Pierre Zeijenstraat 23, KERKRADE

Object informatie

Veilingdossiernummer
43563

Object
Tussenwoning

Betreft
Executieveiling (hypotheek)

Veilingstatus
Veiling

Omschrijving
Het woonhuis met bergingen, ondergrond, tuin en verdere aanhorigheden, alsmede een separaat gelegen garage en een aandeel in het mandelige voetpad aan de achterzijde

Begane grond:
woonoppervlakte circa 47 m², bestaande uit hal/entree (2.36 x 2.27 m) met meterkast en toiletruimte, woonkamer (3.15/5.65 x 9.43 m) met open keuken en open trapopgang.
Eerste verdieping:
woonoppervlakte circa 36 m², omvattende overloop, badkamer (2.05 x 2.98 m) en twee slaapkamers met de afmetingen: 5.63 x 3.07/4.05 m en 3.25 x 2.36 m.
Tweede verdieping:
een via vaste trap bereikbare zolderverdieping met bergruimte onder het afschot met opstelplaats CV installatie en een zolderkamer (5.63 x 3.79 m) met dakkapel.
Voorts omvat het object:
- een op het zuidwesten gesitueerde achtertuin,
- twee bergingen (3.24 x 2.20 m en 2.52 x 3.88 m),
- een separaat gelegen garage (circa 17 m²)

Foto's dateren van september 2018.

Bezichtiging
De mogelijkheid wordt onderzocht, als een en ander duidelijk is, dan wordt dat hier vermeld.

Soort eigendom
Vol eigendom

Gebruik
Verhuurd zonder toestemming schuldeiser

Kadastrale omschrijving
woonhuis: gemeente Kerkrade, sectie L nummer 968, groot 1.83 are;
garage: gemeente Kerkrade, sectie L nummer 602, groot 0.18 are;
aandeel in mandeligheid: gemeente Kerkrade, sectie L nummer 627, groot 1.07 are

Bijzonderheden
6. Gebruik en bewoning
a. Het registergoed is zonder toestemming van de verkoper verhuurd.
b. De verkoper heeft gegronde redenen om aan te nemen dat er een of meer personen (zullen) zijn die krachtens een huurovereenkomst gebruik (zullen) maken van (een gedeelte van) het registergoed, zodat de verkoper de voorzieningenrechter het verlof zal vragen tot het inroepen van het huurbeding als bedoeld in artikel 3:264 BW.
c. De zitting terzake het inroepen van het huurbeding zal na de veiling plaatsvinden. In afwijking van hetgeen vermeld in artikel 8 lid 2 van de AVVE wordt het recht van beraad verlengd. Verkoper dient na de datum afgifte van de beschikking door de voorzieningenrechter binnen tien (10) werkdagen te verklaren al dan niet tot gunning over te gaan.
d. Ook als de voorzieningenrechter niet het verlof verleent tot het inroepen van het huurbeding als bedoeld in artikel 3:264 BW kan de verkoper tot gunning overgaan.
7. Uitoefening in geval huurbeding
Indien verlof wordt verleent tot de uitoefening van de in artikel 3:267 BW bedoelde bevoegdheid, wordt de uitoefening aan koper overgelaten en vindt dit plaats voor rekening en risico van koper. Als het registergoed in gebruik is en niet vrij van gebruik wordt geleverd, is het aan koper om op zijn kosten ontruiming van het registergoed uit te voeren. Verkoper staat niet in voor kopers bevoegdheid tot ontruiming.

In tegenstelling tot hetgeen in de veilingvoorwaarden is vermeld, zal de zitting inzake het huurbeding plaatsvinden op 6 november a.s. Zodra door de voorzieningenrechter de beschikking is afgegeven, zal deze op deze site gepubliceerd worden.

Veiling informatie

Inzet
donderdag 15 november 2018 vanaf 13:30 uur

Afslag
donderdag 15 november 2018 vanaf 13:30 uur

Locatie
Golden Tulip Jagershorst Leende
Valkenswaardseweg 44
5595 XB Leende

Notaris
Hendriks & Fleuren Zuyd notarissen
Chantal Smeets
Akerstraat 138
6417 BR HEERLEN
T: 045 560 98 70
F: 045 571 15 50
E: info@zuydnotarissen.nl

Financieel

Plok
1% voor rekening van verkoper

Indicatie veilingkosten

€ 4.528,00  (per 08-10-2018 om 13:31 uur)
excl. overdr. bel. en ontruimingskosten (geschat € 1.500,00)  (per 08-10-2018 om 13:31 uur)

Lasten

OZBE € 243,50  jaarlijks
Water € 31,13  jaarlijks

Voorwaarden

Brochures

Algemene voorwaarden

Bijzondere veilingvoorwaarden
II ALGEMENE VEILINGVOORWAARDEN
Op deze openbare verkoop zijn van toepassing de Algemene Voorwaarden voor Executieveilingen 2017, vastgesteld bij akte op vijf december tweeduizend zestien, verleden voor mr. J.H. Oomen, notaris te 's-Hertogenbosch, van welke akte een afschrift is ingeschreven in het Landelijk Openbaar Register in hypotheken 4 op diezelfde dag in deel 69567 nummer 129, en voor zover deze voorwaarden tenminste overigens niet worden gewijzigd of aangevuld. Deze Algemene Voorwaarden worden hierna ook genoemd: ''AVVE''.
III DEFINITIES
Tenzij anders blijkt, hebben de in de Algemene Veilingvoorwaarden vermelde definities dezelfde betekenis in deze akte.
IV BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN
De navolgende bijzondere veilingvoorwaarden worden gesplitst in:
A.1 en A.2.
Bijzondere veilingvoorwaarden in geval van een openbare executoriale verkoop; en
B. Bijzondere veilingvoorwaarden in geval van een onderhands bod op grond van artikel 3:268 lid 2 Burgerlijk Wetboek, dat door de verkoper is geaccepteerd, waarna een verzoekschrift bij de voorzieningenrechter zal worden ingediend om de tussen verkoper en bieder gesloten koopovereenkomst goed te laten keuren.
A.1.OPENBARE EXECUTORIALE VERKOOP
In afwijking van en in aanvulling op de AVVE zijn op deze openbare executoriale verkoop van toepassing de volgende bijzondere veilingvoorwaarden:
1. Wijze van veilen
De veiling vindt plaats in één zitting. De inzet vindt plaats bij opbod en de afslag bij afmijning.
2. Inzet en afslag
I Biedingen vinden plaats op de wijze zoals door de veilingmeester voorafgaand aan de biedingen kenbaar zal worden gemaakt.
II Het hoogste bod is het afmijnbedrag, voor zover dit hoger is dan de inzetsom.
III Wordt niet afgemijnd, dan geldt de inzetsom als hoogste bod.
3. Omzet- en overdrachtsbelasting
Voor zover verkoper bekend, is met betrekking tot de levering geen omzetbelasting, maar wel overdrachtsbelasting verschuldigd.
4. Eigenaarslasten
Deze eigenaarslasten worden niet verrekend.
5. Bestemming van het registergoed
Het registergoed wordt, voor zover verkoper bekend, voor woondoeleinden gebruikt.
Ten aanzien van de bestemming en het toegestane gebruik van het te veilen registergoed wordt te dezen verwezen naar: www.ruimtelijkeplannen.nl. casu quo is het aan koper om zich bij de betreffende gemeente te informeren over het vigerende bestemmingsplan en eventuele publiekrechtelijke beperkingen.
6. Gebruik en bewoning
a. Het registergoed is zonder toestemming van de verkoper verhuurd.
b. De verkoper heeft gegronde redenen om aan te nemen dat er een of meer personen (zullen) zijn die krachtens een huurovereenkomst gebruik (zullen) maken van (een gedeelte van) het registergoed, zodat de verkoper de voorzieningenrechter het verlof zal vragen tot het inroepen van het huurbeding als bedoeld in artikel 3:264 BW.
c. De zitting terzake het inroepen van het huurbeding zal na de veiling plaatsvinden. In afwijking van hetgeen vermeld in artikel 8 lid 2 van de AVVE wordt het recht van beraad verlengd. Verkoper dient na de datum afgifte van de beschikking door de voorzieningenrechter binnen tien (10) werkdagen te verklaren al dan niet tot gunning over te gaan.
d. Ook als de voorzieningenrechter niet het verlof verleent tot het inroepen van het huurbeding als bedoeld in artikel 3:264 BW kan de verkoper tot gunning overgaan.
7. Uitoefening in geval huurbeding
Indien verlof wordt verleent tot de uitoefening van de in artikel 3:267 BW bedoelde bevoegdheid, wordt de uitoefening aan koper overgelaten en vindt dit plaats voor rekening en risico van koper. Als het registergoed in gebruik is en niet vrij van gebruik wordt geleverd, is het aan koper om op zijn kosten ontruiming van het registergoed uit te voeren. Verkoper staat niet in voor kopers bevoegdheid tot ontruiming.
8. Energielabel
Verkoper beschikt niet over een energielabel. Koper is hiermee volledig bekend en vrijwaart verkoper voor alle (eventuele) aanspraken te dier zake. Koper is zich er van bewust, dat indien hij bedoeld label of bedoeld gelijkwaardig document wenst te verkrijgen, hij daartoe zelf dient zorg te dragen.
9. Aan het registergoed verbonden rechten en verplichtingen; verwijzing naar eerdere akten
Met betrekking tot het registergoed zijn verkoper geen erfdienstbaarheden, kwalitatieve bedingen en/of bijzondere verplichtingen bekend, behoudens die bijzondere lasten en beperkingen van civielrechtelijke aard die voorkomen in voormelde akte van verdeling en levering (65432/172), in welke akte onder meer het navolgende is opgenomen, woordelijk luidende:
''3. De comparant sub 2. aanvaardt het registergoed I. in de staat en toestand, waarin het zich thans bevindt, met alle van rechtswege overgaande rechten, verplichtingen, bijzondere bepalingen, alsmede alle bestaande erfdienstbaarheden, zowel die ten nutte als die ten laste van het registergoed I., waarvoor te dezen wordt verwezen naar:
-- een akte van transport verleden op zeven november negentienhonderdtachtig voor A.L.J. Muris, destijds notaris te Kerkrade, en van welke akte een afschrift werd overgeschreven ten Kantore van de Dienst voor het Kadaster en de Openbare Registers te Roermond in register hypotheken 4 op tien november daarna in deel 4543 nummer 80, waarin ondermeer woordelijk staat vermeld, als volgt:
''5. De Gemeente behoudt zichzelf vóór het zakelijk recht als bedoeld in artikel 5. lid 3. sub b. van de Belemmeringenwet Privaatrecht, ten behoeve van de door haar, de rijkstelefoondienst, de Limburgse Maatschappij voor Gasdistributie (Limagas) N.V. en andere openbare nutsbedrijven uit te voeren kabel- en leidingnetten, met bijbehorende masten, kasten, afsluiters etcetera;
dit recht wordt bij deze gevestigd op een strook grond hierna genoemd ''de belaste strook'', welke een breedte heeft van een meter uit het hart van de belaste strook en van welke strook de ligging aan partijen genoegzaam bekend is, zodat zij geen nadere omschrijving hiervan behoeven.
Gemeld recht houdt mede in de bevoegdheid van de zakelijk gerechtigde om de kabels en leidingen, met toebehoren te inspecteren, onderhouden, herstellen, vervangen en op te ruimen.
Het gebruik van gemeld recht dient door de zakelijk gerechtigde te geschieden op een in redelijk overleg met de grondeigenaar, casu quo grondgebruiker, te bepalen wijze, terwijl alle schade, ontstaan door de uitoefening van het zakelijk recht door de zakelijk gerechtigde aan de grondeigenaar, casu quo grondgebruiker zal worden vergoed;
deze vergoeding zal in onderling overleg worden vastgesteld terwijl, indien partijen terzake geen overeenstemming kunnen bereiken, de vergoeding zal worden vastgesteld door een door de Edelachtbare Heer kantonrechter te Heerlen te benoemen deskundige.
De grondeigenaar, casu quo grondgebruiker, zal zich onthouden van alle handelingen die de uitoefening van vorenomschreven zakelijk recht in de weg staan of belemmeren en mag zonder schriftelijke goedkeuring van de zakelijk gerechtigde op de belaste strook geen bouwwerken oprichten, verhardingen aanbrengen, noch hierop bomen of diepwortelende beplantingen aanbrengen.
6. enzovoorts.
7. De kopers zijn verplicht het hiervoor sub 5. alsmede het in dit artikel bepaalde, ten behoeve van de verkoopster bij eigendomsoverdracht, hoe ook genaamd, van het geheel of een gedeelte van het bij deze akte gekochte aan de nieuwe eigenaar op te leggen, zodat ook deze gehouden is tot dezelfde verplichtingen als voor kopers in deze uit deze bedingen voortvloeien, zulks op verbeurte voor kopers in deze en iedere verdere verkrijger die verzuimt op te leggen, te bedingen of aan te nemen of te doen aannemen van een boete ten behoeve van verkoopster tot een bedrag ter hoogte van alle kosten, die voor verkoopster uit deze verzuimen zouden ontstaan en zo vervolgens.''
-- een akte van transport verleden op eenentwintig december negentienhonderd negenenzeventig voor notaris Muris, voornoemd, en van welke akte een afschrift werd overgeschreven ten Kantore van de Dienst voor het Kadaster en de Openbare Registers te Roermond in register hypotheken 4 op zevenentwintig december daarna in deel 2430 nummer 60, waarin ondermeer woordelijk staat vermeld, als volgt:
''D. de comparant sub 1., handelend als gemeld, verklaarde een gedeelte van het perceel kadastraal bekend als Gemeente Kerkrade, Sectie B nummer 9931, ter grootte van ongeveer negentig centiaren, gelegen aan de achterzijde van de kavels 3. tot en met 11. plaatselijk bekend als kavelnummers 163 tot en met 171, ten behoeve van deze kavelnummers te bestemmen als buurweg in de zin van artikel 719 van het Burgerlijk Wetboek, onder verplichting van de gebruikers, (eigenaren van de kavelnummers 3. tot en met 11.) deze buurweg op hun kosten te onderhouden en wel ieder hunner voor een gelijk deel.''
Voor zover in gemelde akte(n), bepalingen en aanhalingen verplichtingen voorkomen welke verkoper verplicht is aan koper op te leggen, doet hij dat bij deze en wordt een en ander bij deze door de koper aanvaard.
Koper aanvaardt tevens uitdrukkelijk die lasten en beperkingen kenbaar uit de openbare registers als bedoeld in artikel 16 van Boek 3 van het Burgerlijk Wetboek, die weke voor hem uit de feitelijke situatie kenbaar zijn en/of voor hem geen wezenlijk zwaardere belasting betekenen.
10. Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen
Blijkens de inzage in de openbare registers de dato heden zijn er met betrekking tot het registergoed geen publiekrechtelijke beperkingen bekend in de gemeentelijke beperkingenregistratie en de kadastrale registratie.
11. Naleving bepalingen
Koper is verplicht tot naleving van alle bepalingen als bij de verkrijging van het registergoed op de eigenaar overgingen, voor zover de eigenaar verplicht is deze bepalingen op te leggen.
A.2 EXTRA VOORWAARDEN IN VERBAND MET INTERNETBIEDEN
De onderhavige Veiling is een Zaal-/Internetveiling. Het bieden tijdens de Veiling kan ook via de website www.openbareverkoop.nl plaatsvinden.
Aanvulling begrippen:
In deze Bijzondere Veilingvoorwaarden wordt verstaan onder:
1. Openbareverkoop.nl:
de algemeen toegankelijke website of een daaraan gelieerde website, bedoeld in begrip 27 van de AVVE, via welke website een Bod via internet kan worden uitgebracht.
2. NIIV:
“Stichting Notarieel Instituut Internetveilen”, statutair gevestigd in de gemeente Baarn, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 52037098, rechthebbende van Openbareverkoop.nl.
3. Handleiding
de “handleiding online bieden” vermeld op Openbareverkoop.nl.
4. Registratienotaris:
een notaris die de via Openbareverkoop.nl in te vullen registratieverklaring en het geldige identiteitsbewijs van een natuurlijke persoon die wil bieden via internet, in ontvangst neemt en controleert (i) ter vaststelling van diens identiteit, (ii) het opgegeven telefoonnummer en (iii) ter legalisatie van diens handtekening onder de registratieverklaring.
5. Registratie:
het geheel van de door NIIV voorgeschreven handelingen, ter identificatie van een natuurlijke persoon die via Openbareverkoop.nl wil bieden, bestaande uit de invoer via internet van diens persoonsgegevens en controle door de Registratienotaris van diens identiteit en het door die persoon opgegeven mobiele telefoonnummer.
6. Deelnemer:
een natuurlijk persoon die de procedure van Registratie heeft doorlopen, tijdig voor de Veiling een Internetborg heeft gestort en tijdens de Veiling van het Registergoed is ingelogd op Openbareverkoop.nl.
7. Internetborg:
een bedrag dat door een Deelnemer is gestort, zoals beschreven in de Handleiding. De hoogte van de Internetborg bedraagt 1% (een procent) van de biedlimiet zoals bedoeld in de Handleiding met een minimum van € 5.000,- (vijfduizend euro) per registergoed, en geldt als een afdoende “gegoedheid” in de zin van artikel 14 van de AVVE.
Aanvulling voorwaarden:
1. In aanvulling op de AVVE kan tijdens de Veiling door een Deelnemer via internet worden geboden. Als “Bod” in de zin van de AVVE wordt derhalve ook een Bod via internet aangemerkt, mits dit Bod is uitgebracht door een Deelnemer op de door NIIV in de Handleiding voorgeschreven wijze. De hoogte van het Bod dat de Deelnemer uitbrengt wordt bepaald door het bedrag waarop hij klikt of drukt.
2. Als de Deelnemer een Bod heeft uitgebracht en volgens de Notaris de hoogste Bieder is, kan de Internetborg op verzoek van de Deelnemer ook worden gebruikt als (deel)betaling voor de ingevolge artikel 12 AVVE na de Veiling te betalen waarborgsom, waarbij de Deelnemer ermee instemt dat de notaris (dit deel van) de waarborgsom pas vrijgeeft indien de Deelnemer al zijn verplichtingen die uit het doen van een Bod voortvloeien is nagekomen.
3. In geval van discussie over het tijdstip waarop de biedingen, ofwel via internet, ofwel in de zaal, de Notaris hebben bereikt, alsmede in geval van storing aan en/of het uitvallen van de internetverbinding(en) tijdens de Veiling en in alle andere gevallen van discussie beslist de Notaris.
4. Weliswaar wordt de mogelijkheid geboden om via internet te bieden, maar hiermee wordt niet gegarandeerd dat de Deelnemer permanente en/of gelijktijdige toegang heeft tot internet om mee te bieden. Eventuele vertragingen in de snelheid van de internetverbinding(en), alsmede storingen en uitval van deze verbinding(en) komen geheel voor rekening en risico van de Deelnemer.
5. Tenzij de Notaris anders beslist, zal niet eerder worden overgegaan tot de Inzet en de Afslag, dan nadat de Notaris genoegzaam zal zijn gebleken dat via internet biedingen kunnen worden uitgebracht.
6. In aanvulling op artikel 3 lid 3 AVVE kan de Afmijning door de Deelnemer elektronisch geschieden door te klikken of te drukken op het woord “bied”.
7. Als Afmijnbedrag geldt het bedrag waarop door de Deelnemer tijdens de Afslag wordt geklikt of gedrukt op het moment waarop een zaalbieder kan afmijnen.
8. Wanneer de Deelnemer tijdens de Veiling overgaat tot het uitbrengen van een Bod via internet en het Bod de Notaris heeft bereikt, heeft dit Bod gelijke rechtsgevolgen als een Bod dat vanuit de veilingzaal wordt uitgebracht.
9. De Deelnemer die tijdens de Veiling overgaat tot het uitbrengen van een Bod via internet dient gedurende het verdere verloop van de Veiling voor de Notaris telefonisch bereikbaar te zijn en te blijven, en wel op het mobiele telefoonnummer dat de Deelnemer heeft ingevuld op diens registratieformulier. Voor het geval de Deelnemer gedurende het verdere verloop van de Veiling niet of slechts ten dele voor de Notaris telefonisch bereikbaar is, terwijl in het kader van de Veiling op enig moment telefonisch overleg tussen de Notaris en de Deelnemer noodzakelijk wordt geacht door de Notaris, dan is de Notaris bevoegd om het Bod van de Deelnemer niet als zodanig te erkennen dan wel af te wijzen.
10. In aanvulling op artikel 5 lid 3 AVVE is de Deelnemer die het hoogste Bod heeft uitgebracht tot het moment van Gunning bevoegd te verklaren dat hij heeft geboden namens een rechtspersoon of personenvennootschap, mits die Deelnemer vóór de Gunning:
- naar het oordeel van de Notaris genoegzaam aantoont volledig bevoegd te zijn tot vertegenwoordiging van die rechtspersoon of personenvennootschap; en
- de waarborgsom wordt gestort als bedoeld in artikel 12 lid 1 AVVE.
Het bepaalde in artikel 5 lid 4 AVVE is in deze situatie ook van toepassing (acceptatie door de Verkoper) tenzij dit elders in de Bijzondere Veilingvoorwaarden is uitgesloten.
Van een en ander dient uit de notariële akte van Gunning te blijken.
Indien met inachtneming van het vorenstaande een rechtspersoon of personenvennootschap heeft te gelden als vertegenwoordigde van de Deelnemer, komt aan die rechtspersoon of personenvennootschap het recht toe vóór de betaling van de Koopprijs te verklaren dat hij het Bod heeft uitgebracht namens één of meer anderen als bedoeld in artikel 5 lid 2 AVVE.
11. De in lid 10 bedoelde Deelnemer is, naast die rechtspersoon of personenvennootschap hoofdelijk verbonden voor de nakoming van de verplichtingen ten gevolge van de Gunning. Indien die Deelnemer, ingeval de door hem vertegenwoordigde rechtspersoon of personenvennootschap in verzuim is, de Koopprijs geheel voor eigen rekening voldoet, wordt hij geacht de koopovereenkomst voor zichzelf te zijn aangegaan, in welk geval de Levering aan hem plaatsvindt en hem kwijting wordt verleend. Van een en ander dient uit de Notariële verklaring van betaling te blijken.
12. Door het uitbrengen van een Bod via internet, op de wijze zoals door NIIV omschreven, verleent de Deelnemer, indien van toepassing, mede namens de door hem vertegenwoordigde rechtspersoon of personenvennootschap als bedoeld in lid 10, tevens volmacht aan ieder van de medewerkers die ten tijde van het gebruik van de volmacht werkzaam zijn ten kantore van de Notaris (zowel samen als ieder afzonderlijk) om kennis te nemen van de inhoud van het proces-verbaal van Veiling en in en bij het proces-verbaal van Veiling:
a. te bevestigen dat de Deelnemer het betreffende Bod heeft uitgebracht; en
b. in te stemmen met alle in het proces-verbaal van Veiling (te) vermelde(n) waarnemingen van de Notaris ter zake van de Veiling.
De gevolmachtigde kan op grond van deze volmacht voorts het proces-verbaal van Veiling ondertekenen en ter zake hiervan datgene te doen wat hij nodig en nuttig acht. De gevolmachtigde heeft de macht tot substitutie, zodat hij onder zijn verantwoordelijkheid een ander in zijn plaats kan stellen.
13. Indien een Deelnemer niet via internet, maar vanuit de veilingzaal als zaalbieder een Bod uitbrengt kan de Internetborg gebruikt worden ten bewijze van zijn gegoedheid als bedoeld in artikel 14 AVVE én als betaling van een door deze Deelnemer, of, indien van toepassing, de door hem vertegenwoordigde rechtspersoon of personenvennootschap bedoeld in lid 8, verschuldigde waarborgsom of een gedeelte daarvan.
14. In geval van niet-nakoming van een of meer verplichtingen uit de tussen de Verkoper en een Deelnemer tot stand gekomen koopovereenkomst, wordt (onverminderd het bepaalde in artikel 26 AVVE) de Internetborg door de Notaris geïncasseerd bij NIIV en geheel of gedeeltelijk gebruikt ter betaling van (een deel van) de kosten die voortvloeien uit de niet-nakoming.
Afmijnen zonder afroepen
Indien de regioveiling daartoe tijdens de Veiling de mogelijkheid biedt, dan kan, in aanvulling op artikel 3 lid 2 AVVE, de Afmijning door een zaalbieder door het roepen van het woord ''mijn'' ook plaatsvinden zonder afroeping door de afslager, zodra (en gedurende de tijd dat) een bedrag waarop kan worden geboden voor zowel de zaalbieders als de Notaris zichtbaar is op een scherm in de veilingzaal. Indien er wordt afgemijnd op het moment dat er sprake is van een wisseling van bedragen op het scherm, geldt als Afmijnbedrag het laatste bedrag dat vóór die wisseling voor de notaris zichtbaar was, onverminderd het bepaalde bij artikel 3 lid 5 AVVE laatste zin.
B. ONDERHANDSE EXECUTORIALE VERKOOP VOOR DE OPENBARE VEILING
Ten aanzien van onderhandse executoriale verkoop is in aanvulling op de AVVE het volgende in het bijzonder van toepassing:
1. Geen verplichting tot indiening verzoek
Verkoper is niet verplicht om de koopovereenkomst ter goedkeuring aan de voorzieningenrechter voor te leggen. Het staat verkoper vrij meer koopovereenkomsten ter goedkeuring voor te leggen.
2. Ontbinding tot datum beschikking
Tot de datum waarop de voorzieningenrechter de koopovereenkomst heeft goedgekeurd, heeft verkoper het recht de koopovereenkomst te ontbinden door een daartoe uit te brengen schriftelijke verklaring aan de notaris.
De koop vindt plaats in ieder geval onder de ontbindende voorwaarde dat de eigenaar van het registergoed gebruik zal maken van zijn recht op lossing als bedoeld in artikel 3:269 Burgerlijk Wetboek voordat de goedkeuring is verleend.
SLOTBEPALING
Verkoper kan - indien en zodra de goedkeuring als bedoeld in artikel 3:270 lid 3 is vereist - de betaaldag / levering eenzijdig opschorten totdat de bevoegde voorzieningenrechter de goedkeuring heeft verleend.

Foto's

Kaart

Veiling

15 november 2018 vanaf 13:30 uur
Golden Tulip Jagershorst Leende
Valkenswaardseweg 44
5595 XB Leende

Tussenwoning, Executieveiling (hypotheek)
Veilingstatus: Veiling
Veilingdossiernummer: 43563

 

Notaris

Hendriks & Fleuren Zuyd notarissen
Chantal Smeets
Akerstraat 138
6417 BR HEERLEN
T: 045 560 98 70
F: 045 571 15 50
E: info@zuydnotarissen.nl

 

Inzetpremie

1% voor rekening van verkoper

 

Onderhands bod

Tot en met 31 oktober 2018 24:00 is een onderhands bod mogelijk.

Doe een bod

 

Delen

Onderhands bod

Het is ook mogelijk om voorafgaand aan de executieveiling bij de notaris een schriftelijk bod uit te brengen. Let er goed op dat dit bod onherroepelijk en onvoorwaardelijk is. U kunt dus geen voorbehoud maken voor bijvoorbeeld de verkrijging van een financiering of voor het leegkomen van het pand. Als koper dient u zich van de spelregels te vergewissen. Wij wijzen u op de informatie over dit object en de van toepassing zijnde veilingvoorwaarden en (veiling)kosten. Indien u na het lezen van de spelregels tóch onzeker bent, schakel dan een deskundige in. Bijvoorbeeld uw makelaar. Voor het uitbrengen van uw bod voorafgaand aan de executieveiling gebruikt u het biedingformulier. Het volledig ingevuld en ondertekend formulier dient voor de bovenstaande veiling uiterlijk 31-10-2018 24:00 uur bij de notaris te zijn ingediend.

Het wordt aangeraden een deskundige in te schakelen om de veilingaankoop te begeleiden.

Delen