Demstraat 38, HOENSBROEK

Attentie

verlof tot inroepen huurbeding is verleend

Omschrijving

Het woonhuis met garage, ondergrond, tuin en verdere aanhorigheden.

De hierna vermelde indeling van het pand is gebaseerd op verkoopinformatie in Realworks. Verkoper staat er niet voor in of deze indeling nog actueel is.

Begane grond:
Hal met kunststof voordeur en toegang tot het toiletgroep met zwevend toilet en trapopgang.
De T vormige woonkamer met erker is voorzien van een moderne laminaatvloer (8,30m x 4,59m x 1,51m). Vanuit het eetkamer gedeelte geeft u toegang tot de keuken ( 2,73 x 2,46 m). De ruime tuin is via de voorzijde en achterzijde bereikbaar.
De ruim te noemen vrijstaande garage kunt is bereikbaar via de achterzijde van de woning.
Eerste verdieping:
Overloop met toegang tot de vlizotrap
Drie slaapkamers met laminaatvloer (2.45m x 2.73m) (3.4m x 3.95m) ( 2.79m x 4.12m)
De badkamer is een aantal jaren geleden volledig vernieuwd en voorzien van de dubbel wastafelmeubel, zwevend toilet, douchecabine en design radiator

Kenmerken

Type registergoed
2-onder-1-kap
Gebruik
Verhuurd
Soort eigendom
Vol eigendom
Bouwjaar
1980
Oppervlakte wonen
84 m2
Oppervlakte perceel
272 m2
Inhoud
330 m3
Aantal kamers
6
Aantal slaapkamers
3
Kadastrale omschrijving
kadastraal bekend als gemeente Hoensbroek sectie D nummer 3392, groot 2 aren en 72 centiaren (272m2)

Lasten

OZB
€ 292,39 per jaar
Rioolrecht
€ 80,04 per jaar
Waterschapslasten
€ 32,62 per jaar

Fotogalerij

Kavelinformatie

Bezichtiging

Geen bezichtiging mogelijk

Bijzondere veilingvoorwaarden
VASTSTELLING VEILINGVOORWAARDEN
EXECUTIEVERKOOP
Demstraat 38 te Hoensbroek
Heden, zestien september tweeduizend negentien,
verscheen voor mij,
mr. Jozef Lodewijk Gerardus Fleuren, notaris te Heerlen,
hierna te noemen: ''notaris'':

Enzovoorts:

DOEL VAN DE AKTE
Het doel van deze akte is namens verkoper de voorwaarden vast te stellen waaronder de executoriale verkoop van het hierna te omschrijven registergoed (inclusief de roerende zaken als bedoeld in artikel 3:254 Burgerlijk Wetboek) plaatsvindt op grond van artikel 3:268 Burgerlijk Wetboek.
DATUM EN PLAATS VEILING
Deze executoriale verkoop vindt plaats op donderdag vierentwintig oktober tweeduizend negentien vanaf dertien uur en dertig minuten in hotel Jagershorst, Valkenswaardseweg 44 te Leende, gemeente Heeze-Leende, voor een van de notarissen werkzaam bij Hendriks & Fleuren Zuyd Notarissen te Heerlen of één van hun waarnemers, behoudens de mogelijkheid van onderhandse executie als bedoeld in artikel 3:268 lid 2 Burgerlijk Wetboek.
REGISTERGOED
Het bedoelde registergoed is:
Gemeente Heerlen:
woonhuis met ondergrond, tuin en verdere aanhorigheden, staande en gelegen te 6431 TE Hoensbroek, gemeente Heerlen, Demstraat 38,
en een separate garage (Demstraat 34 GB04)
kadastraal bekend gemeente Hoensbroek sectie D nummer 3392, groot twee are en tweeënzeventig centiare,
hierna ook te noemen: ''het registergoed''.
EIGENAAR/SCHULDENAAR
De eigenaar van het registergoed is:

enzovoorts:

hierna te noemen: ''eigenaar en/of schuldenaar''.
BESCHIKKINGSBEVOEGDHEID
Het registergoed werd door de eigenaar in eigendom verkregen door de inschrijving ten kantore van de landelijke Dienst voor het Kadaster en de Openbare Registers in hypotheken 4 op negen januari tweeduizend twaalf in deel 61005 nummer 4, van het afschrift van een akte van levering, inhoudende kwijting voor de koopprijs en afstand van het recht om ontbinding te vorderen van de overeenkomst, verleden voor mr. H. Zuidervaart, notaris te Brunssum, op zes januari tweeduizend twaalf.
HYPOTHEEK/PANDRECHT
Op het registergoed is ten behoeve van verkoper, als rechtsopvolger onder algemene titel van de Raiffeisenbank eG Heinsberg, gevestigd een recht van hypotheek, hierna te noemen: ''het hypotheekrecht'',
tot een bedrag groot tachtigduizend euro (€ 80.000,00), te vermeerderen met renten en kosten, welke renten en kosten tezamen worden begroot op tweeëndertigduizend euro (€ 32.000,00), derhalve tot een totaalbedrag van eenhonderd twaalfduizend euro (€ 112.000,00), zulks blijkens een akte van hypotheekstelling op zesentwintig februari tweeduizend dertien verleden voor mr. J.H.J.M. Hendriks, notaris te Heerlen, welke akte bij afschrift werd ingeschreven ten kantore van de landelijke Dienst voor het Kadaster en de Openbare Registers in hypotheken 3 op zevenentwintig februari tweeduizend dertien in deel 64857 nummer 93,
deze akte hierna te noemen: ''de hypotheekakte''.
RANGORDE INSCHRIJVING(EN)
Het hypotheekrecht en het pandrecht zijn eerste in rang.
SCHULD
Van het bestaan en de omvang van de schuld van de schuldenaar aan verkoper blijkt uit de administratie van verkoper.
RECHT TOT OPENBARE VERKOOP/OPEISBAARHEID
De door het hypotheekrecht gedekte vordering is direct opeisbaar gesteld op grond van artikel 19 van de algemene voorwaarden van de bank, juncto door beslaglegging op het aan de bank verhypothekeerde onderpand.
NIET NAKOMING
De schuldenaar is na opeising van de vordering in zijn terugbetalingsverplichting ten opzichte van verkoper in verzuim en is na meerdere aanmaningen van verkoper in verzuim gebleven. Op grond hiervan is verkoper bevoegd gebruik te maken van zijn rechten als eerste hypotheekhouder en als eerste pandhouder, in het bijzonder van zijn recht tot openbare verkoop op grond van artikel 3:268 Burgerlijk Wetboek zoals omschreven in de hypotheekakte.
AANZEGGING
Deze openbare verkoop is op grond van het bepaalde in artikel 544 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering tijdig aangezegd aan:
- de eigenaar/schuldenaar;
- andere hypotheekhouders en/of beslagleggers;
- op basis van artikel 549 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering de bekende en onbekende (onder)huurder van de woning, tegen wie het huurbeding kan worden ingeroepen.
II ALGEMENE VEILINGVOORWAARDEN
Op deze openbare verkoop zijn van toepassing de Algemene Voorwaarden voor Executieveilingen 2017, vastgesteld bij akte op vijf december tweeduizend zestien, verleden voor mr. J.H. Oomen, notaris te 's-Hertogenbosch, van welke akte een afschrift is ingeschreven in het Landelijk Openbaar Register in hypotheken 4 op diezelfde dag in deel 69567 nummer 129, en voor zover deze voorwaarden tenminste overigens niet worden gewijzigd of aangevuld. Deze Algemene Voorwaarden worden hierna ook genoemd: ''AVVE''.
III DEFINITIES
Tenzij anders blijkt, hebben de in de Algemene Veilingvoorwaarden vermelde definities dezelfde betekenis in deze akte.
IV BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN
De navolgende bijzondere veilingvoorwaarden worden gesplitst in:
A.1 en A.2.
Bijzondere veilingvoorwaarden in geval van een openbare executoriale verkoop; en
B. Bijzondere veilingvoorwaarden in geval van een onderhands bod op grond van artikel 3:268 lid 2 Burgerlijk Wetboek, dat door de verkoper is geaccepteerd, waarna een verzoekschrift bij de voorzieningenrechter zal worden ingediend om de tussen verkoper en bieder gesloten koopovereenkomst goed te laten keuren.
A.1.OPENBARE EXECUTORIALE VERKOOP
In afwijking van en in aanvulling op de AVVE zijn op deze openbare executoriale verkoop van toepassing de volgende bijzondere veilingvoorwaarden:
1. Wijze van veilen
De veiling vindt plaats in één zitting. De inzet vindt plaats bij opbod en de afslag bij afmijning.
2. Inzet en afslag
I Biedingen vinden plaats op de wijze zoals door de veilingmeester voorafgaand aan de biedingen kenbaar zal worden gemaakt.
II Het hoogste bod is het afmijnbedrag, voor zover dit hoger is dan de inzetsom.
III Wordt niet afgemijnd, dan geldt de inzetsom als hoogste bod.
3. Omzet- en overdrachtsbelasting
Voor zover verkoper bekend, is met betrekking tot de levering geen omzetbelasting, maar wel overdrachtsbelasting verschuldigd.
4. Eigenaarslasten
Deze eigenaarslasten worden niet verrekend.
5. Bestemming van het registergoed
Het registergoed wordt, voor zover verkoper bekend, voor woondoeleinden gebruikt.
Ten aanzien van de bestemming en het toegestane gebruik van het te veilen registergoed wordt te dezen verwezen naar: www.ruimtelijkeplannen.nl. casu quo is het aan koper om zich bij de betreffende gemeente te informeren over het vigerende bestemmingsplan en eventuele publiekrechtelijke beperkingen.
6. Gebruik en bewoning
a. Voor zover aan verkoper bekend, is het registergoed thans niet zelf in gebruik bij de eigenaar en de zijnen.
In de Basisregistratie Personen staat thans niemand op dit adres ingeschreven.
b. De verkoper heeft gegronde redenen om aan te nemen dat er een of meer personen (zullen) zijn die krachtens een huurovereenkomst of onderverhuurovereenkomst gebruik (zullen) maken van (een gedeelte van) het registergoed, zodat de verkoper de Voorzieningenrechter het verlof heeft gevraagd tot het inroepen van het huurbeding als bedoeld in artikel 3:264 BW.
c. Het bedoelde verlof is op heden nog niet verleend. Nadat de notaris in het bezit zal zijn gesteld van de betreffende beschikking van de daartoe bevoegde voorzieningenrechter, dan zullen de inhoud en de voorwaarden van die beschikking bekend worden gemaakt, en wel op de betreffende website dan wel voorafgaande aan de inzet.
d. De verkoper heeft het recht om de koopovereenkomst te ontbinden voor het geval:
1. de Voorzieningenrechter niet het verlof verleent tot het inroepen van het huurbeding als bedoeld in artikel 3:264 BW; of
2. de Voorzieningenrechter het verlof verleent tot het inroepen van het huurbeding als bedoeld in artikel 3:264 BW onder een voorwaarde die naar het oordeel van de verkoper niet van de verkoper verlangd kan worden.
7. Uitoefening in geval huurbeding
Indien verlof wordt verleent tot de uitoefening van de in artikel 3:267 BW bedoelde bevoegdheid, wordt de uitoefening aan koper overgelaten en vindt dit plaats voor rekening en risico van koper. Als het registergoed in gebruik is en niet vrij van gebruik wordt geleverd, is het aan koper om op zijn kosten ontruiming van het registergoed uit te voeren. Verkoper staat niet in voor kopers bevoegdheid tot ontruiming.
8. Energielabel
Verkoper beschikt niet over een energielabel. Koper is hiermee volledig bekend en vrijwaart verkoper voor alle (eventuele) aanspraken te dier zake. Koper is zich er van bewust, dat indien hij bedoeld label of bedoeld gelijkwaardig document wenst te verkrijgen, hij daartoe zelf dient zorg te dragen.
9. Aan het registergoed verbonden rechten en verplichtingen; verwijzing naar eerdere akten
Met betrekking tot het registergoed zijn verkoper geen erfdienstbaarheden, kwalitatieve bedingen en/of bijzondere verplichtingen bekend, behoudens die bijzondere lasten en beperkingen van civielrechtelijke aard die voorkomen in een akte van een akte van levering op zeven november negentienhonderd tachtig verleden voor prof. dr. E.A.A. Luijten, destijds notaris te Heerlen, overgeschreven ten hypotheekkantore te Roermond in hypotheken 4 op twaalf november negentienhonderd tachtig in deel 4545 nummer 21, in welke akte onder meer voorkomt, woordelijk luidende:
'' Ten deze wordt gevestigd de erfdienstbaarheid van weg om te komen van- en te gaan naar de openbare weg (Demstraat), zulks uit te oefenen over een strook grond, zoals in blauwe kleur is aangegeven op de voormelde aan deze minuut vastgehechte situatietekening, ten behoeve van het bij deze akte verkochte onroerend goed als heersend erf en ten laste van het aan verkoopster in eigendom verblijvend gedeelte van de percelen gemeente Hoensbroek, sectie D nummers 2841 en 3169, zoals in bruine en blauwe kleur is aangegeven op de aan deze minuut vastgehechte situatietekening.
5. Koper is verplicht mede te werken aan het vestigen van erfdienstbaarheden, zowel die ten nutte als die ten laste van het verkochte, indien verkoopster zulks wenselijk of noodzakelijk acht, tot het aanleggen, hebben, gebruiken, onderhouden, herstellen, wijzigen of opruimen van leidingen, kabels, rioleringen, buizen en dergelijke, dienende voor het verkrijgen van electriciteit, water, gas, telefoon, radio en televisie-ontvangst en dergelijke en/of afvoer van schoon, vuil en rioolwater, zulks onder de voorwaarden en bedingen dienaangaande, alsdan door verkoopster te stellen.
6. Alle voorzieningen, voorzover ter plaatse aanwezig, in strijd met het burenrecht worden bestendigd als erfdienstbaarheid. Vervolgens verklaarden de comparanten, de comparant sub 1, handelende als voormeld, zulks mede ter uitvoering van een tussen koper en het te Sittard gevestigd installatiebureau “Centraal” B.V. of haar rechtsopvolgers gesloten overeenkomst, welke in foto-copie aan deze minuutakte is vastgehecht, voor en namens de overige eigenaren van de percelen, deel uitmakende van het woning-complex waartoe het verkochte behoort, bij deze te vestigen, ten behoeve en ten laste van het bij deze akte verkochte gedeelte van de percelen gemeente Hoensbroek, sektie D nummers 2841 en 3169 als heersend en lijdend erf en ten behoeve en ten laste van alle andere tot het woningcomplex behorende percelen, deel uitmakende van de percelen gemeente Hoensbroek sectie B nummer 3551 en sectie D nummers 2341 en 3169, als heersende en lijdende erven over en weer, de navolgende erfdienstbaarheden:
I. tot het hebben, houden, onderhouden en vernieuwen van een centrale-antenne inrichting, waaronder mede wordt verstaan het geheel van de inrichting en leidingen, bestemd om radio- en televisiesignalen te ontvangen en over de aangesloten percelen te distribueren, een en ander overeenkomstig de op het tijdstip van overdracht bestaande feitelijke toestand.
II. tot het niet hebben op of bij het perceel van een radio- of televisieantenne; zulks op verbeurte van een boete van f.10,00 zegge: tien gulden voor elke dag van overtreding door koper te voldoen ten behoeve van voornoemd Installatiebureau. Voorts is koper verplicht bij gehele of gedeeltelijke vervreemding van enige zakelijk recht, de bepalingen en bedingen, vermeld in de aan deze minuut gehechte overeenkomst met voornoemd installatiebureau evenals de voormelde boetebepaling, middels een kettingbeding op te leggen aan de opvolgende eigenaar of zakelijk gerechtigde, zulks op verbeurte van een niet voor rechtelijke matiging vatbare boete van f.10,00 zegge: tien gulden voor iedere dag van verzuim, ten behoeve van voornoemd installatiebureau.''
10. Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen
Blijkens de inzage in de openbare registers zijn er met betrekking tot het registergoed geen publiekrechtelijke beperkingen bekend in de gemeentelijke beperkingenregistratie en de kadastrale registratie.
11. Naleving bepalingen
Koper is verplicht tot naleving van alle bepalingen als bij de verkrijging van het registergoed op de eigenaar overgingen, voor zover de eigenaar verplicht is deze bepalingen op te leggen.
A.2 EXTRA VOORWAARDEN IN VERBAND MET INTERNETBIEDEN
De onderhavige Veiling is een Zaal-/Internetveiling. Het bieden tijdens de Veiling kan ook via de website www.openbareverkoop.nl plaatsvinden.
Aanvulling begrippen:
In deze Bijzondere Veilingvoorwaarden wordt verstaan onder:
1. Openbareverkoop.nl:
de algemeen toegankelijke website of een daaraan gelieerde website, bedoeld in begrip 27 van de AVVE, via welke website een Bod via internet kan worden uitgebracht.
2. NIIV:
“Stichting Notarieel Instituut Internetveilen”, statutair gevestigd in de gemeente Baarn, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 52037098, rechthebbende van Openbareverkoop.nl.
3. Handleiding
de “handleiding online bieden” vermeld op Openbareverkoop.nl.
4. Registratienotaris:
een notaris die de via Openbareverkoop.nl in te vullen registratieverklaring en het geldige identiteitsbewijs van een natuurlijke persoon die wil bieden via internet, in ontvangst neemt en controleert (i) ter vaststelling van diens identiteit, (ii) het opgegeven telefoonnummer en (iii) ter legalisatie van diens handtekening onder de registratieverklaring.
5. Registratie:
het geheel van de door NIIV voorgeschreven handelingen, ter identificatie van een natuurlijke persoon die via Openbareverkoop.nl wil bieden, bestaande uit de invoer via internet van diens persoonsgegevens en controle door de Registratienotaris van diens identiteit en het door die persoon opgegeven mobiele telefoonnummer.
6. Deelnemer:
een natuurlijk persoon die de procedure van Registratie heeft doorlopen, tijdig voor de Veiling een Internetborg heeft gestort en tijdens de Veiling van het Registergoed is ingelogd op Openbareverkoop.nl.
7. Internetborg:
een bedrag dat door een Deelnemer is gestort, zoals beschreven in de Handleiding. De hoogte van de Internetborg bedraagt 1% (een procent) van de biedlimiet zoals bedoeld in de Handleiding met een minimum van € 5.000,- (vijfduizend euro) per registergoed, en geldt als een afdoende “gegoedheid” in de zin van artikel 14 van de AVVE.
Aanvulling voorwaarden:
1. In aanvulling op de AVVE kan tijdens de Veiling door een Deelnemer via internet worden geboden. Als “Bod” in de zin van de AVVE wordt derhalve ook een Bod via internet aangemerkt, mits dit Bod is uitgebracht door een Deelnemer op de door NIIV in de Handleiding voorgeschreven wijze. De hoogte van het Bod dat de Deelnemer uitbrengt wordt bepaald door het bedrag waarop hij klikt of drukt.
2. Als de Deelnemer een Bod heeft uitgebracht en volgens de Notaris de hoogste Bieder is, kan de Internetborg op verzoek van de Deelnemer ook worden gebruikt als (deel)betaling voor de ingevolge artikel 12 AVVE na de Veiling te betalen waarborgsom, waarbij de Deelnemer ermee instemt dat de notaris (dit deel van) de waarborgsom pas vrijgeeft indien de Deelnemer al zijn verplichtingen die uit het doen van een Bod voortvloeien is nagekomen.
3. In geval van discussie over het tijdstip waarop de biedingen, ofwel via internet, ofwel in de zaal, de Notaris hebben bereikt, alsmede in geval van storing aan en/of het uitvallen van de internetverbinding(en) tijdens de Veiling en in alle andere gevallen van discussie beslist de Notaris.
4. Weliswaar wordt de mogelijkheid geboden om via internet te bieden, maar hiermee wordt niet gegarandeerd dat de Deelnemer permanente en/of gelijktijdige toegang heeft tot internet om mee te bieden. Eventuele vertragingen in de snelheid van de internetverbinding(en), alsmede storingen en uitval van deze verbinding(en) komen geheel voor rekening en risico van de Deelnemer.
5. Tenzij de Notaris anders beslist, zal niet eerder worden overgegaan tot de Inzet en de Afslag, dan nadat de Notaris genoegzaam zal zijn gebleken dat via internet biedingen kunnen worden uitgebracht.
6. In aanvulling op artikel 3 lid 3 AVVE kan de Afmijning door de Deelnemer elektronisch geschieden door te klikken of te drukken op het woord “bied”.
7. Als Afmijnbedrag geldt het bedrag waarop door de Deelnemer tijdens de Afslag wordt geklikt of gedrukt op het moment waarop een zaalbieder kan afmijnen.
8. Wanneer de Deelnemer tijdens de Veiling overgaat tot het uitbrengen van een Bod via internet en het Bod de Notaris heeft bereikt, heeft dit Bod gelijke rechtsgevolgen als een Bod dat vanuit de veilingzaal wordt uitgebracht.
9. De Deelnemer die tijdens de Veiling overgaat tot het uitbrengen van een Bod via internet dient gedurende het verdere verloop van de Veiling voor de Notaris telefonisch bereikbaar te zijn en te blijven, en wel op het mobiele telefoonnummer dat de Deelnemer heeft ingevuld op diens registratieformulier. Voor het geval de Deelnemer gedurende het verdere verloop van de Veiling niet of slechts ten dele voor de Notaris telefonisch bereikbaar is, terwijl in het kader van de Veiling op enig moment telefonisch overleg tussen de Notaris en de Deelnemer noodzakelijk wordt geacht door de Notaris, dan is de Notaris bevoegd om het Bod van de Deelnemer niet als zodanig te erkennen dan wel af te wijzen.
10. In aanvulling op artikel 5 lid 3 AVVE is de Deelnemer die het hoogste Bod heeft uitgebracht tot het moment van Gunning bevoegd te verklaren dat hij heeft geboden namens een rechtspersoon of personenvennootschap, mits die Deelnemer vóór de Gunning:
- naar het oordeel van de Notaris genoegzaam aantoont volledig bevoegd te zijn tot vertegenwoordiging van die rechtspersoon of personenvennootschap; en
- de waarborgsom wordt gestort als bedoeld in artikel 12 lid 1 AVVE.
Het bepaalde in artikel 5 lid 4 AVVE is in deze situatie ook van toepassing (acceptatie door de Verkoper) tenzij dit elders in de Bijzondere Veilingvoorwaarden is uitgesloten.
Van een en ander dient uit de notariële akte van Gunning te blijken.
Indien met inachtneming van het vorenstaande een rechtspersoon of personenvennootschap heeft te gelden als vertegenwoordigde van de Deelnemer, komt aan die rechtspersoon of personenvennootschap het recht toe vóór de betaling van de Koopprijs te verklaren dat hij het Bod heeft uitgebracht namens één of meer anderen als bedoeld in artikel 5 lid 2 AVVE.
11. De in lid 10 bedoelde Deelnemer is, naast die rechtspersoon of personenvennootschap hoofdelijk verbonden voor de nakoming van de verplichtingen ten gevolge van de Gunning. Indien die Deelnemer, ingeval de door hem vertegenwoordigde rechtspersoon of personenvennootschap in verzuim is, de Koopprijs geheel voor eigen rekening voldoet, wordt hij geacht de koopovereenkomst voor zichzelf te zijn aangegaan, in welk geval de Levering aan hem plaatsvindt en hem kwijting wordt verleend. Van een en ander dient uit de Notariële verklaring van betaling te blijken.
12. Door het uitbrengen van een Bod via internet, op de wijze zoals door NIIV omschreven, verleent de Deelnemer, indien van toepassing, mede namens de door hem vertegenwoordigde rechtspersoon of personenvennootschap als bedoeld in lid 10, tevens volmacht aan ieder van de medewerkers die ten tijde van het gebruik van de volmacht werkzaam zijn ten kantore van de Notaris (zowel samen als ieder afzonderlijk) om kennis te nemen van de inhoud van het proces-verbaal van Veiling en in en bij het proces-verbaal van Veiling:
a. te bevestigen dat de Deelnemer het betreffende Bod heeft uitgebracht; en
b. in te stemmen met alle in het proces-verbaal van Veiling (te) vermelde(n) waarnemingen van de Notaris ter zake van de Veiling.
De gevolmachtigde kan op grond van deze volmacht voorts het proces-verbaal van Veiling ondertekenen en ter zake hiervan datgene te doen wat hij nodig en nuttig acht. De gevolmachtigde heeft de macht tot substitutie, zodat hij onder zijn verantwoordelijkheid een ander in zijn plaats kan stellen.
13. Indien een Deelnemer niet via internet, maar vanuit de veilingzaal als zaalbieder een Bod uitbrengt kan de Internetborg gebruikt worden ten bewijze van zijn gegoedheid als bedoeld in artikel 14 AVVE én als betaling van een door deze Deelnemer, of, indien van toepassing, de door hem vertegenwoordigde rechtspersoon of personenvennootschap bedoeld in lid 8, verschuldigde waarborgsom of een gedeelte daarvan.
14. In geval van niet-nakoming van een of meer verplichtingen uit de tussen de Verkoper en een Deelnemer tot stand gekomen koopovereenkomst, wordt (onverminderd het bepaalde in artikel 26 AVVE) de Internetborg door de Notaris geïncasseerd bij NIIV en geheel of gedeeltelijk gebruikt ter betaling van (een deel van) de kosten die voortvloeien uit de niet-nakoming.
Afmijnen zonder afroepen
Indien de regioveiling daartoe tijdens de Veiling de mogelijkheid biedt, dan kan, in aanvulling op artikel 3 lid 2 AVVE, de Afmijning door een zaalbieder door het roepen van het woord ''mijn'' ook plaatsvinden zonder afroeping door de afslager, zodra (en gedurende de tijd dat) een bedrag waarop kan worden geboden voor zowel de zaalbieders als de Notaris zichtbaar is op een scherm in de veilingzaal. Indien er wordt afgemijnd op het moment dat er sprake is van een wisseling van bedragen op het scherm, geldt als Afmijnbedrag het laatste bedrag dat vóór die wisseling voor de notaris zichtbaar was, onverminderd het bepaalde bij artikel 3 lid 5 AVVE laatste zin.
B. ONDERHANDSE EXECUTORIALE VERKOOP VOOR DE OPENBARE VEILING
Ten aanzien van onderhandse executoriale verkoop is in aanvulling op de AVVE het volgende in het bijzonder van toepassing:
1. Geen verplichting tot indiening verzoek
Verkoper is niet verplicht om de koopovereenkomst ter goedkeuring aan de voorzieningenrechter voor te leggen. Het staat verkoper vrij meer koopovereenkomsten ter goedkeuring voor te leggen.
2. Ontbinding tot datum beschikking
Tot de datum waarop de voorzieningenrechter de koopovereenkomst heeft goedgekeurd, heeft verkoper het recht de koopovereenkomst te ontbinden door een daartoe uit te brengen schriftelijke verklaring aan de notaris.
De koop vindt plaats in ieder geval onder de ontbindende voorwaarde dat de eigenaar van het registergoed gebruik zal maken van zijn recht op lossing als bedoeld in artikel 3:269 Burgerlijk Wetboek voordat de goedkeuring is verleend.
SLOTBEPALING
Verkoper kan - indien en zodra de goedkeuring als bedoeld in artikel 3:270 lid 3 is vereist - de betaaldag / levering eenzijdig opschorten totdat de bevoegde voorzieningenrechter de goedkeuring heeft verleend.
SLOT
De comparante verklaarde namens de verkoper tijdig van de inhoud van deze akte te hebben kennis genomen en daarmee in te stemmen.
WAARVAN AKTE
in minuut is verleden te Heerlen op de datum als in het hoofd van deze akte vermeld.
De comparante is mij, notaris, bekend en de identiteit van de bij deze akte betrokken comparante/partijen is door mij, notaris, aan de hand van de hiervoor gemelde en daartoe bestemde documenten vastgesteld.
De zakelijke inhoud van de akte is door mij, notaris, aan de comparante opgegeven en toegelicht, waarna deze verklaarde op volledige voorlezing van de akte geen prijs te stellen.
Deze akte is beperkt voorgelezen en onmiddellijk daarna ondertekend, eerst door de comparante en vervolgens door mij, notaris.

Documenten

Algemene voorwaarden

Veiling informatie

Type
Executieveiling hypotheek
Status
Onderhands verkocht (deze veiling gaat niet door)
Veilinglocatie
Fletcher Hotel-Restaurant Jagershorst Leende
Valkenswaardseweg 44
5595 XB Leende
Kantoor
Hendriks & Fleuren Zuyd notarissen
Jos Fleuren
Akerstraat 138
6417 BR HEERLEN
T: 045 560 98 70
F: 045 571 15 50
E: info@zuydnotarissen.nl
Bijzondere voorwaarden

VASTSTELLING VEILINGVOORWAARDEN
EXECUTIEVERKOOP
Demstraat 38 te Hoensbroek
Heden, zestien september tweeduizend negentien,
verscheen voor mij,
mr. Jozef Lodewijk Gerardus Fleuren, notaris te Heerlen,
hierna te noemen: ''notaris'':

Enzovoorts:

DOEL VAN DE AKTE
Het doel van deze akte is namens verkoper de voorwaarden vast te stellen waaronder de executoriale verkoop van het hierna te omschrijven registergoed (inclusief de roerende zaken als bedoeld in artikel 3:254 Burgerlijk Wetboek) plaatsvindt op grond van artikel 3:268 Burgerlijk Wetboek.
DATUM EN PLAATS VEILING
Deze executoriale verkoop vindt plaats op donderdag vierentwintig oktober tweeduizend negentien vanaf dertien uur en dertig minuten in hotel Jagershorst, Valkenswaardseweg 44 te Leende, gemeente Heeze-Leende, voor een van de notarissen werkzaam bij Hendriks & Fleuren Zuyd Notarissen te Heerlen of één van hun waarnemers, behoudens de mogelijkheid van onderhandse executie als bedoeld in artikel 3:268 lid 2 Burgerlijk Wetboek.
REGISTERGOED
Het bedoelde registergoed is:
Gemeente Heerlen:
woonhuis met ondergrond, tuin en verdere aanhorigheden, staande en gelegen te 6431 TE Hoensbroek, gemeente Heerlen, Demstraat 38,
en een separate garage (Demstraat 34 GB04)
kadastraal bekend gemeente Hoensbroek sectie D nummer 3392, groot twee are en tweeënzeventig centiare,
hierna ook te noemen: ''het registergoed''.
EIGENAAR/SCHULDENAAR
De eigenaar van het registergoed is:

enzovoorts:

hierna te noemen: ''eigenaar en/of schuldenaar''.
BESCHIKKINGSBEVOEGDHEID
Het registergoed werd door de eigenaar in eigendom verkregen door de inschrijving ten kantore van de landelijke Dienst voor het Kadaster en de Openbare Registers in hypotheken 4 op negen januari tweeduizend twaalf in deel 61005 nummer 4, van het afschrift van een akte van levering, inhoudende kwijting voor de koopprijs en afstand van het recht om ontbinding te vorderen van de overeenkomst, verleden voor mr. H. Zuidervaart, notaris te Brunssum, op zes januari tweeduizend twaalf.
HYPOTHEEK/PANDRECHT
Op het registergoed is ten behoeve van verkoper, als rechtsopvolger onder algemene titel van de Raiffeisenbank eG Heinsberg, gevestigd een recht van hypotheek, hierna te noemen: ''het hypotheekrecht'',
tot een bedrag groot tachtigduizend euro (€ 80.000,00), te vermeerderen met renten en kosten, welke renten en kosten tezamen worden begroot op tweeëndertigduizend euro (€ 32.000,00), derhalve tot een totaalbedrag van eenhonderd twaalfduizend euro (€ 112.000,00), zulks blijkens een akte van hypotheekstelling op zesentwintig februari tweeduizend dertien verleden voor mr. J.H.J.M. Hendriks, notaris te Heerlen, welke akte bij afschrift werd ingeschreven ten kantore van de landelijke Dienst voor het Kadaster en de Openbare Registers in hypotheken 3 op zevenentwintig februari tweeduizend dertien in deel 64857 nummer 93,
deze akte hierna te noemen: ''de hypotheekakte''.
RANGORDE INSCHRIJVING(EN)
Het hypotheekrecht en het pandrecht zijn eerste in rang.
SCHULD
Van het bestaan en de omvang van de schuld van de schuldenaar aan verkoper blijkt uit de administratie van verkoper.
RECHT TOT OPENBARE VERKOOP/OPEISBAARHEID
De door het hypotheekrecht gedekte vordering is direct opeisbaar gesteld op grond van artikel 19 van de algemene voorwaarden van de bank, juncto door beslaglegging op het aan de bank verhypothekeerde onderpand.
NIET NAKOMING
De schuldenaar is na opeising van de vordering in zijn terugbetalingsverplichting ten opzichte van verkoper in verzuim en is na meerdere aanmaningen van verkoper in verzuim gebleven. Op grond hiervan is verkoper bevoegd gebruik te maken van zijn rechten als eerste hypotheekhouder en als eerste pandhouder, in het bijzonder van zijn recht tot openbare verkoop op grond van artikel 3:268 Burgerlijk Wetboek zoals omschreven in de hypotheekakte.
AANZEGGING
Deze openbare verkoop is op grond van het bepaalde in artikel 544 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering tijdig aangezegd aan:
- de eigenaar/schuldenaar;
- andere hypotheekhouders en/of beslagleggers;
- op basis van artikel 549 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering de bekende en onbekende (onder)huurder van de woning, tegen wie het huurbeding kan worden ingeroepen.
II ALGEMENE VEILINGVOORWAARDEN
Op deze openbare verkoop zijn van toepassing de Algemene Voorwaarden voor Executieveilingen 2017, vastgesteld bij akte op vijf december tweeduizend zestien, verleden voor mr. J.H. Oomen, notaris te 's-Hertogenbosch, van welke akte een afschrift is ingeschreven in het Landelijk Openbaar Register in hypotheken 4 op diezelfde dag in deel 69567 nummer 129, en voor zover deze voorwaarden tenminste overigens niet worden gewijzigd of aangevuld. Deze Algemene Voorwaarden worden hierna ook genoemd: ''AVVE''.
III DEFINITIES
Tenzij anders blijkt, hebben de in de Algemene Veilingvoorwaarden vermelde definities dezelfde betekenis in deze akte.
IV BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN
De navolgende bijzondere veilingvoorwaarden worden gesplitst in:
A.1 en A.2.
Bijzondere veilingvoorwaarden in geval van een openbare executoriale verkoop; en
B. Bijzondere veilingvoorwaarden in geval van een onderhands bod op grond van artikel 3:268 lid 2 Burgerlijk Wetboek, dat door de verkoper is geaccepteerd, waarna een verzoekschrift bij de voorzieningenrechter zal worden ingediend om de tussen verkoper en bieder gesloten koopovereenkomst goed te laten keuren.
A.1.OPENBARE EXECUTORIALE VERKOOP
In afwijking van en in aanvulling op de AVVE zijn op deze openbare executoriale verkoop van toepassing de volgende bijzondere veilingvoorwaarden:
1. Wijze van veilen
De veiling vindt plaats in één zitting. De inzet vindt plaats bij opbod en de afslag bij afmijning.
2. Inzet en afslag
I Biedingen vinden plaats op de wijze zoals door de veilingmeester voorafgaand aan de biedingen kenbaar zal worden gemaakt.
II Het hoogste bod is het afmijnbedrag, voor zover dit hoger is dan de inzetsom.
III Wordt niet afgemijnd, dan geldt de inzetsom als hoogste bod.
3. Omzet- en overdrachtsbelasting
Voor zover verkoper bekend, is met betrekking tot de levering geen omzetbelasting, maar wel overdrachtsbelasting verschuldigd.
4. Eigenaarslasten
Deze eigenaarslasten worden niet verrekend.
5. Bestemming van het registergoed
Het registergoed wordt, voor zover verkoper bekend, voor woondoeleinden gebruikt.
Ten aanzien van de bestemming en het toegestane gebruik van het te veilen registergoed wordt te dezen verwezen naar: www.ruimtelijkeplannen.nl. casu quo is het aan koper om zich bij de betreffende gemeente te informeren over het vigerende bestemmingsplan en eventuele publiekrechtelijke beperkingen.
6. Gebruik en bewoning
a. Voor zover aan verkoper bekend, is het registergoed thans niet zelf in gebruik bij de eigenaar en de zijnen.
In de Basisregistratie Personen staat thans niemand op dit adres ingeschreven.
b. De verkoper heeft gegronde redenen om aan te nemen dat er een of meer personen (zullen) zijn die krachtens een huurovereenkomst of onderverhuurovereenkomst gebruik (zullen) maken van (een gedeelte van) het registergoed, zodat de verkoper de Voorzieningenrechter het verlof heeft gevraagd tot het inroepen van het huurbeding als bedoeld in artikel 3:264 BW.
c. Het bedoelde verlof is op heden nog niet verleend. Nadat de notaris in het bezit zal zijn gesteld van de betreffende beschikking van de daartoe bevoegde voorzieningenrechter, dan zullen de inhoud en de voorwaarden van die beschikking bekend worden gemaakt, en wel op de betreffende website dan wel voorafgaande aan de inzet.
d. De verkoper heeft het recht om de koopovereenkomst te ontbinden voor het geval:
1. de Voorzieningenrechter niet het verlof verleent tot het inroepen van het huurbeding als bedoeld in artikel 3:264 BW; of
2. de Voorzieningenrechter het verlof verleent tot het inroepen van het huurbeding als bedoeld in artikel 3:264 BW onder een voorwaarde die naar het oordeel van de verkoper niet van de verkoper verlangd kan worden.
7. Uitoefening in geval huurbeding
Indien verlof wordt verleent tot de uitoefening van de in artikel 3:267 BW bedoelde bevoegdheid, wordt de uitoefening aan koper overgelaten en vindt dit plaats voor rekening en risico van koper. Als het registergoed in gebruik is en niet vrij van gebruik wordt geleverd, is het aan koper om op zijn kosten ontruiming van het registergoed uit te voeren. Verkoper staat niet in voor kopers bevoegdheid tot ontruiming.
8. Energielabel
Verkoper beschikt niet over een energielabel. Koper is hiermee volledig bekend en vrijwaart verkoper voor alle (eventuele) aanspraken te dier zake. Koper is zich er van bewust, dat indien hij bedoeld label of bedoeld gelijkwaardig document wenst te verkrijgen, hij daartoe zelf dient zorg te dragen.
9. Aan het registergoed verbonden rechten en verplichtingen; verwijzing naar eerdere akten
Met betrekking tot het registergoed zijn verkoper geen erfdienstbaarheden, kwalitatieve bedingen en/of bijzondere verplichtingen bekend, behoudens die bijzondere lasten en beperkingen van civielrechtelijke aard die voorkomen in een akte van een akte van levering op zeven november negentienhonderd tachtig verleden voor prof. dr. E.A.A. Luijten, destijds notaris te Heerlen, overgeschreven ten hypotheekkantore te Roermond in hypotheken 4 op twaalf november negentienhonderd tachtig in deel 4545 nummer 21, in welke akte onder meer voorkomt, woordelijk luidende:
'' Ten deze wordt gevestigd de erfdienstbaarheid van weg om te komen van- en te gaan naar de openbare weg (Demstraat), zulks uit te oefenen over een strook grond, zoals in blauwe kleur is aangegeven op de voormelde aan deze minuut vastgehechte situatietekening, ten behoeve van het bij deze akte verkochte onroerend goed als heersend erf en ten laste van het aan verkoopster in eigendom verblijvend gedeelte van de percelen gemeente Hoensbroek, sectie D nummers 2841 en 3169, zoals in bruine en blauwe kleur is aangegeven op de aan deze minuut vastgehechte situatietekening.
5. Koper is verplicht mede te werken aan het vestigen van erfdienstbaarheden, zowel die ten nutte als die ten laste van het verkochte, indien verkoopster zulks wenselijk of noodzakelijk acht, tot het aanleggen, hebben, gebruiken, onderhouden, herstellen, wijzigen of opruimen van leidingen, kabels, rioleringen, buizen en dergelijke, dienende voor het verkrijgen van electriciteit, water, gas, telefoon, radio en televisie-ontvangst en dergelijke en/of afvoer van schoon, vuil en rioolwater, zulks onder de voorwaarden en bedingen dienaangaande, alsdan door verkoopster te stellen.
6. Alle voorzieningen, voorzover ter plaatse aanwezig, in strijd met het burenrecht worden bestendigd als erfdienstbaarheid. Vervolgens verklaarden de comparanten, de comparant sub 1, handelende als voormeld, zulks mede ter uitvoering van een tussen koper en het te Sittard gevestigd installatiebureau “Centraal” B.V. of haar rechtsopvolgers gesloten overeenkomst, welke in foto-copie aan deze minuutakte is vastgehecht, voor en namens de overige eigenaren van de percelen, deel uitmakende van het woning-complex waartoe het verkochte behoort, bij deze te vestigen, ten behoeve en ten laste van het bij deze akte verkochte gedeelte van de percelen gemeente Hoensbroek, sektie D nummers 2841 en 3169 als heersend en lijdend erf en ten behoeve en ten laste van alle andere tot het woningcomplex behorende percelen, deel uitmakende van de percelen gemeente Hoensbroek sectie B nummer 3551 en sectie D nummers 2341 en 3169, als heersende en lijdende erven over en weer, de navolgende erfdienstbaarheden:
I. tot het hebben, houden, onderhouden en vernieuwen van een centrale-antenne inrichting, waaronder mede wordt verstaan het geheel van de inrichting en leidingen, bestemd om radio- en televisiesignalen te ontvangen en over de aangesloten percelen te distribueren, een en ander overeenkomstig de op het tijdstip van overdracht bestaande feitelijke toestand.
II. tot het niet hebben op of bij het perceel van een radio- of televisieantenne; zulks op verbeurte van een boete van f.10,00 zegge: tien gulden voor elke dag van overtreding door koper te voldoen ten behoeve van voornoemd Installatiebureau. Voorts is koper verplicht bij gehele of gedeeltelijke vervreemding van enige zakelijk recht, de bepalingen en bedingen, vermeld in de aan deze minuut gehechte overeenkomst met voornoemd installatiebureau evenals de voormelde boetebepaling, middels een kettingbeding op te leggen aan de opvolgende eigenaar of zakelijk gerechtigde, zulks op verbeurte van een niet voor rechtelijke matiging vatbare boete van f.10,00 zegge: tien gulden voor iedere dag van verzuim, ten behoeve van voornoemd installatiebureau.''
10. Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen
Blijkens de inzage in de openbare registers zijn er met betrekking tot het registergoed geen publiekrechtelijke beperkingen bekend in de gemeentelijke beperkingenregistratie en de kadastrale registratie.
11. Naleving bepalingen
Koper is verplicht tot naleving van alle bepalingen als bij de verkrijging van het registergoed op de eigenaar overgingen, voor zover de eigenaar verplicht is deze bepalingen op te leggen.
A.2 EXTRA VOORWAARDEN IN VERBAND MET INTERNETBIEDEN
De onderhavige Veiling is een Zaal-/Internetveiling. Het bieden tijdens de Veiling kan ook via de website www.openbareverkoop.nl plaatsvinden.
Aanvulling begrippen:
In deze Bijzondere Veilingvoorwaarden wordt verstaan onder:
1. Openbareverkoop.nl:
de algemeen toegankelijke website of een daaraan gelieerde website, bedoeld in begrip 27 van de AVVE, via welke website een Bod via internet kan worden uitgebracht.
2. NIIV:
“Stichting Notarieel Instituut Internetveilen”, statutair gevestigd in de gemeente Baarn, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 52037098, rechthebbende van Openbareverkoop.nl.
3. Handleiding
de “handleiding online bieden” vermeld op Openbareverkoop.nl.
4. Registratienotaris:
een notaris die de via Openbareverkoop.nl in te vullen registratieverklaring en het geldige identiteitsbewijs van een natuurlijke persoon die wil bieden via internet, in ontvangst neemt en controleert (i) ter vaststelling van diens identiteit, (ii) het opgegeven telefoonnummer en (iii) ter legalisatie van diens handtekening onder de registratieverklaring.
5. Registratie:
het geheel van de door NIIV voorgeschreven handelingen, ter identificatie van een natuurlijke persoon die via Openbareverkoop.nl wil bieden, bestaande uit de invoer via internet van diens persoonsgegevens en controle door de Registratienotaris van diens identiteit en het door die persoon opgegeven mobiele telefoonnummer.
6. Deelnemer:
een natuurlijk persoon die de procedure van Registratie heeft doorlopen, tijdig voor de Veiling een Internetborg heeft gestort en tijdens de Veiling van het Registergoed is ingelogd op Openbareverkoop.nl.
7. Internetborg:
een bedrag dat door een Deelnemer is gestort, zoals beschreven in de Handleiding. De hoogte van de Internetborg bedraagt 1% (een procent) van de biedlimiet zoals bedoeld in de Handleiding met een minimum van € 5.000,- (vijfduizend euro) per registergoed, en geldt als een afdoende “gegoedheid” in de zin van artikel 14 van de AVVE.
Aanvulling voorwaarden:
1. In aanvulling op de AVVE kan tijdens de Veiling door een Deelnemer via internet worden geboden. Als “Bod” in de zin van de AVVE wordt derhalve ook een Bod via internet aangemerkt, mits dit Bod is uitgebracht door een Deelnemer op de door NIIV in de Handleiding voorgeschreven wijze. De hoogte van het Bod dat de Deelnemer uitbrengt wordt bepaald door het bedrag waarop hij klikt of drukt.
2. Als de Deelnemer een Bod heeft uitgebracht en volgens de Notaris de hoogste Bieder is, kan de Internetborg op verzoek van de Deelnemer ook worden gebruikt als (deel)betaling voor de ingevolge artikel 12 AVVE na de Veiling te betalen waarborgsom, waarbij de Deelnemer ermee instemt dat de notaris (dit deel van) de waarborgsom pas vrijgeeft indien de Deelnemer al zijn verplichtingen die uit het doen van een Bod voortvloeien is nagekomen.
3. In geval van discussie over het tijdstip waarop de biedingen, ofwel via internet, ofwel in de zaal, de Notaris hebben bereikt, alsmede in geval van storing aan en/of het uitvallen van de internetverbinding(en) tijdens de Veiling en in alle andere gevallen van discussie beslist de Notaris.
4. Weliswaar wordt de mogelijkheid geboden om via internet te bieden, maar hiermee wordt niet gegarandeerd dat de Deelnemer permanente en/of gelijktijdige toegang heeft tot internet om mee te bieden. Eventuele vertragingen in de snelheid van de internetverbinding(en), alsmede storingen en uitval van deze verbinding(en) komen geheel voor rekening en risico van de Deelnemer.
5. Tenzij de Notaris anders beslist, zal niet eerder worden overgegaan tot de Inzet en de Afslag, dan nadat de Notaris genoegzaam zal zijn gebleken dat via internet biedingen kunnen worden uitgebracht.
6. In aanvulling op artikel 3 lid 3 AVVE kan de Afmijning door de Deelnemer elektronisch geschieden door te klikken of te drukken op het woord “bied”.
7. Als Afmijnbedrag geldt het bedrag waarop door de Deelnemer tijdens de Afslag wordt geklikt of gedrukt op het moment waarop een zaalbieder kan afmijnen.
8. Wanneer de Deelnemer tijdens de Veiling overgaat tot het uitbrengen van een Bod via internet en het Bod de Notaris heeft bereikt, heeft dit Bod gelijke rechtsgevolgen als een Bod dat vanuit de veilingzaal wordt uitgebracht.
9. De Deelnemer die tijdens de Veiling overgaat tot het uitbrengen van een Bod via internet dient gedurende het verdere verloop van de Veiling voor de Notaris telefonisch bereikbaar te zijn en te blijven, en wel op het mobiele telefoonnummer dat de Deelnemer heeft ingevuld op diens registratieformulier. Voor het geval de Deelnemer gedurende het verdere verloop van de Veiling niet of slechts ten dele voor de Notaris telefonisch bereikbaar is, terwijl in het kader van de Veiling op enig moment telefonisch overleg tussen de Notaris en de Deelnemer noodzakelijk wordt geacht door de Notaris, dan is de Notaris bevoegd om het Bod van de Deelnemer niet als zodanig te erkennen dan wel af te wijzen.
10. In aanvulling op artikel 5 lid 3 AVVE is de Deelnemer die het hoogste Bod heeft uitgebracht tot het moment van Gunning bevoegd te verklaren dat hij heeft geboden namens een rechtspersoon of personenvennootschap, mits die Deelnemer vóór de Gunning:
- naar het oordeel van de Notaris genoegzaam aantoont volledig bevoegd te zijn tot vertegenwoordiging van die rechtspersoon of personenvennootschap; en
- de waarborgsom wordt gestort als bedoeld in artikel 12 lid 1 AVVE.
Het bepaalde in artikel 5 lid 4 AVVE is in deze situatie ook van toepassing (acceptatie door de Verkoper) tenzij dit elders in de Bijzondere Veilingvoorwaarden is uitgesloten.
Van een en ander dient uit de notariële akte van Gunning te blijken.
Indien met inachtneming van het vorenstaande een rechtspersoon of personenvennootschap heeft te gelden als vertegenwoordigde van de Deelnemer, komt aan die rechtspersoon of personenvennootschap het recht toe vóór de betaling van de Koopprijs te verklaren dat hij het Bod heeft uitgebracht namens één of meer anderen als bedoeld in artikel 5 lid 2 AVVE.
11. De in lid 10 bedoelde Deelnemer is, naast die rechtspersoon of personenvennootschap hoofdelijk verbonden voor de nakoming van de verplichtingen ten gevolge van de Gunning. Indien die Deelnemer, ingeval de door hem vertegenwoordigde rechtspersoon of personenvennootschap in verzuim is, de Koopprijs geheel voor eigen rekening voldoet, wordt hij geacht de koopovereenkomst voor zichzelf te zijn aangegaan, in welk geval de Levering aan hem plaatsvindt en hem kwijting wordt verleend. Van een en ander dient uit de Notariële verklaring van betaling te blijken.
12. Door het uitbrengen van een Bod via internet, op de wijze zoals door NIIV omschreven, verleent de Deelnemer, indien van toepassing, mede namens de door hem vertegenwoordigde rechtspersoon of personenvennootschap als bedoeld in lid 10, tevens volmacht aan ieder van de medewerkers die ten tijde van het gebruik van de volmacht werkzaam zijn ten kantore van de Notaris (zowel samen als ieder afzonderlijk) om kennis te nemen van de inhoud van het proces-verbaal van Veiling en in en bij het proces-verbaal van Veiling:
a. te bevestigen dat de Deelnemer het betreffende Bod heeft uitgebracht; en
b. in te stemmen met alle in het proces-verbaal van Veiling (te) vermelde(n) waarnemingen van de Notaris ter zake van de Veiling.
De gevolmachtigde kan op grond van deze volmacht voorts het proces-verbaal van Veiling ondertekenen en ter zake hiervan datgene te doen wat hij nodig en nuttig acht. De gevolmachtigde heeft de macht tot substitutie, zodat hij onder zijn verantwoordelijkheid een ander in zijn plaats kan stellen.
13. Indien een Deelnemer niet via internet, maar vanuit de veilingzaal als zaalbieder een Bod uitbrengt kan de Internetborg gebruikt worden ten bewijze van zijn gegoedheid als bedoeld in artikel 14 AVVE én als betaling van een door deze Deelnemer, of, indien van toepassing, de door hem vertegenwoordigde rechtspersoon of personenvennootschap bedoeld in lid 8, verschuldigde waarborgsom of een gedeelte daarvan.
14. In geval van niet-nakoming van een of meer verplichtingen uit de tussen de Verkoper en een Deelnemer tot stand gekomen koopovereenkomst, wordt (onverminderd het bepaalde in artikel 26 AVVE) de Internetborg door de Notaris geïncasseerd bij NIIV en geheel of gedeeltelijk gebruikt ter betaling van (een deel van) de kosten die voortvloeien uit de niet-nakoming.
Afmijnen zonder afroepen
Indien de regioveiling daartoe tijdens de Veiling de mogelijkheid biedt, dan kan, in aanvulling op artikel 3 lid 2 AVVE, de Afmijning door een zaalbieder door het roepen van het woord ''mijn'' ook plaatsvinden zonder afroeping door de afslager, zodra (en gedurende de tijd dat) een bedrag waarop kan worden geboden voor zowel de zaalbieders als de Notaris zichtbaar is op een scherm in de veilingzaal. Indien er wordt afgemijnd op het moment dat er sprake is van een wisseling van bedragen op het scherm, geldt als Afmijnbedrag het laatste bedrag dat vóór die wisseling voor de notaris zichtbaar was, onverminderd het bepaalde bij artikel 3 lid 5 AVVE laatste zin.
B. ONDERHANDSE EXECUTORIALE VERKOOP VOOR DE OPENBARE VEILING
Ten aanzien van onderhandse executoriale verkoop is in aanvulling op de AVVE het volgende in het bijzonder van toepassing:
1. Geen verplichting tot indiening verzoek
Verkoper is niet verplicht om de koopovereenkomst ter goedkeuring aan de voorzieningenrechter voor te leggen. Het staat verkoper vrij meer koopovereenkomsten ter goedkeuring voor te leggen.
2. Ontbinding tot datum beschikking
Tot de datum waarop de voorzieningenrechter de koopovereenkomst heeft goedgekeurd, heeft verkoper het recht de koopovereenkomst te ontbinden door een daartoe uit te brengen schriftelijke verklaring aan de notaris.
De koop vindt plaats in ieder geval onder de ontbindende voorwaarde dat de eigenaar van het registergoed gebruik zal maken van zijn recht op lossing als bedoeld in artikel 3:269 Burgerlijk Wetboek voordat de goedkeuring is verleend.
SLOTBEPALING
Verkoper kan - indien en zodra de goedkeuring als bedoeld in artikel 3:270 lid 3 is vereist - de betaaldag / levering eenzijdig opschorten totdat de bevoegde voorzieningenrechter de goedkeuring heeft verleend.
SLOT
De comparante verklaarde namens de verkoper tijdig van de inhoud van deze akte te hebben kennis genomen en daarmee in te stemmen.
WAARVAN AKTE
in minuut is verleden te Heerlen op de datum als in het hoofd van deze akte vermeld.
De comparante is mij, notaris, bekend en de identiteit van de bij deze akte betrokken comparante/partijen is door mij, notaris, aan de hand van de hiervoor gemelde en daartoe bestemde documenten vastgesteld.
De zakelijke inhoud van de akte is door mij, notaris, aan de comparante opgegeven en toegelicht, waarna deze verklaarde op volledige voorlezing van de akte geen prijs te stellen.
Deze akte is beperkt voorgelezen en onmiddellijk daarna ondertekend, eerst door de comparante en vervolgens door mij, notaris.

Financieel

Inzetpremie:
1% voor rekening van verkoper
Indicatie veilingkosten:
€ 4.445,00 (per 13‑09‑2019 om 11:50 uur)
excl. 2% overdrachtsbelasting en kosten ontruiming (geschat €.2.500,00) (per 13‑09‑2019 om 11:50 uur)

Veiling

24 oktober 2019 vanaf 13:30 uur
Fletcher Hotel-Restaurant Jagershorst Leende
Valkenswaardseweg 44
5595 XB Leende
Executieveiling hypotheek
Status: Onderhands verkocht (deze veiling gaat niet door)
Veilingdossiernummer: 44397

Notaris

Jos Fleuren
Akerstraat 138
6417 BR HEERLEN
T: 045 560 98 70
F: 045 571 15 50

Inzetpremie

1% voor rekening van verkoper

Onderhands bod

Tot en met 9 oktober 2019 24:00 is een onderhands bod mogelijk.

Delen

Kaart

Klik hier om de Google kaart te zien

Delen

Onderhands bod

Het is ook mogelijk om voorafgaand aan de executieveiling bij de notaris een schriftelijk bod uit te brengen. Let er goed op dat dit bod onherroepelijk en onvoorwaardelijk is. U kunt dus geen voorbehoud maken voor bijvoorbeeld de verkrijging van een financiering of voor het leegkomen van het pand. Als koper dient u zich van de spelregels te vergewissen. Wij wijzen u op de informatie over dit object en de van toepassing zijnde veilingvoorwaarden en (veiling)kosten. Indien u na het lezen van de spelregels tóch onzeker bent, schakel dan een deskundige in. Bijvoorbeeld uw makelaar. Voor het uitbrengen van uw bod voorafgaand aan de executieveiling gebruikt u het biedingformulier. Het volledig ingevuld en ondertekend formulier dient voor de bovenstaande veiling uiterlijk 09-10-2019 24:00 uur bij de notaris te zijn ingediend.

Het wordt aangeraden een deskundige in te schakelen om de veilingaankoop te begeleiden.