Molenwijkseweg, BOXTEL

Object informatie

Veilingdossiernummer
43719

Object
Grond / Kavel

Betreft
Executieveiling (hypotheek)

Veilingstatus
Veiling

Omschrijving
een perceel (bos)grond en water gelegen aan de Parkweg hoek Molenwijkseweg te Boxtel

Bezichtiging
op eigen gelegenheid. Update 27-12-2018: De veilingbrochure is uitgebreid. Update 08-01-2019: De veilingbrochure is uitgebreid.

Soort eigendom
Overige

Kadastrale omschrijving

Kadastrale kaart
Download pdf Download kadastrale kaart

Veiling informatie

Inzet
donderdag 17 januari 2019 vanaf 13:30 uur

Afslag
donderdag 17 januari 2019 vanaf 13:30 uur

Locatie
Golden Tulip Jagershorst Leende
Valkenswaardseweg 44
5595 XB Leende

Notaris
Merkx Vugts & Vlemmix Notarissen
mr. J.M. van der Klooster
Burchtplein 7
5256 EA HEUSDEN GEM HEUSDEN
T: 085 023 95 98
F: 085 023 95 99
E: heusden@notarismvv.nl

Opbrengst
€ 0,00

Financieel

Indicatie veilingkosten

Download pdf Download specificatie indicatie kosten  (per 27-12-2018 om 16:41 uur)
Download pdf Download specificatie indicatie kosten  (per 08-01-2019 om 09:57 uur)

Voorwaarden

Brochures

Algemene voorwaarden

Bijzondere voorwaarden

Bijzondere veilingvoorwaarden
DATUM EN PLAATS VEILING
Deze executoriale verkoop zal plaatsvinden op donderdag zeventien januari tweeduizend negentien vanaf half twee in de middag (13:30u) op de locatie: Golden Tulip Jagershorst Leende, Valkenswaardseweg 44, 5595 XB Leende aldaar, behoudens de mogelijkheid van onderhandse executie als bedoeld in artikel 3:268 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek.
De executoriale verkoop vindt tevens plaats via internet op de hierna omschreven Website.
Deze voorwaarden worden geplaatst op de hierna omschreven Website. Deze voorwaarden worden ook toegestuurd aan de in artikel 517 lid 1 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering genoemde belanghebbenden.
DEFINITIES
Tenzij anders blijkt, hebben de onder ‘begrippen’ van de hierna omschreven AVVE vermelde definities dezelfde betekenis in deze akte. In afwijking van en/of in aanvulling op deze definities, wordt in deze akte verstaan onder:
1. Akte van hypotheek:
de akte, op dertig oktober tweeduizend twaalf verleden voor mr. J. Kos, notaris te Hilvarenbeek, van welke akte een afschrift is ingeschreven ten kantore van het Kadaster, in register Hypotheken 3 op dertig oktober tweeduizend twaalf in deel 64415 nummer 17, waarbij de Eigenaar ten behoeve van de Verkoper de Zekerheidsrechten heeft gevestigd.
2. AVVE:
de Algemene Voorwaarden voor Executieverkopen 2017 vastgesteld bij akte op vijf december tweeduizend zestien, verleden voor mr. J.H. Oomen, notaris te ‘s-Hertogenbosch, ingeschreven ten kantore van de Dienst voor het Kadaster en de Openbare Registers in register Hypotheken 4 op vijf december tweeduizend zestien in deel 69567 nummer 129. De AVVE, inclusief de begrippen in de AVVE, worden geacht woordelijk in deze akte opgenomen te zijn en een onverbrekelijk deel van deze akte te vormen.
3. Deelnemer:
een natuurlijk persoon die de procedure van Registratie heeft doorlopen, tijdig voor de Veiling een Internetborg heeft gestort en tijdens de Veiling van het Registergoed is ingelogd op de Website.
4. Eigenaar:
De eigenaren van het Registergoed, zoals deze bij het Kadaster bekend zijn.
5. Handleiding:
de “handleiding online bieden” vermeld op de Website.
6. Hypotheekrecht:
het ten behoeve van de Verkoper en ten laste van het Registergoed gevestigde recht van hypotheek. Hiervan blijkt uit de Akte van hypotheek.
7. Kadaster: de Dienst voor het Kadaster en de Openbare Registers.
8. Internetborg:
een bedrag dat door een Deelnemer is gestort, zoals beschreven in de Handleiding. De hoogte van de Internetborg bedraagt een procent (1%) van de biedlimiet zoals bedoeld in de Handleiding met een minimum van vijfduizend euro (€ 5.000,00) per registergoed, en geldt als een afdoende “gegoedheid” in de zin van artikel 14 van de AVVE.
9. NIIV:
“Stichting Notarieel Instituut Internetveilen”, statutair gevestigd in de gemeente Baarn, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 52037098, rechthebbende van de Website.
10. Notaris:
de hiervoor vermelde notaris, te wiens overstaan de executoriale verkoop wordt gehouden.
11. Openbareverkoop.nl en Veilingbiljet.nl:
de algemeen toegankelijke website of een daaraan gelieerde website, bedoeld in begrip 27 van de AVVE, via welke website een Bod via internet kan worden uitgebracht.
12. Pandrecht:
het ten behoeve van de Verkoper gevestigde pandrecht ten laste van een of meer Roerende Zaken.
13. Registergoed:
het Registergoed bedoeld in begrip 23 van de AVVE, zijnde:
een perceel (bos)grond en water gelegen aan de Parkweg hoek Molenwijkseweg te Boxtel, kadastraal bekend gemeente Boxtel, sectie A, nummer 2262, groot een hectare achtentachtig are en vijftig centiare.
14. Registratie:
het geheel van de door NIIV voorgeschreven handelingen, ter identificatie van een natuurlijke persoon die via de Website wil bieden, bestaande uit de invoer via internet van diens persoonsgegevens en controle door de Registratienotaris van diens identiteit en het door die persoon opgegeven mobiele telefoonnummer.
15. Registratienotaris:
een notaris die de via de Website in te vullen registratieverklaring en het geldige identiteitsbewijs van een natuurlijke persoon die wil bieden via internet, in ontvangst neemt en controleert (i) ter vaststelling van diens identiteit, (ii) het opgegeven telefoonnummer en (iii) ter legalisatie van diens handtekening onder de registratieverklaring.
16. Roerende Zaken:
de roerende zaken die volgens verkeersopvatting bestemd zijn om het Registergoed duurzaam te dienen en door hun vorm als zodanig zijn te herkennen. Een en ander indien en voor zover aanwezig.
17. Schuldenaar:
De in de Akte van hypotheek als “de schuldenaar” omschreven persoon.
18. Verkoper:
de onder begrip 26 van de AVVE bedoelde Verkoper, te weten: de hiervoor genoemde volmachtgevers.
19. Verschuldigde:
al hetgeen de Schuldenaar aan de Verkoper is en/of zal zijn verschuldigd en tot zekerheid voor de (terug)betaling waarvan de Zekerheidsrechten zijn gevestigd, zulks met inachtneming van hetgeen daaromtrent is bepaald in de Akte van Hypotheek, (de) eventuele onderhandse akte(n) en de administratie van de Verkoper.
20. Website:
www.openbareverkoop.nl. en/of www.veilingbiljet.nl
21. Zekerheidsrechten:
het Hypotheekrecht en Pandrecht tezamen.
EIGENDOMSVERKRIJGING
1. De Eigenaar is gerechtigd tot het Registergoed.
2. Het Registergoed is door de Eigenaar (door elk van hen voor een/derde onverdeeld aandeel) in eigendom verkregen door de inschrijving ten kantore van de Dienst voor het Kadaster en de Openbare Registers te Eindhoven op negenentwintig december negentienhonderd vijfennegentig, in register Hypotheken 4 deel 11916 nummer 15, van een afschrift van een akte van levering, houdende kwijting voor de betaling van de koopsom, op achtentwintig december negentienhonderd vijfennegentig verleden voor notaris mr. J.K.A.M. Wösten te Boxtel, gevolgd door een akte van rectificatie op achtentwintig april negentienhonderd
achtennegentig verleden voor genoemde notaris Wösten, ingeschreven ten kantore van
gemelde Dienst op negenentwintig april negentienhonderd achtennegentig in register
Hypotheken 4 deel 13582 nummer 13.
Het zakelijke recht van vruchtgebruik van het registergoed is vervolgens door de hypotheekgever ten behoeve van een derde gevestigd door de inschrijving ten kantore van gemelde Dienst op negenentwintig december negentienhonderd vijfennegentig in register Hypotheken 4 deel 11929 nummer 7, van een afschrift van een akte van levering, houdende kwijting voor de koopsom, op dezelfde dag voor genoemde notaris Wösten verleden.
Vervolgens is door de hypotheekgever voormeld recht van vruchtgebruik verkregen door de inschrijving ten kantore van gemelde Dienst op negenentwintig december tweeduizend in register Hypotheken 4 deel 15435 nummer 17 van een afschrift van een akte van levering, houdende kwijting voor de koopsom, op achtentwintig december tweeduizend voor genoemde notaris mr J.K.A.M. Wösten verleden, door welke levering gemeld recht
van vruchtgebruik in handen kwam van de blote eigenaren van het registergoed, te weten
de hypotheekgever, zodat het recht van vruchtgebruik door vermenging teniet is gegaan.
Voormeld registergoed is bezwaard met een hierna breder omschreven zakelijk recht als bedoeld in artikel 5, lid 3, onder B (oud), van de Belemmeringenwet privaatrecht ten behoeve van de gemeente ‘s-Hertogenbosch. Hiervan blijkt uit een akte ingeschreven ten kantore van gemelde Dienst op achtentwintig september negentienhonderd negen en zeventig in register Hypotheken 4 deel 6020 nummer 83, welke akte is verleden op zesentwintig september daarvoor, voor notaris mr. M.J. van Noorden te ’s-Hertogenbosch.
Voor zover aan de Verkoper bekend is de Eigenaar voorts gerechtigd tot de Roerende Zaken.
ZEKERHEIDSRECHTEN
1. De Verkoper is gerechtigd tot de Zekerheidsrechten.
2. Naast het bepaalde in de Akte van hypotheek, zijn op de Zekerheidsrechten onder meer van toepassing de door de Verkoper vastgestelde algemene voorwaarden voor zekerheidsrechten, zoals vermeld en/of omschreven in de Akte van hypotheek.
3. De Zekerheidsrechten zijn eerste in rang.
4. De Zekerheidsrechten zijn gevestigd tot meerdere zekerheid voor de terugbetaling van:
BEGIN CITAAT
HYPOTHEEKSTELLING.
Ter uitvoering van het beding sub A.1 verleent de hypotheekgever aan de schuldeiser:
recht van eerste hypotheek respectievelijk - voor zoveel nodig nu voor alsdan - recht van
pand op het hierna te omschrijven onderpand tot meerdere zekerheid voor:
a. de terugbetaling van voormelde hoofdsom en voorts de betaling van al hetgeen de
schuldeiser, blijkens diens administratie van de schuldenaar te vorderen heeft of mocht
hebben, uit hoofde van verstrekte en/of alsnog te verstrekken geldleningen, verleende
en/of alsnog te verlenen kredieten in rekening-courant, tegenwoordige en/of
toekomstige borgstellingen, dan wel uit welken anderen hoofde ook, tot een bedrag
van tweemiljoen tweehonderdvijftigduizend euro (€ 2.250.000,00); en
b. de betaling van rente en kosten en het overigens in verband met het vorenstaande
verschuldigde, tezamen begroot op vijfendertig procent (35%) van de hoofdsom ofwel
zevenhonderdzevenentachtigduizend vijfhonderd euro (€ 787.500,00),
derhalve tot een totaalbedrag van driemiljoen zevenendertigduizend vijfhonderd euro
(€ 3.037.500,00).
EINDE CITAAT
5. De Verkoper heeft de Zekerheidsrechten niet opgezegd en de Zekerheidsrechten zijn niet op enigerlei andere wijze teniet zijn gegaan.
6. Het bestaan van de Zekerheidsrechten laat onverlet dat de Verkoper voorts gerechtigd is of kan zijn tot andere zekerheidsrechten die eveneens zijn gevestigd tot zekerheid voor de (terug)betaling van het Verschuldigde.
OVERIGE ZEKERHEIDSRECHTEN EN/OF BESLAGEN
1. Naast het Hypotheekrecht is het Registergoed op heden niet bezwaard met andere hypotheekrechten en/of beslagen of inschrijvingen daarvan.
2. Voor zover aan de Verkoper bekend rusten op de Roerende Zaken geen pandrechten, behoudens het Pandrecht, en zijn op de Roerende Zaken per heden geen beslagen gelegd.
RECHT TOT EXECUTORIALE VERKOOP/OPEISBAARHEID/NIET NAKOMING
1. De Eigenaar is niet in staat van faillissement verklaard en de wettelijke schuldsanering is niet van toepassing verklaard op de Eigenaar.
2. De executie is aangezegd aangezien de Schuldenaar, na in gebreke te zijn gesteld, in verzuim is met de behoorlijke voldoening van hetgeen waartoe de hypotheek tot waarborg strekt.
3. De Verkoper is bevoegd gebruik te maken van zijn rechten als (eerste) hypotheekhouder en als (eerste) pandhouder, in het bijzonder van zijn recht tot executoriale verkoop krachtens artikel 3:268 van het Burgerlijk Wetboek zoals omschreven in de Akte van hypotheek.
AANZEGGING
De executoriale verkoop is ingevolge het bepaalde in artikel 544 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering tijdig aangezegd aan de Eigenaar en aan de Schuldenaar.
II ALGEMENE VEILINGVOORWAARDEN
Op deze executoriale verkoop zijn van toepassing de AVVE, voor zover deze voorwaarden in deze akte niet worden gewijzigd of aangevuld (in de hierna te vermelden bijzondere voorwaarden).
De Bieder/Koper wordt geacht tevoren kennis te hebben genomen van deze voorwaarden en de hierna te vermelden bijzondere voorwaarden en wordt geacht zich aan de inhoud daarvan te onderwerpen. Door het uitbrengen van een Bod aanvaardt de Bieder/Koper de rechten en verplichtingen die voor hem uit de AVVE en de navolgende bijzondere veilingvoorwaarden voortvloeien.
III BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN A en B
De navolgende bijzondere veilingvoorwaarden worden gesplitst in:
A. Bijzondere veilingvoorwaarden in geval van een Veiling; en
B. Bijzondere veilingvoorwaarden in geval van een Onderhands Bod op grond van artikel 3:268 lid 2 Burgerlijk Wetboek, dat door de Eigenaar, Verkoper of een beslaglegger is geaccepteerd, waarna een verzoekschrift bij de voorzieningenrechter zal worden ingediend om de gesloten koopovereenkomst goed te laten keuren (Onderhandse verkoop).
A. BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN VEILING
In afwijking van- en aanvulling op de AVVE zijn op deze Veiling van toepassing de volgende bijzondere voorwaarden:
1. Wijze van veilen
De Inzet en Afslag vinden plaats op dezelfde dag, aansluitend aan elkaar.
2. Wijze van bieden
Biedingen geschieden op de wijze zoals door de veilingmeester voorafgaand aan de Bieders kenbaar zal worden gemaakt.
3. Bieden voor een ander
In aanvulling op artikel 5 lid 4 van de AVVE wordt de Akte de command alleen opgemaakt als de Verkoper de vertegenwoordigde schriftelijk heeft geaccepteerd.
4. Inzetpremie
De inzetpremie als bedoeld in artikel 7 lid 1 van de AVVE wordt slechts aan één persoon (de Inzetter) en op één bankrekeningnummer uitbetaald.
5. Waterschapslasten
Wat betreft de hoogte van de Waterschapslasten wordt geciteerd uit een verklaring van Waterschap De Dommel:
“Betreffende perceel Boxtel A 2262 heb ik het volgende voor u in ons systeem staan.
Perceel is 18850 groot, hierover wordt een aanslag opgelegd in categorie 3.
De aanslag welke is opgelegd voor watersysteemheffing eigenaren 2018 bedroeg €87,29, deze is in zijn geheel voldaan.
Er zijn dus geen open staande kosten betreffende dit perceel.”
6. Betaling waarborgsom, Koopprijs en kosten
1. In afwijking op artikel 10 lid 1 onder c van de AVVE geldt dat, in het geval artikel 3:270 lid 3 Burgerlijk Wetboek van toepassing is en de Verkoper te kennen heeft gegeven de in dat artikel bedoelde verklaring aan de Notaris te willen overleggen, de Koopprijs en de overige nog niet betaalde kosten en heffingen niet eerder betaald dient te worden dan dat de voorzieningenrechter de in dat artikel bedoelde goedkeuring aan de verklaring heeft verleend.
2. Als de Verkoper niet tot gunning overgaat, wordt, tenzij de bieder/koper in gebreke is:
- de waarborgsom terugbetaald; en/of
- de bankgarantie teruggestuurd.
- de gestelde Internetborg vrijgegeven.
3. Aan artikel 8 lid 2 van de AVVE wordt toegevoegd dat wordt gegund onder de opschortende voorwaarde dat door de koper is voldaan aan alle verplichtingen voor hem voortvloeiend uit de veilingvoorwaarden casu quo het proces verbaal van veiling, waaronder het tijdig storten van de waarborgsom, of het stellen van een bankgarantie, betaling van de kosten en voldoening van de koopsom.
4. In afwijking van artikel 10 lid 3 van de AVVE dient in plaats van wettelijke handelsrente, wettelijke rente verhoogd met twee procent (2%) te worden gelezen.
5. In afwijking van artikel 12 lid 3 van de AVVE geldt het volgende. Indien de Koper in verzuim is in de nakoming van zijn verplichtingen wordt de Notaris bij deze verplicht en voor zover nodig door de Verkoper en de Koper onherroepelijk gemachtigd om de door de Koper verbeurde boete, schadevergoeding en of kosten zoals nader bepaald in de AVVE uit de bij de Notaris gestorte waarborgsom dan wel het aan deze notaris uitgekeerde bedrag van de garantie aan de Verkoper te betalen.
7. Omzetbelasting en/of overdrachtsbelasting
Aan overdrachtsbelasting casu quo omzetbelasting is verschuldigd het bedrag dat door de belastingdienst of de belastingrechter wordt vastgesteld met toepassing van de Wet op Belastingen van Rechtsverkeer casu quo de Wet op de Omzetbelasting 1968, of de wetten die daarvoor in de plaats komen.
Voor zover Verkoper bekend, is terzake van de levering geen omzetbelasting, wel overdrachtsbelasting verschuldigd. Echter, dit is in onderzoek.
Thans is het tarief voor de overdrachtsbelasting voor de verkrijging van het Registergoed zes percent en niet twee percent.
Mocht evenwel omzetbelasting verschuldigd zijn dan is dit voor rekening van de Koper en niet in het Bod begrepen.
Voor zover de heffingsgrondslag voor de overdrachtsbelasting wordt verminderd door toepassing van artikel 13 Wet op Belastingen Rechtsverkeer zal Koper aan Verkoper uitkeren het verschil tussen enerzijds het bedrag dat aan overdrachtsbelasting verschuldigd zou zijn zonder vermindering van de heffingsgrondslag en anderzijds het werkelijk aan overdrachtsbelasting verschuldigde bedrag. Het genoemde verschil wordt tussen Verkoper en Koper verrekend tezamen met de betaling van de koopsom en de veilingkosten.
Alle verschuldigde overdrachtsbelasting en omzetbelasting ter zake van de verkrijging van het Registergoed is voor rekening van Koper.
8. Legitimatie, verklaring van financiële gegoedheid, aanvullende zekerheden
1. De Bieder, Koper, vertegenwoordigde en alle anderen die aan de biedingen deelnemen dienen zich, in aanvulling op artikel 14 van de AVVE, tegenover de notaris te legitimeren door een geldig identiteitsbewijs te overleggen.
2. Om te kunnen nagaan of de desbetreffende persoon in staat is tot nakoming van al zijn betalingsverplichtingen uit hoofde van de reeds gesloten of nog te sluiten koopovereenkomst met betrekking tot het Registergoed (“de gegoedheid”), dienen zij, in aanvulling op artikel 14 van de AVVE, een verklaring van een in Nederland toegelaten bankinstelling te overleggen, waaruit blijkt dat zij over voldoende financiële middelen beschikken om de Koopprijs en de bijkomende kosten te kunnen betalen.
3. De financiële gegoedheid van bieders is uitsluitend ter beoordeling van de notaris. Het staat de notaris vrij tijdens de veiling aanvullende zekerheden te verlangen.
9. Overige informatie betreffende het Registergoed
Milieu
Aangaande de bodemgesteldheid wordt verwezen naar aan deze akte gehechte informatie van het bodemloket. Aan de Verkoper is niet bekend of er sprake is van bodemverontreiniging. Voorts zijn er geen gegevens bekend omtrent de aanwezigheid van ondergrondse tanks.
Het is de Verkoper niet bekend of het Registergoed is verontreinigd met giftige, chemische en/of andere gevaarlijke stoffen. Het is de Verkoper verder niet bekend of zich op/in het Registergoed asbesthoudende en/of andere voor de gezondheid schadelijke materialen bevinden. Alle risico’s met betrekking tot eventuele bodemverontreiniging zijn voor rekening van de Koper.
Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen
Zoals blijkt uit de informatie afgegeven door het Kadaster op heden zijn er geen publiekrechtelijke beperkingen bekend in de gemeentelijke beperkingenregistratie en de kadastrale registratie.
De Verkoper verklaart dat hem geen feiten of omstandigheden bekend zijn, waaruit blijkt dat er inschrijfbare publiekrechtelijke beperkingen zijn die niet zijn ingeschreven.
De Verkoper is niet aansprakelijk voor de juistheid en/of volledigheid van de verkregen informatie.
Wet voorkeursrecht gemeenten
Voor zover aan de Verkoper bekend is het Registergoed niet opgenomen in een aanwijzing of een voorlopige aanwijzing in de zin van de Wet voorkeursrecht gemeenten, als bedoeld in die wet.
10. Erfdienstbaarheden, kwalitatieve bedingen, zakelijke rechten als bedoeld in artikel 5, lid 3, onder B (oud), van de Belemmeringenwet privaatrecht en/of bijzondere verplichtingen
Het Registergoed wordt in eigendom overgedragen met alle daarbij behorende rechten en aanspraken, heersende erfdienstbaarheden en kwalitatieve rechten.
Met betrekking tot het Registergoed zijn de Verkoper geen andere dan de erfdienstbaarheden, zakelijke rechten als bedoeld in artikel 5, lid 3, onder B (oud), van de Belemmeringenwet privaatrecht, kwalitatieve bedingen en/of bijzondere verplichtingen bekend, vermeld in
de onder ‘Eigendomsverkrijging’ vermelde akte aangaande het zakelijk recht als bedoeld in artikel 5, lid 3, onder B (oud), van de Belemmeringenwet privaatrecht (6020/83).
In die akte is onder meer het volgende bepaald woordelijk luidende:
BEGIN CITAAT
De comparant sub 1, handelende als gemeld, voor en namens na te noemen lastgevers en lastgeefsters, verklaarde voor zich in het openbaar belang ondernomen werk te verlenen en te vestigen een zakelijk recht als bedoeld in artikel 5 lid 3 sub b van de Belemmeringenwet Privaatrecht, strekkende tot het aanleggen, maken, eventueel vernieuwen, hebben, onderhouden, vervangen en inspecteren van een ondergrondse waterhoofdleiding met toebehoren lopende in een aan partijen bekende richting, zulks ten behoeve van de Gemeente ’s-Hertogenbosch, voor wie de comparant sub 2 verklaarde deze verlening en vestiging te aanvaarden, van:
Enzovoorts
EINDE CITAAT
Voor de op dit recht van toepassing zijnde bepalingen en bedingen zoals verder in die akte opgenomen, wordt speciaal verwezen naar de betreffende akte, waarvan een kopie-afschrift aan deze akte is gehecht.
Voor zover in bovengenoemde bepalingen verplichtingen voorkomen welke de Verkoper verplicht is op te leggen, doet hij dat bij dezen en worden die verplichtingen bij dezen door de Koper door het enkele feit van bieding aanvaard. Voor zover het gaat om rechten die ten behoeve van derden zijn bedongen, worden die rechten bij dezen tevens door de Verkoper voor die derden aangenomen.
De Koper aanvaardt niet alleen voormelde aan het Registergoed verbonden erfdienstbaarheden, kwalitatieve bedingen en/of bijzondere verplichtingen doch ook die, welke niet vermeld zijn en achteraf wel blijken te bestaan.
De Koper aanvaardt zonder voorbehoud dat de Verkoper en de Notaris zich bij hun onderzoek naar deze lasten en beperkingen beperken tot hetgeen voorkomt in de laatste titel van aankomst (Akte van levering) en hetgeen zij feitelijk uit andere bronnen van het Registergoed weten met betrekking tot deze lasten en beperkingen.
11. Onderzoek koper
Van de Koper wordt verwacht dat hij zelf onderzoek instelt op alle in artikel 15, lid 1, van de AVVE genoemde punten, dan wel – indien en voor zover de Koper dit onderzoek geheel of gedeeltelijk achterwege heeft gelaten – de Koper welbewust de daaraan verbonden risico's aanvaardt zonder enig voorbehoud of enige aanspraak jegens de Verkoper of de Notaris.
12. Geen garanties Verkoper
In aanvulling op artikel 15 van de AVVE geldt dat:
1. De Koper zonder voorbehoud aanvaardt dat de Verkoper en de Notaris bij hun onderzoek naar de in artikel 15 bedoelde lasten en beperkingen zich beperken tot hetgeen voorkomt in de laatste titel(s) van aankomst van de Eigenaar en hetgeen zij feitelijk uit andere bronnen omtrent het Registergoed weten met betrekking tot deze lasten en beperkingen.
2. de Verkoper geen aansprakelijkheid aanvaardt omtrent datgene dat hij ter zake het Registergoed meedeelt of waarvan mededeling achterwege blijft. Indien de Verkoper verklaart dat hem met betrekking tot het Registergoed iets niet bekend is, dan wordt daarmee uitsluitend bedoeld dat in het door hem aangelegde veilingdossier geen andersluidende informatie voorkomt en dat hij ter zake geen verder onderzoek heeft ingesteld.
13. Feitelijk gebruik en bestemming van het Registergoed
Het Registergoed is, voor zover de Verkoper bekend, thans in gebruik als (bos)grond en water.
Voorts wordt verwezen naar van de Gemeente Boxtel verkregen informatie.
Woordelijk luidende (inclusief nadien op dat bericht ontvangen correctie, geplaatst tussen de blokhaken “[..]”):
“In antwoord op uw mail van 4 december 2018 doe ik u bijgaand het geldend bestemmingsplan toekomen van de locatie kadastraal bekend sectie A nr. 2262.
Op 1 juli 2015 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak uitspraken gedaan omtrent de verschillende procedures.
Concreet komt het er op neer dat voor het plangebied Moorwijk het geldende bestemmingsplan Moorwijk uit 1991 is. Op basis van dit bestemmingsplan is er binnen het plangebied nog een bouwmogelijkheid voor een horecavoorziening met een maximale omvang van [1.500 m2]. De overige bouwmogelijkheden zijn reeds benut.”
De betreffende ontvangen bestemmingsplaninformatie is aan deze akte gehecht.
Een en ander laat onverlet dat koper een eigen onderzoek dient te verrichten naar de publiekrechtelijke mogelijkheden bij de betreffende overheidsinstanties.
14. Gebruiksituatie
Aan Verkoper is niet bekend dat het registergoed bij derden in gebruik is.
15. Naleving bepalingen
De Koper is verplicht tot naleving van al zodanige bepalingen als bij de verkrijging van het Registergoed op de Eigenaar overgingen, voor zover de Eigenaar gehouden is deze verplichtingen op te leggen.
16. Volmacht tot zuivering
Door het uitbrengen van een Bod verklaart de Koper bekend te zijn met het feit dat hij door het ondertekenen van de volmacht (bij de Inzet en/of Afslag) ten tijde van de Veiling of het ondertekenen van de koopovereenkomst bij de Onderhandse verkoop, mij, Notaris voor zoveel nodig onherroepelijk volmacht geeft een verzoek tot zuivering als bedoeld in artikel 3:273 van het Burgerlijk Wetboek bij de voorzieningenrechter in te dienen, zodra de koper aan al zijn verplichtingen uit deze Veiling of Onderhandse verkoop voortvloeiende zal hebben voldaan.
17. Voorwaarden in verband met internetbieden en internetborg
De onderhavige Veiling is een Zaal-/Internetveiling.
1. In aanvulling op de AVVE kan tijdens de Veiling door een Deelnemer via internet worden geboden. Als “Bod” in de zin van de AVVE wordt derhalve ook een Bod via internet aangemerkt, mits dit Bod is uitgebracht door een Deelnemer op de door NIIV in de Handleiding voorgeschreven wijze. De hoogte van het Bod dat de Deelnemer uitbrengt wordt bepaald door het bedrag waarop hij klikt of drukt.
2. Als de Deelnemer een Bod heeft uitgebracht en volgens de Notaris de hoogste Bieder is, kan de Internetborg op verzoek van de Deelnemer ook worden gebruikt als (deel)betaling voor de ingevolge artikel 12 van de AVVE na de Veiling te betalen waarborgsom, waarbij de Deelnemer ermee instemt dat de notaris (dit deel van) de waarborgsom pas vrijgeeft indien de Deelnemer al zijn verplichtingen die uit het doen van een Bod voortvloeien is nagekomen.
3. In geval van discussie over het tijdstip waarop de biedingen, ofwel via internet, ofwel in de zaal, de Notaris hebben bereikt, alsmede in geval van storing aan en/of het uitvallen van de internetverbinding(en) tijdens de Veiling en in alle andere gevallen van discussie beslist de Notaris.
4. Weliswaar wordt de mogelijkheid geboden om via internet te bieden, maar hiermee wordt niet gegarandeerd dat de Deelnemer permanente en/of gelijktijdige toegang heeft tot internet om mee te bieden. Eventuele vertragingen in de snelheid van de internetverbinding(en), alsmede storingen en uitval van deze verbinding(en) komen geheel voor rekening en risico van de Deelnemer.
5. Tenzij de Notaris anders beslist, zal niet eerder worden overgegaan tot de Inzet en de Afslag, dan nadat de Notaris genoegzaam zal zijn gebleken dat via internet biedingen kunnen worden uitgebracht.
6. In aanvulling op artikel 3 lid 3 AVVE kan de Afmijning door de Deelnemer elektronisch geschieden door te klikken of te drukken op het woord “bied”.
7. Als Afmijnbedrag geldt het bedrag waarop door de Deelnemer tijdens de Afslag wordt geklikt of gedrukt op het moment waarop een zaalbieder kan afmijnen.
8. Wanneer de Deelnemer tijdens de Veiling overgaat tot het uitbrengen van een Bod via internet en het Bod de Notaris heeft bereikt, heeft dit Bod gelijke rechtsgevolgen als een Bod dat vanuit de veilingzaal wordt uitgebracht.
9. De Deelnemer die tijdens de Veiling overgaat tot het uitbrengen van een Bod via internet dient gedurende het verdere verloop van de Veiling voor de Notaris telefonisch bereikbaar te zijn en te blijven, en wel op het mobiele telefoonnummer dat de Deelnemer heeft ingevuld op diens registratieformulier. Voor het geval de Deelnemer gedurende het verdere verloop van de Veiling niet of slechts ten dele voor de Notaris telefonisch bereikbaar is, terwijl in het kader van de Veiling op enig moment telefonisch overleg tussen de Notaris en de Deelnemer noodzakelijk wordt geacht door de Notaris, dan is de Notaris bevoegd om het Bod van de Deelnemer niet als zodanig te erkennen dan wel af te wijzen.
10. In aanvulling op artikel 5 lid 3 van de AVVE is de Deelnemer die het hoogste Bod heeft uitgebracht tot het moment van Gunning bevoegd te verklaren dat hij heeft geboden namens een rechtspersoon of personenvennootschap, mits die Deelnemer vóór de Gunning:
- naar het oordeel van de Notaris genoegzaam aantoont volledig bevoegd te zijn tot vertegenwoordiging van die rechtspersoon of personenvennootschap; en
- de waarborgsom wordt gestort als bedoeld in artikel 12 lid 1 van de AVVE.
Het bepaalde in artikel 5 lid 4 van de AVVE is in deze situatie ook van toepassing (acceptatie door de Verkoper) tenzij dit elders in de Bijzondere Veilingvoorwaarden is uitgesloten.
Van een en ander dient uit de notariële akte van Gunning te blijken.
Indien met inachtneming van het vorenstaande een rechtspersoon of personenvennootschap heeft te gelden als vertegenwoordigde van de Deelnemer, komt aan die rechtspersoon of personenvennootschap het recht toe vóór de betaling van de Koopprijs te verklaren dat hij het Bod heeft uitgebracht namens één of meer anderen als bedoeld in artikel 5 lid 2 van de AVVE.
11. De in lid 10 bedoelde Deelnemer is, naast die rechtspersoon of personenvennootschap hoofdelijk verbonden voor de nakoming van de verplichtingen ten gevolge van de Gunning. Indien die Deelnemer, ingeval de door hem vertegenwoordigde rechtspersoon of personenvennootschap in verzuim is, de Koopprijs geheel voor eigen rekening voldoet, wordt hij geacht de koopovereenkomst voor zichzelf te zijn aangegaan, in welk geval de Levering aan hem plaatsvindt en hem kwijting wordt verleend. Van een en ander dient uit de Notariële verklaring van betaling te blijken.
12. Door het uitbrengen van een Bod via internet, op de wijze zoals door NIIV omschreven, verleent de Deelnemer, indien van toepassing, mede namens de door hem vertegenwoordigde rechtspersoon of personenvennootschap als bedoeld in lid 10, tevens volmacht aan ieder van de medewerkers die ten tijde van het gebruik van de volmacht werkzaam zijn ten kantore van de Notaris (zowel samen als ieder afzonderlijk) om kennis te nemen van de inhoud van het proces-verbaal van Veiling en in en bij het proces-verbaal van Veiling:
a. te bevestigen dat de Deelnemer het betreffende Bod heeft uitgebracht; en
b. in te stemmen met alle in het proces-verbaal van Veiling (te) vermelde(n) waarnemingen van de Notaris ter zake van de Veiling.
De gevolmachtigde kan op grond van deze volmacht voorts het proces-verbaal van Veiling ondertekenen en ter zake hiervan datgene te doen wat hij nodig en nuttig acht. De gevolmachtigde heeft de macht tot substitutie, zodat hij onder zijn verantwoordelijkheid een ander in zijn plaats kan stellen.
13. Indien een Deelnemer niet via internet, maar vanuit de veilingzaal als zaalbieder een Bod uitbrengt kan de Internetborg gebruikt worden ten bewijze van zijn gegoedheid als bedoeld in artikel 14 van de AVVE én als betaling van een door deze Deelnemer, of, indien van toepassing, de door hem vertegenwoordigde rechtspersoon of personenvennootschap bedoeld in lid 8, verschuldigde waarborgsom of een gedeelte daarvan.
14. In geval van niet-nakoming van een of meer verplichtingen uit de tussen de Verkoper en een Deelnemer tot stand gekomen koopovereenkomst, wordt (onverminderd het bepaalde in artikel 26 van de AVVE) de Internetborg door de Notaris geïncasseerd bij NIIV en geheel of gedeeltelijk gebruikt ter betaling van (een deel van) de kosten die voortvloeien uit de niet-nakoming.
Afmijnen zonder afroepen
Indien de regioveiling daartoe tijdens de Veiling de mogelijkheid biedt, dan kan, in aanvulling op artikel 3 lid 2 van de AVVE, de Afmijning door een zaalbieder door het roepen van het woord ''mijn'' ook plaatsvinden zonder afroeping door de afslager, zodra (en gedurende de tijd dat) een bedrag waarop kan worden geboden voor zowel de zaalbieders als de Notaris zichtbaar is op een scherm in de veilingzaal. Indien er wordt afgemijnd op het moment dat er sprake is van een wisseling van bedragen op het scherm, geldt als Afmijnbedrag het laatste bedrag dat vóór die wisseling voor de notaris zichtbaar was, onverminderd het bepaalde bij artikel 3 lid 5 van de AVVE laatste zin.
18. Aflevering
In aanvulling op artikel 22 lid 2 en artikel 25 van de AVVE geldt dat het Registergoed wordt afgeleverd in de feitelijke toestand waarin het zich op het moment van de Aflevering blijkt te bevinden; ook indien die feitelijke toestand afwijkt ten tijde van de levering.
Door de Aflevering wordt geacht dat de Koper daardoor afstand heeft gedaan van diens rechten jegens de Verkoper tot het vorderen van enige schade, vergoeding en/of kosten wegens eventuele materiële en/of immateriële gebreken ter zake van het Registergoed, terwijl voorts wordt geacht dat de Verkoper bedoelde afstand onverwijld heeft aanvaard.
19. Niet nakoming
In aanvulling op artikel 26 lid 2 onder b is de onmiddellijk opeisbare boete vijftien procent (15%) van de Koopprijs met een minimum van tienduizend euro (€ 10.000,00).
Ingeval van niet-nakoming door de Verkoper is het bepaalde in artikel 26 lid 3 van de AVVE niet van toepassing.
B. BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN ONDERHANDSE VERKOOP
Ten aanzien van de Onderhandse verkoop is voorts het volgende in bijzonder van toepassing:
1. Voorwaarden Onderhandse verkoop
Bij een Onderhandse verkoop zijn van toepassing de AVVE, de hiervoor onder A. vastgestelde en voorzover van toepassing zijnde bijzondere veilingvoorwaarden Veiling en de hierna vermelde bijzondere veilingvoorwaarden van toepassing, voor zover de aard van een Onderhandse verkoop zich daar niet tegen verzet.
Voor zover de hierna opgenomen bepalingen afwijken van de AVVE en bijzondere veilingvoorwaarden zoals onder A. vermeld, prevaleren derhalve de volgende bepalingen in geval van een Onderhandse verkoop.
2. Uitbrengen Bod
In aanvulling op artikel 27 van de AVVE geldt het volgende.
De Verkoper is niet verplicht op het Bod in te gaan of dat te accepteren.
Ondertekening koopovereenkomst
Op eerste verzoek van de Notaris moet de Koper daartoe in eigen persoon verschijnen op het kantoor van de Notaris om een geldig identificatiebewijs en een verklaring van gegoedheid als bedoeld in artikel 14 van de AVVE en artikel 8 lid 2 van deze akte te overleggen.
Opschortende voorwaarde
- In aanvulling op artikel 27 lid 6 van de AVVE is de opschortende voorwaarde niet van toepassing op de verplichting van de Koper tot betaling van de waarborgsom in de zin van artikel 12 en artikel 27 lid 5 van de AVVE en op het hierna bepaalde. In aanvulling op artikel 27 lid 5 van de AVVE moet de Koper eerst de waarborgsom voldoen voordat het verzoekschrift tot onderhandse verkoop op de griffie wordt ingediend.
- De Koper is verplicht om alles te doen dat nodig is om de koopovereenkomst tijdig in te dienen. De Koper zal niets doen of laten dat tot gevolg kan hebben dat het hiervoor bedoelde verzoekschrift in de zin van artikel 3:268 lid 2 BW juncto artikel 548 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering niet op tijd kan worden ingediend of dat dit verzoekschrift zal worden afgewezen. In dat geval is de Koper verantwoordelijk voor de daardoor ontstane schade, in de ruimste zin van het woord.
- Partijen kunnen geen rechten aan de koopovereenkomst ontlenen als de voorzieningenrechter het verzoek tot Onderhandse verkoop afwijst.
- Als de Verkoper de aan deze overeenkomst ten grondslag liggende veilingopdracht na ondertekening van de koopovereenkomst intrekt, zal geen van de partijen enig recht aan deze koopovereenkomst kunnen ontlenen waaronder het recht op enigerlei (schade)vergoeding.
- In aanvulling op artikel 27 lid 7 van de AVVE geldt dat als het verzoek niet tijdig wordt ingediend, wordt afgewezen of als de Verkoper de koopovereenkomst ontbindt, de Bieder/Koper de waarborgsom geheel terug ontvangt.
- De koper is zich ervan bewust dat de Verkoper te allen tijde het recht heeft de executieprocedure te staken indien er zich na het sluiten van deze overeenkomst nieuwe feiten of omstandigheden voordoen die naar de mening van de Verkoper de belangen van de Eigenaar/Schuldenaar laten prevaleren boven de belangen van de koper om het Registergoed te verwerven. Als zich dit voordoet zal de koper geen rechten meer kunnen ontlenen aan de (beoogde) overeenkomst onder opschortende/ontbindende voorwaarden.
Geen verplichting tot indiening verzoek
Ondertekening door de Verkoper houdt niet een verplichting in van de Verkoper om deze overeenkomst inderdaad aan de rechter ter goedkeuring aan te bieden. Het staat de Verkoper vrij geen of enig andere overeenkomst (al dan niet eveneens) ter goedkeuring aan te bieden.
Intrekken verzoek
De Verkoper is te allen tijde bevoegd en gerechtigd het verzoekschrift in te trekken zonder verdere opgave van reden tot het moment waarop de voorzieningenrechter de koopovereenkomst heeft goedgekeurd, zonder dat deze intrekking kan leiden tot financiële aanspraken over en weer.
Levering
In afwijking van artikel 17 lid 1 en 2 van de AVVE komt de eigendomsoverdracht van het Registergoed tot stand, door ondertekening van de daartoe bestemde notariële akte waarin ook de notariële verklaring van betaling is opgenomen, gevolgd door inschrijving van een afschrift van die akte in het Kadaster.

Foto's

Kaart

Veiling

17 januari 2019 vanaf 13:30 uur
Golden Tulip Jagershorst Leende
Valkenswaardseweg 44
5595 XB Leende

Grond / Kavel, Executieveiling (hypotheek)
Veilingstatus: Veiling
Veilingdossiernummer: 43719

 

Notaris

Merkx Vugts & Vlemmix Notarissen
mr. J.M. van der Klooster
Burchtplein 7
5256 EA HEUSDEN GEM HEUSDEN
T: 085 023 95 98
F: 085 023 95 99
E: heusden@notarismvv.nl

 

Onderhands bod

Tot en met 2 januari 2019 24:00 is een onderhands bod mogelijk.

Doe een bod

 

Delen

Onderhands bod

Het is ook mogelijk om voorafgaand aan de executieveiling bij de notaris een schriftelijk bod uit te brengen. Let er goed op dat dit bod onherroepelijk en onvoorwaardelijk is. U kunt dus geen voorbehoud maken voor bijvoorbeeld de verkrijging van een financiering of voor het leegkomen van het pand. Als koper dient u zich van de spelregels te vergewissen. Wij wijzen u op de informatie over dit object en de van toepassing zijnde veilingvoorwaarden en (veiling)kosten. Indien u na het lezen van de spelregels tóch onzeker bent, schakel dan een deskundige in. Bijvoorbeeld uw makelaar. Voor het uitbrengen van uw bod voorafgaand aan de executieveiling gebruikt u het biedingformulier. Het volledig ingevuld en ondertekend formulier dient voor de bovenstaande veiling uiterlijk 02-01-2019 24:00 uur bij de notaris te zijn ingediend.

Het wordt aangeraden een deskundige in te schakelen om de veilingaankoop te begeleiden.

Delen