikbaar te stellen aan de koper. Verkoopster verklaart geen eigenaar te zijn geweest van het Registergoed en beschikt derhalve niet over een definitief energielabel als bedoeld in het Besluit Energieprestatie gebouwen. De koper is hiermee volledig bekend en vrijwaart de Verkoopster voor alle (eventuele) aanspraken te dier zake. De koper is zich ervan bewust dat indien hij een energielabel als bedoeld in het Besluit Energieprestatie gebouwen wenst te verkrijgen, hij daartoe zelf dient zorg te dragen.
Artikel 15. Publiekrechtelijke beperkingen
Met betrekking tot bekende publiekrechtelijke beperkingen als bedoeld in artikel 2 van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken ten aanzien van het Registergoed, wordt te dezen vermeld dat er geen aantekening in voormelde openbare registers staat vermeld.
Vorenstaande laat onverlet dat er toch publiekrechtelijke beperkingen kunnen drukken op het Registergoed, welke niet zijn ingeschreven in voornoemde openbare registers en/of gemeentelijke beperkingenregistratie.
etc.
Artikel 17. Aanvaarding ''as is, where is''
De koper aanvaardt het Registergoed in alle opzichten op basis van het ''as is, where is'' principe, waaronder onder meer bedoeld de bouwkundige, juridische, milieukundige, technische en feitelijke toestand waarin het Registergoed zich bevindt en de koper heeft ter zake van deze staat van het Registergoed – behoudens eventuele expliciete garanties/verklaringen in deze akte – geen enkele aanspraak, hoe ook genaamd, jegens Verkoopster dan wel de Veilingnotaris.
In aanvulling op het vorenstaande geven de Verkoopster en de Veilingnotaris geen garantie en aanvaarden geen aansprakelijkheid omtrent datgene wat zij ter zake juistheid van het Registergoed mededelen, of waarvan mededeling achterwege blijft.
Artikel 18. Uitdrukkelijke aanvaarding lasten en beperkingen
Koper dient uitdrukkelijk de hiervoor vermelde lasten en beperkingen, alsmede die lasten en beperkingen, welke met betrekking tot het Registergoed zijn ingeschreven in de openbare registers als bedoeld in artikel 3:16 van het Burgerlijk Wetboek en hiervoor niet zijn vermeld bij de levering te aanvaarden, alsmede die erfdienstbaarheden ten laste van het Registergoed die niet zijn ingeschreven in vorengenoemde openbare registers.

Financieel

Inzetpremie:
1% voor rekening van verkoper
Indicatie veilingkosten:
€ 8.700,00 (per 18‑02‑2019 om 10:20 uur)
excl. overdr.bel. en ontruimingskosten (geschat € 2.000,00) (per 18‑02‑2019 om 10:25 uur)

Veiling

28 maart 2019 vanaf 13:30 uur
Fletcher Hotel-Restaurant Jagershorst Leende
Valkenswaardseweg 44
5595 XB Leende
Executieveiling hypotheek
Status: Onderhands verkocht (deze veiling gaat niet door)
Veilingdossiernummer: 43918

Notaris

Chantal Smeets
Akerstraat 138
6417 BR HEERLEN
T: 045 560 98 70
F: 045 571 15 50

Inzetpremie

1% voor rekening van verkoper

Onderhands bod

Tot en met 13 maart 2019 24:00 is een onderhands bod mogelijk.

Delen

Kaart

Delen

Onderhands bod

Het is ook mogelijk om voorafgaand aan de executieveiling bij de notaris een schriftelijk bod uit te brengen. Let er goed op dat dit bod onherroepelijk en onvoorwaardelijk is. U kunt dus geen voorbehoud maken voor bijvoorbeeld de verkrijging van een financiering of voor het leegkomen van het pand. Als koper dient u zich van de spelregels te vergewissen. Wij wijzen u op de informatie over dit object en de van toepassing zijnde veilingvoorwaarden en (veiling)kosten. Indien u na het lezen van de spelregels tóch onzeker bent, schakel dan een deskundige in. Bijvoorbeeld uw makelaar. Voor het uitbrengen van uw bod voorafgaand aan de executieveiling gebruikt u het biedingformulier. Het volledig ingevuld en ondertekend formulier dient voor de bovenstaande veiling uiterlijk 13-03-2019 24:00 uur bij de notaris te zijn ingediend.

Het wordt aangeraden een deskundige in te schakelen om de veilingaankoop te begeleiden.