Nicolaasstraat, WELL LB

Object informatie

Veilingdossiernummer
43463

Object
Grond / Kavel

Betreft
Executieveiling (hypotheek)

Veilingstatus
Gegund

Attentie
DIT BETREFT DE MASSA (combinatie van Kavel 1 en 2)

Veiling in combinatie
Dit betreft een "veiling in combinatie". Dat betekent dat deze veiling bestaat uit meerdere objecten (kavels). Elk object wordt eerst afzonderlijk in opbod en afslag gebracht, daarna de combinatie van de objecten gezamenlijk in afslag plaatsvindt. De verkoper heeft de keuze om de combinatie (niet) te gunnen, of toch (niet) te gunnen aan een of meer bieders op de afzonderlijke kavels.
Een overzicht van alle afzonderlijke objecten, die bij deze "veiling in combinatie" behoren, vindt u onder het tabje 'Kavels'.

Omschrijving
percelen grond gelegen aan en nabij de Nicolaasstraat te Well, gemeente Bergen (Limburg), totale grootte 18.231 m2
zie (eerste) foto voor de buitenbegrenzing van deze percelen

Bezichtiging
De mogelijkheid wordt onderzocht, als een en ander duidelijk is, dan wordt dat hier vermeld.

de kavels zijn vanaf de openbare weg te bezichtigen. Voor zover betreding van (niet-omheinde) percelen wordt toegestaan dienen de rechten en eigendommen van omwonenden te worden gerespecteerd.

Soort eigendom
Vol eigendom

Gebruik
Overig

Kadastrale omschrijving
KADASTRALE GEMEENTE BERGEN LIMBURG
de percelen grond gelegen aan of nabij de Nicolaasstraat te Well, gemeente Bergen (L), kadastraal bekend gemeente Bergen (L)
- sectie G nummer 3256, groot dertien are vijfenzeventig centiare (13.75 are);
- sectie G nummer 3184, groot een are twintig centiare (1.20 are);
- sectie S nummer 2445, groot eenenvijftig are achtenvijftig centiare (51.58 are);
- sectie S nummer 513, groot een are tien centiare (1.10 are),
belast met een recht van opstal ten behoeve van Enexis Netbeheer B.V.
- sectie S nummer 1790, groot eenendertig are acht centiare (31.08 are);
- sectie S nummer 1793, groot zesentwintig are achtentwintig centiare (26.28 are);
- sectie S nummers 1788, 1791 en 1792, groot tweeëndertig centiare (0.32 are),
alle belast met een recht van opstal ten behoeve van Waterschap Limburg;
- sectie S nummer 499, groot dertien are veertig centiare (13.40 are);
- sectie S nummer 1014, groot tweeënveertig are tachtig centiare (42.80 are);
- sectie S nummer 1418, groot tachtig centiare (0.80 are)

Kadastrale kaart
Download pdf Download kadastrale kaart

Bijzonderheden
Overdrachtsbelasting wordt berekend naar het tarief van 6%

Het veilobject wordt, voor zover bekend, op dit moment niet gebruikt door de eigenaar.
Uit onderzoek ter plaatse is gebleken dat het Registergoed wordt gebruikt door andere (rechts-)personen dan de eigenaar. Zo wordt het overgrote deel van het Registergoed gebruikt door Rent a Sheep voor beweiding van schapen en is een deel van perceel 2445 in gebruik bij de eigenaar/bewoner van Nicolaasstraat 5. Het is mogelijk dat ook andere omwonenden een gedeelte van het Registergoed is gebruik hebben.
Het is niet exact bekend op grond waarvan dit gebruik plaatsvindt.
- Voor zover dit gebruik voortvloeit uit (persoonlijke) afspraken tussen de eigenaar, vervallen die afspraken door de levering in de veilingprocedure.
- Voor zover het gebruik voortvloeit uit schriftelijke (huur)overeenkomst(en) waarin een bepaalbare periodieke tegenprestatie, heeft de Verkoper gebruikgemaakt van zijn bevoegdheden op grond van het huurbeding, zoals hierna omschreven.
De hypotheekakte op grond waarvan deze executoriale verkoop plaatsvindt, bevat het huurbeding als bedoeld in artikel 3:264 Burgerlijk Wetboek.
Omdat het Registergoed niet woonruimte betreft waarop de artikelen 7:271 tot en met 277 Burgerlijk Wetboek van toepassing zijn, is verlof van de voorzieningenrechter niet nodig voor het inroepen van het huurbeding.
De Verkoper doet een beroep op de nietigheid van huur-, pacht- of andere gebruiksrechten en van de vooruitbetaling van huur- of pachtpenningen, alles voor zover deze zijn aangegaan of verricht in strijd met het huurbeding ten behoeve van de Verkoper. De Verkoper heeft ook tegenover de gebruikers Rent a Sheep en de eigenaren van Nicolaasstraat 5 en Grotestraat 53 en 55 de nietigheid ingeroepen van huur-, pacht- of andere gebruiksrechten en van de vooruitbetaling van huur- of pachtpenningen, alles voor zover deze zijn aangegaan of verricht in strijd met het huurbeding ten behoeve van Verkoper.
De uitoefening van de overige bevoegdheden op grond van artikel 3:264 Burgerlijk Wetboek wordt aan de Koper overgelaten. De Verkoper staat niet in voor de bevoegdheid van de Koper tot ontruiming.

Waterschap Limburg heeft ten aanzien van deze percelen plannen tot dijkverplaatsing danwel dijkverzwaring. Elders in deze publicatie vindt u de laatst gepubliceerde stukken daaromtrent. Zie voor verdere info de website van Waterschap Limburg, dijkversterkingsprojecten.

Bieders moeten hun financiële gegoedheid kunnen aantonen. In de akte van bijzondere veilingvoorwaarden staat onder artikel 4.6 vermeld op welke wijze dat kan.

Kavels

Veiling informatie

Inzet
donderdag 25 oktober 2018 vanaf 13:30 uur

Afslag
donderdag 25 oktober 2018 vanaf 13:30 uur

Locatie
Golden Tulip Jagershorst Leende
Valkenswaardseweg 44
5595 XB Leende

Notaris
AchtenvanGent Notarissen
dhr C.M. van Beuzekom (T direct 043-328 13 82)
Wilhelminasingel 68A
6221 BK Maastricht
T: 043 328 17 60
F: 043 325 14 26
E: veiling@achtenvangent.nl

Financieel

Plok
1% tlv van koper (zie extra info bij financiën)

Indicatie veilingkosten

€ 17.884,00  (per 31-08-2018 om 12:49 uur)
ingeval van onderhande executie komen de kosten ervan voor koper (bijlage)  (per 30-08-2018 om 15:13 uur)
Download pdf Download specificatie indicatie kosten  (per 30-08-2018 om 15:12 uur)

Lasten (k.k.)
Zie veilingvoorwaarden

Kaart

Veiling

25 oktober 2018 vanaf 13:30 uur
Golden Tulip Jagershorst Leende
Valkenswaardseweg 44
5595 XB Leende

Grond / Kavel, Executieveiling (hypotheek)
Veilingstatus: Gegund
Veilingdossiernummer: 43463

 

Notaris

AchtenvanGent Notarissen
dhr C.M. van Beuzekom (T direct 043-328 13 82)
Wilhelminasingel 68A
6221 BK Maastricht
T: 043 328 17 60
F: 043 325 14 26
E: veiling@achtenvangent.nl

 

Inzetpremie

1% tlv van koper (zie extra info bij financiën)

 

Onderhands bod

Tot en met 10 oktober 2018 24:00 is een onderhands bod mogelijk.

Doe een bod

 

Delen

Onderhands bod

Het is ook mogelijk om voorafgaand aan de executieveiling bij de notaris een schriftelijk bod uit te brengen. Let er goed op dat dit bod onherroepelijk en onvoorwaardelijk is. U kunt dus geen voorbehoud maken voor bijvoorbeeld de verkrijging van een financiering of voor het leegkomen van het pand. Als koper dient u zich van de spelregels te vergewissen. Wij wijzen u op de informatie over dit object en de van toepassing zijnde veilingvoorwaarden en (veiling)kosten. Indien u na het lezen van de spelregels tóch onzeker bent, schakel dan een deskundige in. Bijvoorbeeld uw makelaar. Voor het uitbrengen van uw bod voorafgaand aan de executieveiling gebruikt u het biedingformulier. Het volledig ingevuld en ondertekend formulier dient voor de bovenstaande veiling uiterlijk 10-10-2018 24:00 uur bij de notaris te zijn ingediend.

Het wordt aangeraden een deskundige in te schakelen om de veilingaankoop te begeleiden.

Delen