Groenstraat 135, LANDGRAAF

Object informatie

Veilingdossiernummer
43749

Object
Hoekwoning

Betreft
Vrijwillige veiling

Veilingstatus
Veiling

Attentie
BEZICHTIGING: 17 januari van 11.30 - 12.00 uur

Omschrijving
Hoekwoning met dakterras en kelder. De woning beschikt over o.a. 2 woonkmaers, 2 badkamers, 2 keukens, 3 slaapkamers, 2 cv-ketels en diverse bergruimtes.
Indeling:
souterrain: ruime kelder
entree, hal, cv-berging met cv-combiketel (type HR), toiletruimte, doucheruimte, gesloten keuken (2.00 x 2.10) met eenvoudige opstand, slaapkamer (4.30 x 3.00), woonkamer (6.20 x 4.70), meterkast
eerste verdieping: overloop, gesloten keuken (3.00 x 3.45) met gaskookplaat, afzuigkap en spoelbak, dakterras (4.50 x 3.65) toegankelijk vanuit de keuken, toiletruimte, ruime woonkamer (35m2), badkamer (2.20 x 2.15)met ligbad en wastafel
tweede verdieping middels vast trap bereikbare ruime zolderverdieping met overloop, berging, 2 slaapkamers (4.00 x 3.00 en 3.00 x 3.00) en cv-berging met 2e cv combi-ketel (type HR).

Woning is geschikt voor dubbele bewoning.
Woning is volledig voorzien van kunststof kozijnen met dubbel glas en grotendeels rolluiken.
Dakisolatie.
Energielabel E.

Woonopp. crica 194 m2
Inhoud circa 650 m
Bouwjaar volgens BAG: 1954

Deze woning staat ook gepubliceerd op JAAP.NL
https://www.jaap.nl/te-koop/limburg/zuid-limburg/landgraaf/6374jn/groenstraat+135/10945742/overzicht?search=/koophuizen/limburg/zuid-limburg/landgraaf/groenstraat

Bezichtiging
donderdag 20 december 2018, van 14:00 tot 14:45 uur

Soort eigendom
Vol eigendom

Gebruik
Leegstaand

Kadastrale omschrijving
* woning: gemeente Ubach over Worms, sectie C nummer 6706, groot zevenentachtig centiare;
* het recht van opstal:
- gemeente Ubach over Worms, sectie C nummer 6665, groot een are; en
- gemeente Ubach over Worms, sectie C nummer 6705, groot zes centiare,

Kadastrale kaart
Download pdf Download kadastrale kaart

Bijzonderheden
Voor zover verkoper bekend, is met betrekking tot de levering geen omzetbelasting, maar wel overdrachtsbelasting verschuldigd.
De overdrachtsbelasting komt voor rekening van koper en de heffingsgrondslag wordt verminderd door toepassing van artikel 13 Wet op de belastingen van rechtsverkeer (WBR). Koper zal aan verkoper uitkeren het verschil tussen enerzijds de overdrachtsbelasting die zonder toepassing van artikel 13 WBR verschuldigd zou zijn en anderzijds de werkelijk verschuldigde overdrachtsbelasting.
De over het artikel 13 WBR-verschil verschuldigde overdrachtsbelasting zal in mindering worden gebracht op het aan verkoper uit te keren artikel 13 WBR-verschil.

Veiling informatie

Inzet
donderdag 17 januari 2019 vanaf 13:30 uur

Afslag
donderdag 17 januari 2019 vanaf 13:30 uur

Locatie
Golden Tulip Jagershorst Leende
Valkenswaardseweg 44
5595 XB Leende

Notaris
Hendriks & Fleuren Zuyd notarissen
Chantal Smeets
Akerstraat 138
6417 BR HEERLEN
T: 045 560 98 70
F: 045 571 15 50
E: info@zuydnotarissen.nl

Financieel

Plok
zie veilingvoorwaarden

Indicatie veilingkosten

€ 4.561,00  (per 07-12-2018 om 11:18 uur)
excl. overdr.bel. en ontruimingskosten, geschat € 0,-  (per 07-12-2018 om 11:18 uur)

Lasten

OZBE 2018 € 218,50  jaarlijks
Water 2018 € 30,38  jaarlijks
Riool 2018 € 99,68  jaarlijks

Voorwaarden

Brochures

Algemene voorwaarden

Bijzondere veilingvoorwaarden
IV BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN
De navolgende bijzondere veilingvoorwaarden worden gesplitst in:
A.1 en A.2.
A.1. OPENBARE VRIJWILLIGE VERKOOP
In afwijking van en in aanvulling op de AVVV zijn op deze openbare vrijwillige verkoop van toepassing de volgende bijzondere veilingvoorwaarden:
1. Omschrijving van het Registergoed
De omschrijving van het Registergoed luidt als volgt:
Gemeente Landgraaf:
I. het woonhuis met ondergrond en verdere aanhorigheden, staande en gelegen te 6374 JN Landgraaf, Groenstraat 135, kadastraal bekend gemeente Ubach over Worms, sectie C nummer 6706, groot zevenentachtig centiare;
II. het recht van opstal tot het hebben, houden en onderhouden van de opstallen met een woonfunctie boven de onderdoorgang:
- plaatselijk bekend Groenstraat te Landgraaf, kadastraal bekend gemeente Ubach over Worms, sectie C nummer 6665, groot een are; en
- plaatselijk bekend Groenstraat te Landgraaf, kadastraal bekend gemeente Ubach over Worms, sectie C nummer 6705, groot zes centiare,
feitelijk deel uitmakende van en een eenheid vormende met het woonhuis Groenstraat 135 te Landgraaf; alsmede tot het hebben, houden en onderhouden, verwijderen of vervangen van alle benodigde kabels, leidingen, rioleringen en andere benodigdheden, een en ander met toebehoren, nodig voor de normale uitoefening van het woongenot en gebruik van de opstallen, in, onder of boven voormeld kadastraal perceel Ubach over Worms, sectie C nummer 6705 en de onderdoorgang;
hierna ook te noemen: ''het registergoed''.
2. Wijze van veilen
Het betreft een zaal-/internetveiling.
De veiling vindt plaats in één zitting. De inzet vindt plaats bij opbod en de afslag bij afmijning.
3. Inzet en afslag
I Biedingen vinden plaats op de wijze zoals door de veilingmeester voorafgaand aan de biedingen kenbaar zal worden gemaakt.
II Het hoogste bod is het afmijnbedrag, voor zover dit hoger is dan de inzetsom.
III Wordt niet afgemijnd, dan geldt de inzetsom als hoogste bod.
4. Omzet- en overdrachtsbelasting
Inzetpremie
Kosten
Waarborgsom
Voor zover verkoper bekend, is met betrekking tot de levering geen omzetbelasting, maar wel overdrachtsbelasting verschuldigd.
De overdrachtsbelasting komt voor rekening van koper en de heffingsgrondslag wordt verminderd door toepassing van artikel 13 Wet op de belastingen van rechtsverkeer (WBR). Koper zal aan verkoper uitkeren het verschil tussen enerzijds de overdrachtsbelasting die zonder toepassing van artikel 13 WBR verschuldigd zou zijn en anderzijds de werkelijk verschuldigde overdrachtsbelasting.
De over het artikel 13 WBR-verschil verschuldigde overdrachtsbelasting zal in mindering worden gebracht op het aan verkoper uit te keren artikel 13 WBR-verschil.
In aanvulling op artikel 7 AVVV vervalt het recht op inzetpremie indien:
- de veiling na de inzet wordt ingetrokken;
- indien de inzetter en de afmijner dezelfde (rechts)persoon is (verrekening van de inzetpremie vindt dan niet plaats);
- indien verkoper niet tot gunning overgaat.
Het bepaalde in artikel 7 lid 3 AVVV komt te vervallen.
Artikel 9 lid 2 komt te vervallen.
Een overzicht van de kosten zal tijdig door de notaris op de veilingsite openbareverkoop.nl geplaatst worden.
Artikel 10 lid 1 wordt vervangen door:
De koopsom moet worden betaald uiterlijk binnen zes weken na de datum van gunning, voor 's-middags twaalf uur, ten kantore van mij, notaris, in goed gangbaar geld, welke betaling en onderberustingstelling van gelden tevens inhoudt machtiging aan mij, notaris, het aldus ontvangene uit te keren aan wie zulks behoort.
Koper dient direct na de gunning aan de notaris te voldoen:
- de waarborgsom als bedoeld in artikel 12 lid 1 van de AVVV;
- de verschuldigde overdrachtsbelasting;
- alle overige kosten en lasten in verband met de verkoop.
5. Eigenaarslasten
a. De aanslag zakelijke lasten met betrekking tot het verkochte is nog niet door de betreffende instantie opgelegd.
b. De zakelijke lasten met betrekking tot het verkochte komen voor rekening van koper vanaf datum betaling koopsom.
De door de betreffende instantie in het jaar tweeduizend achttien opgelegde aanslag zal als waarderingsgrondslag dienen voor de verrekening van de zakelijke lasten met betrekking tot het verkochte.
De zakelijke lasten betreffen:
- de onroerende zaakbelasting,
- de waterschapslasten,
- de rioolrechten,
c. De door de betreffende instanties over het jaar tweeduizend negentien op te leggen aanslagen zakelijke lasten met betrekking tot het verkochte zullen geheel door verkoper aan die instanties worden voldaan.
6. Bestemming van het registergoed
Het registergoed wordt, voor zover verkoper bekend, voor woondoeleinden gebruikt.
7. Gebruik en bewoning
Het registergoed is leeg en onbewoond.
8. Energielabel
Verkoper beschikt over een energielabel.
Het energielabel heeft de classificatie E.
Verkoper zal dit energielabel na betaling van de koopsom door koper aan koper overhandigen.
9. Aan het registergoed verbonden rechten en verplichtingen; verwijzing naar eerdere akten
Met betrekking tot bekende erfdienstbaarheden, kwalitatieve bedingen en/of bijzondere verplichtingen wordt verwezen naar voormelde akte van verkrijging door verkoper, in welke akte onder meer de navolgende bepalingen en erfdienstbaarheden werden opgenomen, woordelijk luidende als volgt:
''Met betrekking tot zakelijke rechten welke van toepassing zijn op Registergoed 1 (Groenstraat 135), wordt verwezen naar een akte van levering op drie februari tweeduizend zes verleden voor mr R.M.E.S. Smeets, notaris te Kerkrade, ingeschreven ten kantore van voormelde dienst te Roermond op zes februari tweeduizend zes in deel 15427 nummer 147 in register 4, woordelijk luidende:
''Bepalingen en bedingen met betrekking tot het opstalrecht
1. Het recht van opstal is altijddurend en niet opzegbaar door verkoper of koper 1.
2. Koper 2 is gerechtigd te allen tijde het opstalrecht op te zeggen.
3. Reeds nu voor alsdan verklaart koper 1 zich akkoord met en geeft hij onherroepelijk volmacht aan koper 2 om op kosten van koper 1 al datgene te (doen) verrichten, wat nodig is om de inschrijving van het recht van opstal in de openbare registers door te halen, daaronder begrepen het mede voor en namens koper 1 doen opmaken en passeren van de notariële akte tot opzegging van het opstalrecht door een door koper 2 aan te wijzen notaris.
4. Koper 1 behoudt het genot en gebruik van het perceel voor zover dit niet in strijd is met de verleende rechten. Hij zal zich onthouden van elke handeling waardoor een normaal gebruik van het opstalrecht wordt belet, gehinderd of belemmerd, dan wel waardoor gevaar kan ontstaan voor personen of goederen.
5. Van het opstalrecht mag slechts op de minst bezwarende wijze gebruik worden gemaakt, terwijl alle nodige werken ter uitvoering van de verleende rechten moeten worden uitgevoerd in overleg met de koper 1, op een wijze die zo weinig mogelijk last en hinder veroorzaakt.
6. Koper 2 vergoedt aan koper 1 de schade, welke bij het uitvoeren van de werken aan, in of op het perceel of enig ander zich ter plaatse bevindend eigendom mocht worden toegebracht.
7. Voor het verlenen van dit opstalrecht ontvangt noch verkoper noch koper 1 een vergoeding.
8. Waar in deze bepaling gesproken wordt van koper 1 en koper 2 zijn tevens bedoeld diens rechtsopvolgers onder algemene of bijzondere titel en/of de rechtmatige gebruikers van de panden Groenstraat 133 en/of 135, daaronder uitdrukkelijk begrepen eventuele huurders.
Vestiging erfdienstbaarheden
Ter verdere uitvoering van voormelde mondelinge overeenkomst van verkoop en koop worden bij deze - voorzover feitelijke toestanden in strijd zijn met het burenrecht - ter bestendiging van die feitelijke toestanden over en weer en ten behoeve en ten laste van het pand Groenstraat 133 te Landgraaf en ten behoeve en ten laste van het pand Groenstraat 135 te Landgraaf, door partijen gevestigd de erfdienstbaarheden:
a. van licht en lucht, inhoudende de verplichting van de eigenaar van het dienend erf (in dit geval Groenstraat 133) te dulden, dat aan- en in de op het heersend erf (in dit geval Groenstraat 135) volgens de heden bestaande bebouwing, op kortere afstand van de grens van het dienend erf dan in de wet is toegestaan, ondoorzichtige kiepramen met een maximale uitslag van twintig centimeter en lichten aanwezig zijn (één raam op de beneden verdieping en één raam op de eerste verdieping), zonder dat hiervoor een wettelijke beperking geldt;
b. van inbalking, inankering en overbouwing, ondermeer inhoudende de verplichting van de eigenaar van het dienend erf (in dit geval Groenstraat 133) om te dulden, dat de heden bestaande bebouwing gedeeltelijk op het dienend erf is gebouwd casu quo hierboven uitsteekt casu quo de versnijdingen van de funderingen in het dienend erf zijn gelegen of de, bij de op het heersend erf (in dit geval Groenstraat 135) staande opstallen behorende leidingen gedeeltelijk in het dienend erf zijn aangebracht;
c. van gootrecht (riolering), inhoudende de verplichting van de eigenaar van het dienend erf om te dulden, de afvoer vanaf het heersend erf over het dienend erf van schoon water door riolering, via daken, goten, leidingen en putten, en vuil water, met de eventueel daarin aanwezige afvalstoffen, door riolering, via leidingen en putten.
Bepalingen inzake de erfdienstbaarheden
De vestiging van gemelde erfdienstbaarheden geschiedt onder meer onder de navolgende bepalingen:
1. de kosten van onderhoud en vernieuwingen aan bedoelde werken en installaties komen voor rekening van de eigenaar van het heersend erf, met dien verstande dat de kosten van onderhoud van de riolering voor gezamenlijke rekening komen voorzover het onderhoudswerken betreft van het gedeelte van de rioleringswerken dat gezamenlijk gebruik wordt;
2. de eigenaar van het heersend erf is verplicht het dienend erf terug te brengen in de staat waarin het zich bevond voor de aanvang van bedoelde werkzaamheden;
3. gemelde erfdienstbaarheden mogen niet verzwaard worden door verandering van de huidige bebouwing, meerdere bebouwing of verandering van aard of bestemming van het heersend erf;
4. de waarde van gemelde erfdienstbaarheden is in voormelde koopsom begrepen;
5. de vestiging van gemelde erfdienstbaarheden wordt, voor zoveel nodig, bij deze uitdrukkelijk aanvaard.''
10. Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen
Blijkens de inzage in de openbare registers de dato heden zijn er met betrekking tot het registergoed geen publiekrechtelijke beperkingen bekend in de gemeentelijke beperkingenregistratie en de kadastrale registratie.
11. Naleving bepalingen
Koper is verplicht tot naleving van alle bepalingen als bij de verkrijging van het registergoed op de eigenaar overgingen, voor zover de eigenaar verplicht is deze bepalingen op te leggen.
A.2 EXTRA VOORWAARDEN IN VERBAND MET INTERNETBIEDEN
De onderhavige veiling is een zaal-/internetveiling.
Het bieden tijdens de veiling kan ook via de website www.openbareverkoop.nl plaatsvinden.
Aanvulling begrippen:
In deze Bijzondere Veilingvoorwaarden wordt verstaan onder:
1. Openbareverkoop.nl:
de algemeen toegankelijke website of een daaraan gelieerde website, bedoeld in begrip 27 van de Algemene Voorwaarden voor Executieveilingen 2017, vastgesteld bij akte op vijf december tweeduizend zestien, verleden voor mr. J.H. Oomen, notaris te 's-Hertogenbosch, van welke akte een afschrift is ingeschreven in het Landelijk Openbaar Register in hypotheken 4 op diezelfde dag in deel 69567 nummer 129.
Deze Algemene Voorwaarden worden hierna ook genoemd: ''AVVE''.
Via voormelde website kan een Bod via internet worden uitgebracht.
2. NIIV:
“Stichting Notarieel Instituut Internetveilen”, statutair gevestigd in de gemeente Baarn, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 52037098, rechthebbende van Openbareverkoop.nl.
3. Handleiding
de “handleiding online bieden” vermeld op Openbareverkoop.nl.
4. Registratienotaris:
een notaris die de via Openbareverkoop.nl in te vullen registratieverklaring en het geldige identiteitsbewijs van een natuurlijke persoon die wil bieden via internet, in ontvangst neemt en controleert (i) ter vaststelling van diens identiteit, (ii) het opgegeven telefoonnummer en (iii) ter legalisatie van diens handtekening onder de registratieverklaring.
5. Registratie:
het geheel van de door NIIV voorgeschreven handelingen, ter identificatie van een natuurlijke persoon die via Openbareverkoop.nl wil bieden, bestaande uit de invoer via internet van diens persoonsgegevens en controle door de Registratienotaris van diens identiteit en het door die persoon opgegeven mobiele telefoonnummer.
6. Deelnemer:
een natuurlijk persoon die de procedure van Registratie heeft doorlopen, tijdig voor de Veiling een Internetborg heeft gestort en tijdens de Veiling van het Registergoed is ingelogd op Openbareverkoop.nl.
7. Internetborg:
een bedrag dat door een Deelnemer is gestort, zoals beschreven in de Handleiding. De hoogte van de Internetborg bedraagt 1% (een procent) van de biedlimiet zoals bedoeld in de Handleiding met een minimum van € 5.000,- (vijfduizend euro) per registergoed, en geldt als een afdoende “gegoedheid” in de zin van artikel 14 van de AVVE.
Aanvulling voorwaarden:
1. In aanvulling op de AVVE kan tijdens de Veiling door een Deelnemer via internet worden geboden. Als “Bod” in de zin van de AVVE wordt derhalve ook een Bod via internet aangemerkt, mits dit Bod is uitgebracht door een Deelnemer op de door NIIV in de Handleiding voorgeschreven wijze. De hoogte van het Bod dat de Deelnemer uitbrengt wordt bepaald door het bedrag waarop hij klikt of drukt.
2. Als de Deelnemer een Bod heeft uitgebracht en volgens de Notaris de hoogste Bieder is, kan de Internetborg op verzoek van de Deelnemer ook worden gebruikt als (deel)betaling voor de ingevolge artikel 12 AVVE na de Veiling te betalen waarborgsom, waarbij de Deelnemer ermee instemt dat de notaris (dit deel van) de waarborgsom pas vrijgeeft indien de Deelnemer al zijn verplichtingen die uit het doen van een Bod voortvloeien is nagekomen.
3. In geval van discussie over het tijdstip waarop de biedingen, ofwel via internet, ofwel in de zaal, de Notaris hebben bereikt, alsmede in geval van storing aan en/of het uitvallen van de internetverbinding(en) tijdens de Veiling en in alle andere gevallen van discussie beslist de Notaris.
4. Weliswaar wordt de mogelijkheid geboden om via internet te bieden, maar hiermee wordt niet gegarandeerd dat de Deelnemer permanente en/of gelijktijdige toegang heeft tot internet om mee te bieden. Eventuele vertragingen in de snelheid van de internetverbinding(en), alsmede storingen en uitval van deze verbinding(en) komen geheel voor rekening en risico van de Deelnemer.
5. Tenzij de Notaris anders beslist, zal niet eerder worden overgegaan tot de Inzet en de Afslag, dan nadat de Notaris genoegzaam zal zijn gebleken dat via internet biedingen kunnen worden uitgebracht.
6. In aanvulling op artikel 3 lid 3 AVVE kan de Afmijning door de Deelnemer elektronisch geschieden door te klikken of te drukken op het woord “bied”.
7. Als Afmijnbedrag geldt het bedrag waarop door de Deelnemer tijdens de Afslag wordt geklikt of gedrukt op het moment waarop een zaalbieder kan afmijnen.
8. Wanneer de Deelnemer tijdens de Veiling overgaat tot het uitbrengen van een Bod via internet en het Bod de Notaris heeft bereikt, heeft dit Bod gelijke rechtsgevolgen als een Bod dat vanuit de veilingzaal wordt uitgebracht.
9. De Deelnemer die tijdens de Veiling overgaat tot het uitbrengen van een Bod via internet dient gedurende het verdere verloop van de Veiling voor de Notaris telefonisch bereikbaar te zijn en te blijven, en wel op het mobiele telefoonnummer dat de Deelnemer heeft ingevuld op diens registratieformulier. Voor het geval de Deelnemer gedurende het verdere verloop van de Veiling niet of slechts ten dele voor de Notaris telefonisch bereikbaar is, terwijl in het kader van de Veiling op enig moment telefonisch overleg tussen de Notaris en de Deelnemer noodzakelijk wordt geacht door de Notaris, dan is de Notaris bevoegd om het Bod van de Deelnemer niet als zodanig te erkennen dan wel af te wijzen.
10. In aanvulling op artikel 5 lid 3 AVVE is de Deelnemer die het hoogste Bod heeft uitgebracht tot het moment van Gunning bevoegd te verklaren dat hij heeft geboden namens een rechtspersoon of personenvennootschap, mits die Deelnemer vóór de Gunning:
- naar het oordeel van de Notaris genoegzaam aantoont volledig bevoegd te zijn tot vertegenwoordiging van die rechtspersoon of personenvennootschap; en
- de waarborgsom wordt gestort als bedoeld in artikel 12 lid 1 AVVE.
Het bepaalde in artikel 5 lid 4 AVVE is in deze situatie ook van toepassing (acceptatie door de Verkoper) tenzij dit elders in de Bijzondere Veilingvoorwaarden is uitgesloten.
Van een en ander dient uit de notariële akte van Gunning te blijken.
Indien met inachtneming van het vorenstaande een rechtspersoon of personenvennootschap heeft te gelden als vertegenwoordigde van de Deelnemer, komt aan die rechtspersoon of personenvennootschap het recht toe vóór de betaling van de Koopprijs te verklaren dat hij het Bod heeft uitgebracht namens één of meer anderen als bedoeld in artikel 5 lid 2 AVVE.
11. De in lid 10 bedoelde Deelnemer is, naast die rechtspersoon of personenvennootschap hoofdelijk verbonden voor de nakoming van de verplichtingen ten gevolge van de Gunning. Indien die Deelnemer, ingeval de door hem vertegenwoordigde rechtspersoon of personenvennootschap in verzuim is, de Koopprijs geheel voor eigen rekening voldoet, wordt hij geacht de koopovereenkomst voor zichzelf te zijn aangegaan, in welk geval de Levering aan hem plaatsvindt en hem kwijting wordt verleend. Van een en ander dient uit de Notariële verklaring van betaling te blijken.
12. Door het uitbrengen van een Bod via internet, op de wijze zoals door NIIV omschreven, verleent de Deelnemer, indien van toepassing, mede namens de door hem vertegenwoordigde rechtspersoon of personenvennootschap als bedoeld in lid 10, tevens volmacht aan ieder van de medewerkers die ten tijde van het gebruik van de volmacht werkzaam zijn ten kantore van de Notaris (zowel samen als ieder afzonderlijk) om kennis te nemen van de inhoud van het proces-verbaal van Veiling en in en bij het proces-verbaal van Veiling:
a. te bevestigen dat de Deelnemer het betreffende Bod heeft uitgebracht; en
b. in te stemmen met alle in het proces-verbaal van Veiling (te) vermelde(n) waarnemingen van de Notaris ter zake van de Veiling.
De gevolmachtigde kan op grond van deze volmacht voorts het proces-verbaal van Veiling ondertekenen en ter zake hiervan datgene te doen wat hij nodig en nuttig acht. De gevolmachtigde heeft de macht tot substitutie, zodat hij onder zijn verantwoordelijkheid een ander in zijn plaats kan stellen.
13. Indien een Deelnemer niet via internet, maar vanuit de veilingzaal als zaalbieder een Bod uitbrengt kan de Internetborg gebruikt worden ten bewijze van zijn gegoedheid als bedoeld in artikel 14 AVVE én als betaling van een door deze Deelnemer, of, indien van toepassing, de door hem vertegenwoordigde rechtspersoon of personenvennootschap bedoeld in lid 8, verschuldigde waarborgsom of een gedeelte daarvan.
14. In geval van niet-nakoming van een of meer verplichtingen uit de tussen de Verkoper en een Deelnemer tot stand gekomen koopovereenkomst, wordt (onverminderd het bepaalde in artikel 26 AVVE) de Internetborg door de Notaris geïncasseerd bij NIIV en geheel of gedeeltelijk gebruikt ter betaling van (een deel van) de kosten die voortvloeien uit de niet-nakoming.
Afmijnen zonder afroepen
Indien de regioveiling daartoe tijdens de Veiling de mogelijkheid biedt, dan kan, in aanvulling op artikel 3 lid 2 AVVE, de Afmijning door een zaalbieder door het roepen van het woord ''mijn'' ook plaatsvinden zonder afroeping door de afslager, zodra (en gedurende de tijd dat) een bedrag waarop kan worden geboden voor zowel de zaalbieders als de Notaris zichtbaar is op een scherm in de veilingzaal. Indien er wordt afgemijnd op het moment dat er sprake is van een wisseling van bedragen op het scherm, geldt als Afmijnbedrag het laatste bedrag dat vóór die wisseling voor de notaris zichtbaar was, onverminderd het bepaalde bij artikel 3 lid 5 AVVE laatste zin.

Foto's

Kaart

Veiling

17 januari 2019 vanaf 13:30 uur
Golden Tulip Jagershorst Leende
Valkenswaardseweg 44
5595 XB Leende

Hoekwoning, Vrijwillige veiling
Veilingstatus: Veiling
Veilingdossiernummer: 43749

 

Notaris

Hendriks & Fleuren Zuyd notarissen
Chantal Smeets
Akerstraat 138
6417 BR HEERLEN
T: 045 560 98 70
F: 045 571 15 50
E: info@zuydnotarissen.nl

 

Inzetpremie

zie veilingvoorwaarden

 

Delen

Onderhands bod

Ook u kunt op een veiling een bod uitbrengen. Let er goed op dat dit bod onherroepelijk en onvoorwaardelijk is. U kunt dus geen voorbehoud maken voor bijvoorbeeld de verkrijging van een financiering of voor het leegkomen van het pand. Als koper dient u zich van de spelregels te vergewissen. Indien u na het lezen van de spelregels toch onzeker bent, schakel dan een deskundige in, bijvoorbeeld uw makelaar.

Delen