Geresstraat 285, VENLO

Object informatie

Veilingdossiernummer
43709

Object
Appartement

Betreft
Executieveiling (hypotheek)

Veilingstatus
Veiling

Omschrijving
1. het appartementsrecht, kadastraal bekend gemeente Venlo, sectie M
complexaanduiding 5126-A, appartementsindex 55, omvattende:
a. het honderd en zeven/tienduizendste (107/10000e) onverdeeld aandeel in de gemeenschap bestaande uit een flatgebouw met erf, ondergrond en verder toebehoren, plaatselijk bekend Geresstraat 201 tot en met 359 (oneven nummers) te Venlo, ten tijde van de splitsing in appartementsrechten kadastraal bekend gemeente Venlo, sectie M, nummer 5063, groot drie en zeventig are vijftig centiaren (73 a 50 ca);
b. het recht op het uitsluitend gebruik van de woning op de derde verdieping
(woonlaag) en de vierde verdieping (slaaplaag), plaatselijk bekend te 5922 CS Venlo, Geresstraat 285;
2. het appartementsrecht, kadastraal bekend gemeente Venlo, sectie M,
complexaanduiding 5126-A, appartementsindex 165, omvattende:
a. het zeven/tienduizendste (7/10000e) onverdeeld aandeel in de hiervoor
onder 1.a. gemelde gemeenschap;
b. het recht op het uitsluitend gebruik van een berging op de begane grond,
plaatselijk bekend te Venlo, Geresstraat ongenummerd.

Bezichtiging
De mogelijkheid wordt onderzocht, als een en ander duidelijk is, dan wordt dat hier vermeld.

Soort eigendom
Vol eigendom

Kadastrale omschrijving
het appartementsrecht, kadastraal bekend gemeente Venlo, sectie M
complexaanduiding 5126-A, appartementsindices 55 en 165

Kadastrale kaart
Download pdf Download kadastrale kaart

Veiling informatie

Inzet
donderdag 17 januari 2019 vanaf 13:30 uur

Afslag
donderdag 17 januari 2019 vanaf 13:30 uur

Locatie
Golden Tulip Jagershorst Leende
Valkenswaardseweg 44
5595 XB Leende

Notaris
RoX Legal
Sabina de Jong
Weena 220
3012 NJ Rotterdam
T: 010 200 17 00
E: rogier.vanheeswijk@roxlegal.nl

Opbrengst
€ 79.000,00

Financieel

Plok
1% van de inzetsom

Indicatie veilingkosten

Download pdf Download specificatie indicatie kosten  (per 14-12-2018 om 11:52 uur)

Voorwaarden

Brochures

Algemene voorwaarden

Bijzondere voorwaarden

Bijzondere veilingvoorwaarden
De gebruikssituatie van het Registergoed is - voor zover Verkoper bekend (mede op basis van de Basisregistratie Personen) - als volgt:
in gebruik bij de debiteur en de zijnen en mogelijk verhuurd en/of in gebruik gegeven aan (een) derde(n).

Wellicht wordt er in strijd met het in de hypotheekakte opgenomen huurbeding verhuurd. Het verzoekschrift voor verlof tot het inroepen van het huurbeding is bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank ingediend. Bij beschikking van 10 januari 2019 is door de voorzieningenrechter verlof verleend om het huurbeding in te roepen. De termijn als bedoeld in artikel 3:264 lid 6 van het Burgerlijk Wetboek is daarbij gesteld op vier (4) weken na betekening van deze beschikking. Eventuele ontruiming is voor rekening en risico van de koper. De verkoper staat niet in voor kopers bevoegdheid tot ontruiming. Er vindt geen verrekening plaats van huren, servicekosten en/of waarborgsommen.

Voor zover verkoper bekend, is over de verkrijging van voormeld registergoed geen omzetbelasting, maar wel overdrachtsbelasting verschuldigd.
De overdrachtsbelasting bedraagt 2% over de koopsom en wordt nimmer geacht in het bod te zijn begrepen. Aan overdrachtsbelasting is verschuldigd het bedrag dat door de belastingdienst of de belastingrechter wordt vastgesteld met toepassing van de Wet op belastingen van rechtsverkeer.

Voor rekening van koper komt:
- het notarieel honorarium;
- de kadastrale kosten, alsmede de kosten van de kadastrale recherches;
- de eventuele ontruimingskosten;
- de achterstallige bijdragen bij de VvE over het aan de betaaldatum voorafgaande boekjaar en het lopende boekjaar tot en met de betaaldatum.

Achterstand VvE volgens opgave van de VvE € 2.942,66 tot en met februari 2019.
Bijdrage VvE per maand/kwartaal € 210,19.
Mutatiekosten pro memorie.

De openbare executoriale verkoop geschiedt overeenkomstig de Algemene Voorwaarden voor Executieverkopen 2017 (AVVE), voor zover daarvan in de Bijzondere Veilingvoorwaarden niet is afgeweken.

De veilingvoorwaarden liggen reeds ter inzage ten kantore van bovengenoemde notarissen.

Tot en met 2 januari 2019 kan onderhands schriftelijk een bod worden uitgebracht ten kantore van bovengenoemde notarissen.

Zoals bekend, dienen alle bieders en mijners te voldoen aan de vereisten voor het uitbrengen van biedingen via het internetplatform van Nationale Vastgoed Veiling en voorts zich bij de openbare verkoop desgevraagd te legitimeren en een verklaring van hun bank te overleggen, waaruit hun financiële gegoedheid blijkt. Alvorens tot gunning wordt overgegaan, dient door de hoogste bieder (voor zover nog niet gedaan) binnen drie (3) werkdagen na de veiling een waarborgsom te worden gestort casu quo een bankgarantie te worden gesteld ter grootte van 15% van de koopprijs met een minimum van € 5.000,00.

Aan bovenstaande vereisten zal strikt de hand gehouden worden. Bieders dan wel mijners die aan bovengestelde voorwaarden niet (tijdig) voldoen, ook al zijn het bij de notaris bekende bieders dan wel mijners, lopen het risico te worden afgewezen.

De betaling van de koopprijs dient uiterlijk plaats te vinden op 27 februari 2019.

RoX Legal B.V., Weena 220, Postbus 2560, 3000 CN Rotterdam, tel. 010 2001 708, in behandeling bij mevrouw Sabina de Jong.

Kaart

Veiling

17 januari 2019 vanaf 13:30 uur
Golden Tulip Jagershorst Leende
Valkenswaardseweg 44
5595 XB Leende

Appartement, Executieveiling (hypotheek)
Veilingstatus: Veiling
Veilingdossiernummer: 43709

 

Notaris

RoX Legal
Sabina de Jong
Weena 220
3012 NJ Rotterdam
T: 010 200 17 00
E: rogier.vanheeswijk@roxlegal.nl

 

Inzetpremie

1% van de inzetsom

 

Onderhands bod

Tot en met 2 januari 2019 24:00 is een onderhands bod mogelijk.

Doe een bod

 

Delen

Onderhands bod

Het is ook mogelijk om voorafgaand aan de executieveiling bij de notaris een schriftelijk bod uit te brengen. Let er goed op dat dit bod onherroepelijk en onvoorwaardelijk is. U kunt dus geen voorbehoud maken voor bijvoorbeeld de verkrijging van een financiering of voor het leegkomen van het pand. Als koper dient u zich van de spelregels te vergewissen. Wij wijzen u op de informatie over dit object en de van toepassing zijnde veilingvoorwaarden en (veiling)kosten. Indien u na het lezen van de spelregels tóch onzeker bent, schakel dan een deskundige in. Bijvoorbeeld uw makelaar. Voor het uitbrengen van uw bod voorafgaand aan de executieveiling gebruikt u het biedingformulier. Het volledig ingevuld en ondertekend formulier dient voor de bovenstaande veiling uiterlijk 02-01-2019 24:00 uur bij de notaris te zijn ingediend.

Het wordt aangeraden een deskundige in te schakelen om de veilingaankoop te begeleiden.

Delen