Donizettilaan 31 E, EINDHOVEN

Omschrijving

het recht op het uitsluitend gebruik van een woning op de tweede verdieping, een en ander met toebehoren, plaatselijk bekend Donizettilaan 31 E te (5653 BA) Eindhoven, respectievelijk de berging (genummerd 31-E) op de begane grond, een en ander met toebehoren;

Kenmerken

Type registergoed
Galerijwoning
Gebruik
Bewoond/in eigen gebruik
Soort eigendom
Vol eigendom
Kadastrale omschrijving
de appartementsrechten, kadastraal bekend gemeente Gestel sectie D nummer complexaanduiding 4102 A appartementsindices 472 en 473, omvattende: a. het zestien éénduizendste (16/1.000ste) respectievelijk het een éénduizendste (1/1.000ste) onverdeelde aandeel in de gemeenschap van het appartementsrecht, ten tijde van de ondersplitsing in appartementsrechten kadastraal bekend gemeente Gestel, sectie D, complexaanduiding 4102-A, appartementsindex 463, omvattende: (i) het een vijfde (1/5e) onverdeelde aandeel in de gemeenschap omvattende vijf (5) flatgebouwen met ondergrond, erf en verder toebehoren, gelegen aan de Schubertlaan 1 tot en met 307 (oneven), Schubertlaan 67A tot en met 67E, 135A tot en met 135E, Schubertlaan 203A tot en met 203E, Schubertlaan 271A tot en met 271E en Donizettilaan 1 tot en met 31 (oneven) en 31B tot en met 31F te Eindhoven, ten tijde van de splitsing in appartementsrechten kadastraal bekend gemeente Gestel, sectie D, nummers 5257 tot en met 5261, tezamen groot een hectare, acht are zes centiare (1.08.06ha); en (ii) het recht op het uitsluitend gebruik van het gebouw, plaatselijk bekend Schubertlaan 1 tot en met 35 (oneven), Donizettilaan 1 tot en met 31 (oneven) en 31 B tot en met 31 F te Eindhoven; en

Lasten

waterschapslasten
€ 25,13 per jaar
onroerende zaakbelasting
€ 133,45 per jaar
rioolrecht
€ 144,00 per jaar

Fotogalerij

Kavelinformatie

Bezichtiging

De mogelijkheid wordt onderzocht, als een en ander duidelijk is, dan wordt dat hier vermeld.

Bijzonderheden
Slimmer-Kopen-Regeling van toepassing.
LET OP: De koper dient de woning zelf te gaan bewonen, er geldt een aanbiedplicht aan stichting Sint Trudo mocht de koper het pand willen verkopen en de koper is verplicht om ten behoeve van stichting Sint Trudo een hypotheek te vestigen, een en ander op straffe van een geldboete.
Bijzondere veilingvoorwaarden
BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN
1. Wijze van veiling
De veiling vindt plaats bij inzet en afslag als zaal-/internetveiling en wel op donderdag zestien januari tweeduizendtwintig om dertien uur dertig minuten (13:30), in Golden Tulip Jagershorst Leende, Valkenswaardseweg 44 te Leende.
2. Betaling koopsom
De koopsom moet worden betaald uiterlijk zes (6) weken na de Gunning.
3. Kosten
De kosten en heffingen die ingevolge het bepaalde in artikel 9 van de AVVE 2017 bij de koper in rekening zullen worden gebracht bedragen bij benadering: vierduizend zeshonderdvierendertig euro en vijf eurocent (€ 4.634,05).
4. Belastingen
Voor zover aan de bank bekend is ter zake van de levering van het registergoed geen omzetbelasting, wel overdrachtsbelasting verschuldigd.
5. Bewoning en gebruik. Eigenaar
Het registergoed wordt bewoond door de eigenaar.
Het registergoed dient bij de aflevering vrij van bewoners en gebruikers te zijn.
6. Huurbeding uit hypotheekakte
De hypotheekakte op grond waarvan de veiling bij executie plaatsvindt bevat het huurbeding bedoeld in artikel 3:264 van het Burgerlijk Wetboek.
7. Voorbehoud recht van beraad
De verkoper maakt, tenzij hij blijkens het proces-verbaal van de afslagveiling direct tot gunning overgaat, gebruik van zijn recht van beraad als vermeld in artikel 8 lid 2 AVVE 2017. Indien de verkoper vervolgens wil gunnen zal hij daarvan doen blijken uit een, vóór het verstrijken van de beraadstermijn, op te maken akte van gunning.
8. Inbegrepen in koop
Bij de koop is (zonder bijbetaling) inbegrepen de roerende zaken als bedoeld in artikel 3:254 van het Burgerlijk Wetboek.
9. Energielabel
Verkoper beschikt niet over een energielabel danwel een gelijkwaardig document als bedoeld in het Besluit energieprestatie gebouwen. Verkoper zal te dezer zake geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden. Koper is hiermee volledig bekend en vrijwaart opdrachtgever voor alle (eventuele) aanspraken te dier zake. Koper is zich ervan bewust, dat indien hij een energielabel dan wel een gelijkwaardig document als bedoeld in het Besluit energieprestatie gebouwen wenst te verkrijgen, hij daartoe zelf dient zorg te dragen.
10. Onderzoeksplicht koper
Van koper wordt verwacht dat hij zelf onderzoek instelt naar het gekochte, dan wel dat hij als hij dit onderzoek achterwege laat of gelaten heeft, hij welbewust de daaraan verbonden risico's aanvaardt zonder enig voorbehoud of enige aanspraak jegens de opdrachtgever of de notaris.
11. Voorwaarden in verband met internetbieden en internetborg.
De onderhavige Veiling is een Zaal-/Internetveiling. Het bieden tijdens de Veiling kan ook via de website www.vastgoedveilingzuid.nl en www.openbareverkoop.nl plaatsvinden.
Aanvulling begrippen:
In deze Bijzondere Veilingvoorwaarden wordt verstaan onder:
1. www.vastgoedveilingzuid.nl en www.openbareverkoop.nl:
de algemeen toegankelijke website of een daaraan gelieerde website, bedoeld in begrip 27 van de AVVE 2017, via welke website een Bod via internet kan worden uitgebracht.
2. NIIV:
“Stichting Notarieel Instituut Internetveilen”, statutair gevestigd in de gemeente Baarn, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 52037098, rechthebbende van www.vastgoedveilingzuid.nl en/of www.openbareverkoop.nl.
3. Handleiding
de “handleiding online bieden” vermeld op www.vastgoedveilingzuid.nl en/of www.openbareverkoop.nl.
4. Registratienotaris:
een notaris die de via www.vastgoedveilingzuid.nl en/of www.openbareverkoop.nl in te vullen registratieverklaring en het geldige identiteitsbewijs van een natuurlijke persoon die wil bieden via internet, in ontvangst neemt en controleert (i) ter vaststelling van diens identiteit, (ii) het opgegeven telefoonnummer en (iii) ter legalisatie van diens handtekening onder de registratieverklaring.
5. Registratie:
het geheel van de door NIIV voorgeschreven handelingen, ter identificatie van een natuurlijke persoon die via www.vastgoedveilingzuid.nl en/of www.openbareverkoop.nl wil bieden, bestaande uit de invoer via internet van diens persoonsgegevens en controle door de Registratienotaris van diens identiteit en het door die persoon opgegeven mobiele telefoonnummer.
6. Deelnemer:
een natuurlijk persoon die de procedure van Registratie heeft doorlopen, tijdig voor de Veiling een Internetborg heeft gestort en tijdens de Veiling van het Registergoed is ingelogd op www.vastgoedveilingzuid.nl en/ of www.openbareverkoop.nl.
7. Internetborg:
een bedrag dat door een Deelnemer is gestort, zoals beschreven in de Handleiding. De hoogte van de Internetborg bedraagt één procent (1 %) van de biedlimiet zoals bedoeld in de Handleiding met een minimum van vijfduizend euro (€ 5.000,00) per registergoed, en geldt als een afdoende “gegoedheid” in de zin van artikel 14 van de AVVE 2017.
Aanvulling voorwaarden:
1. In aanvulling op de AVVE 2017 kan tijdens de Veiling door een Deelnemer via internet worden geboden. Als “Bod” in de zin van de AVVE 2017 wordt derhalve ook een Bod via internet aangemerkt, mits dit Bod is uitgebracht door een Deelnemer op de door NIIV in de Handleiding voorgeschreven wijze. De hoogte van het Bod dat de Deelnemer uitbrengt wordt bepaald door het bedrag waarop hij klikt of drukt.
2. Als de Deelnemer een Bod heeft uitgebracht en volgens de Notaris de hoogste Bieder is, kan de Internetborg op verzoek van de Deelnemer ook worden gebruikt als (deel)betaling voor de ingevolge artikel 12 AVVE 2017 na de Veiling te betalen waarborgsom, waarbij de Deelnemer ermee instemt dat de notaris (dit deel van) de waarborgsom pas vrijgeeft indien de Deelnemer al zijn verplichtingen die uit het doen van een Bod voortvloeien is nagekomen.
3. In geval van discussie over het tijdstip waarop de biedingen, ofwel via internet, ofwel in de zaal, de Notaris hebben bereikt, alsmede in geval van storing aan en/of het uitvallen van de internetverbinding(en) tijdens de Veiling en in alle andere gevallen van discussie beslist de Notaris.
4. Weliswaar wordt de mogelijkheid geboden om via internet te bieden, maar hiermee wordt niet gegarandeerd dat de Deelnemer permanente en/of gelijktijdige toegang heeft tot internet om mee te bieden. Eventuele vertragingen in de snelheid van de internetverbinding(en), alsmede storingen en uitval van deze verbinding(en) komen geheel voor rekening en risico van de Deelnemer.
5. Tenzij de Notaris anders beslist, zal niet eerder worden overgegaan tot de Inzet en de Afslag, dan nadat de Notaris genoegzaam zal zijn gebleken dat via internet biedingen kunnen worden uitgebracht.
6. In aanvulling op artikel 3 lid 3 AVVE 2017 kan de Afmijning door de Deelnemer elektronisch geschieden door te klikken of te drukken op het woord “bied”.
7. Als Afmijnbedrag geldt het bedrag waarop door de Deelnemer tijdens de Afslag wordt geklikt of gedrukt op het moment waarop een zaalbieder kan afmijnen.
8. Wanneer de Deelnemer tijdens de Veiling overgaat tot het uitbrengen van een Bod via internet en het Bod de Notaris heeft bereikt, heeft dit Bod gelijke rechtsgevolgen als een Bod dat vanuit de veilingzaal wordt uitgebracht.
9. De Deelnemer die tijdens de Veiling overgaat tot het uitbrengen van een Bod via internet dient gedurende het verdere verloop van de Veiling voor de Notaris telefonisch bereikbaar te zijn en te blijven, en wel op het mobiele telefoonnummer dat de Deelnemer heeft ingevuld op diens registratieformulier. Voor het geval de Deelnemer gedurende het verdere verloop van de Veiling niet of slechts ten dele voor de Notaris telefonisch bereikbaar is, terwijl in het kader van de Veiling op enig moment telefonisch overleg tussen de Notaris en de Deelnemer noodzakelijk wordt geacht door de Notaris, dan is de Notaris bevoegd om het Bod van de Deelnemer niet als zodanig te erkennen dan wel af te wijzen.
10. In aanvulling op artikel 5 lid 3 AVVE 2017 is de Deelnemer die het hoogste Bod heeft uitgebracht tot het moment van Gunning bevoegd te verklaren dat hij heeft geboden namens een rechtspersoon of personenvennootschap, mits die Deelnemer vóór de Gunning:
- naar het oordeel van de Notaris genoegzaam aantoont volledig bevoegd te zijn tot vertegenwoordiging van die rechtspersoon of personenven¬noot¬schap; en
- de waarborgsom wordt gestort als bedoeld in artikel 12 lid 1 AVVE 2017.
Het bepaalde in artikel 5 lid 4 AVVE 2017 is in deze situatie ook van toepassing (acceptatie door de Verkoper) tenzij dit elders in de Bijzondere Veilingvoorwaarden is uitgesloten.
Van een en ander dient uit de notariële akte van Gunning te blijken.
Indien met inachtneming van het vorenstaande een rechtspersoon of personenvennootschap heeft te gelden als vertegenwoordigde van de Deelnemer, komt aan die rechtspersoon of personenvennootschap het recht toe vóór de betaling van de Koopprijs te verklaren dat hij het Bod heeft uitgebracht namens één of meer anderen als bedoeld in artikel 5 lid 2 AVVE 2017.
11. De in lid 10 bedoelde Deelnemer is, naast die rechtspersoon of personenvennootschap hoofdelijk verbonden voor de nakoming van de verplichtingen ten gevolge van de Gunning. Indien die Deelnemer, ingeval de door hem vertegenwoordigde rechtspersoon of personenvennootschap in verzuim is, de Koopprijs geheel voor eigen rekening voldoet, wordt hij geacht de koopovereenkomst voor zichzelf te zijn aangegaan, in welk geval de Levering aan hem plaatsvindt en hem kwijting wordt verleend. Van een en ander dient uit de Notariële verklaring van betaling te blijken.
12. Door het uitbrengen van een Bod via internet, op de wijze zoals door NIIV omschreven, verleent de Deelnemer, indien van toepassing, mede namens de door hem vertegenwoordigde rechtspersoon of personenvennootschap als bedoeld in lid 10, tevens volmacht aan ieder van de medewerkers die ten tijde van het gebruik van de volmacht werkzaam zijn ten kantore van de Notaris (zowel samen als ieder afzonderlijk) om kennis te nemen van de inhoud van het proces-verbaal van Veiling en in en bij het proces-verbaal van Veiling:
a. te bevestigen dat de Deelnemer het betreffende Bod heeft uitgebracht; en
b. in te stemmen met alle in het proces-verbaal van Veiling (te) vermelde(n) waarnemingen van de Notaris ter zake van de Veiling.
De gevolmachtigde kan op grond van deze volmacht voorts het proces-verbaal van Veiling ondertekenen en ter zake hiervan datgene te doen wat hij nodig en nuttig acht. De gevolmachtigde heeft de macht tot substitutie, zodat hij onder zijn verantwoordelijkheid een ander in zijn plaats kan stellen.
13. Indien een Deelnemer niet via internet, maar vanuit de veilingzaal als zaalbieder een Bod uitbrengt kan de Internetborg gebruikt worden ten bewijze van zijn gegoedheid als bedoeld in artikel 14 AVVE 2017 én als betaling van een door deze Deelnemer, of, indien van toepassing, de door hem vertegenwoordigde rechtspersoon of personenvennootschap bedoeld in lid 8, verschuldigde waarborgsom of een gedeelte daarvan.
14. In geval van niet-nakoming van een of meer verplichtingen uit de tussen de Verkoper en een Deelnemer tot stand gekomen koopovereenkomst, wordt (onverminderd het bepaalde in artikel 26 AVVE 2017) de Internetborg door de Notaris geïncasseerd bij NIIV en geheel of gedeeltelijk gebruikt ter betaling van (een deel van) de kosten die voortvloeien uit de niet-nakoming.
Afmijnen zonder afroepen
Indien de regioveiling daartoe tijdens de Veiling de mogelijkheid biedt, dan kan, in aanvulling op artikel 3 lid 2 AVVE 2017, de Afmijning door een zaalbieder door het roepen van het woord ''mijn'' ook plaatsvinden zonder afroeping door de afslager, zodra (en gedurende de tijd dat) een bedrag waarop kan worden geboden voor zowel de zaalbieders als de Notaris zichtbaar is op een scherm in de veilingzaal. Indien er wordt afgemijnd op het moment dat er sprake is van een wisseling van bedragen op het scherm, geldt als Afmijnbedrag het laatste bedrag dat vóór die wisseling voor de notaris zichtbaar was, onverminderd het bepaalde bij artikel 3 lid 5 AVVE 2017 laatste zin.
Akte de command: bieden voor een ander
In afwijking van het bepaalde in artikel 5 AVVE 2017 dient lid 3 te worden gewijzigd en zal luiden als volgt:
3. De AVVE bepaalt in artikel 5 dat iedere bieder op een veiling het recht heeft om vóór de betaling van de koopprijs te verklaren dat hij zijn bod heeft uitgebracht voor een ander, de ''vertegenwoordigde''. Om dit bieden voor een ander te formaliseren moet de notaris een Akte de command opmaken. Omdat bij het bieden voor een ander de uiteindelijke koper niet direct bekend is, kiest de bank vanuit het oogpunt van transparantie ervoor om bieden voor een ander niet toe te staan bij de veiling. In plaats daarvan kan de bieder gebruik maken van een doorlevering. Na levering van de onroerende zaak aan de bieder levert deze de zaak weer door aan de uiteindelijke koper.
12. Vereniging van eigenaars/lidmaatschap
1. Voorzover de koper hoofdelijk aansprakelijk is ingevolge artikel 122 lid 3 boek 5 Burgerlijk Wetboek voor de voor rekening van de verkoper komende bijdragen terzake van het verkochte die in het lopende en/of voorafgaande kalenderjaar opeisbaar zijn geworden of nog zullen worden, komen deze bijdragen voor rekening van koper.
2. Het reglement van de vereniging van eigenaars luidt thans zoals het is vastgesteld bij de desbetreffende akte van splitsing in appartementsrechten, op vier juni tweeduizendtwaalf verleden voor notaris mr. S.J. Billet voornoemd, ingeschreven ten kantore van de landelijke Dienst voor het Kadaster en de Openbare Registers, in het register Hypotheken 4, op vijf juni tweeduizendtwaalf in deel 61552, nummer 151. Krachtens het daarbij bepaalde is de bestemming van het appartementsrecht met index 472 : wonen en index 473: berging.
In gemelde akte is tevens opgericht de vereniging van eigenaars, met de naam: ''Vereniging van Eigenaars Schubert-Donizetti Blok I'', gevestigd te Eindhoven.
3. De administratie van de vereniging van eigenaars wordt thans gevoerd door vb&t vve diensten, Postbus 412, 5600 AK Eindhoven.
4. Aan deze akte is een verklaring gehecht van de Vereniging van Eigenaars, waaruit blijkt dat verkoper per heden aan de Vereniging van Eigenaars verschuldigd is een bedrag groot vijfhonderdvijf euro en zevenentachtig eurocent (€ 505,87) (bijdrage boekjaar 2019 en januari 2020 en overige kosten).
5. Tevens blijkt uit de verklaring dat het aandeel van de verkoper in het aanwezige reservefonds is een bedrag groot éénduizend tweehonderdacht euro en zeventien eurocent (€ 1.208,17).
ERFDIENSTBAARHEDEN/BIJZONDERE LASTEN EN VERPLICHTINGEN
Voor het bestaan van erfdienstbaarheden, bijzondere lasten en beperkingen met betrekking tot het verkochte wordt te dezen verwezen naar voormelde akte van levering, de dato vijfentwintig november tweeduizendveertien, waarin woordelijk staat vermeld:
'' KWALITATIEVE VERPLICHTING (VOORTVLOEIENDE UIT AKTE VAN SPLITSING)
ARTIKEL 7
1. Koper verbindt zich jegens Trudo - ter waarborging van het door Trudo overeenkomstig het hiervoor onder Slimmer Kopen® beoogde volkshuisvestingsbelang ten aanzien van het gebouw -, om:
- de uitoefening van de krachtens de betreffende akte van splitsing of krachtens deze akte aan (de organen van) de vereniging van eigenaars verleende bevoegdheden en taken, als bedoeld in artikel 38 van het reglement van bedoelde akte van splitsing en de overige daarmee verband houdende bepalingen, te dulden en niets te doen dat deze uitoefening verhindert of verhinderen kan;
- niet tot wijziging van gemeld artikel 38 en de overige daarmee verband houdende bepalingen van de akte van splitsing en het daarvan deel uitmakende reglement - in de zin van artikel 5:139 Burgerlijk Wetboek
- over te (doen) gaan.
2. De uit deze verbintenis voor Koper voortvloeiende verplichtingen om niet te doen ten aanzien van het belaste registergoed en de daartoe behorende appartementsrechten gaan ook over op degenen die het belaste appartementsrecht onder bijzondere titel als eigenaar of beperkt gerechtigde zullen verkrijgen; mede zullen aan die verplichtingen gebonden zijn degenen, die van de rechthebbende op het belaste appartementsrecht een recht tot gebruik van dat appartementsrecht zullen verkrijgen.
3. In geval Koper of zijn rechtsopvolgers ten aanzien van het appartementsrecht en het gebouw waarvan dat deel uitmaakt het bovenstaande niet naleeft, kan Trudo deze een, zonder rechterlijke tussenkomst, terstond opeisbare boete opleggen. De boete zal door Trudo worden vastgesteld en zal nooit hoger mogen zijn dan de waarde van het bij deze akte overgedragen appartementsrecht. Deze waarde is gelijk aan de waarde die het appartementsrecht heeft volgens de aanslag van de Onroerende Zaakbelasting in het voorafgaande jaar. De boete wordt verschuldigd binnen veertien (14) dagen na daartoe strekkende schriftelijke aangetekende aanmaning van Trudo zonder dat daartoe overigens enige uitdrukkelijke ingebrekestelling is vereist. De aanmaning wordt niet verzonden dan nadat Koper ten minste dertig (30) dagen tevoren per aangetekende brief op de verboden toestand is opmerkzaam gemaakt en zal achterwege blijven indien de verboden toestand binnen die tijd naar genoegen van Trudo is opgeheven.
4. Dit beding zal in elke opvolgende akte van juridische levering van een appartementsrecht moeten worden opgenomen en als zodanig in de openbare registers moeten worden ingeschreven, op verbeurte door Koper die dit verzuimt dan wel diens rechtsopvolgers aan Trudo van een zonder rechterlijke tussenkomst onmiddellijk opeisbare boete; op bedoelde boete is het daaromtrent sub 3 bepaalde van overeenkomstige toepassing.
5. Onder Trudo wordt voor de toepassing van de leden 1 tot en met 4 mede begrepen haar rechtsopvolger.
Slimmer Kopen-Bepalingen
Door Verkoper en Koper worden voorts van toepassing verklaard de Slimmer Kopen-Bepalingen, zoals opgenomen in de tussen partijen gesloten koopovereenkomst.
In deze akte worden deze voorwaarden aangeduid als: ‘Slimmer Kopen- Bepalingen’.
De Slimmer Kopen-Bepalingen zijn gedeponeerd bij akte op twaalf december tweeduizend twaalf verleden voor mr. S.J. Billet, notaris te Eindhoven, bij afschrift ingeschreven in het register Hypotheken 4 van het kantoor van de Dienst voor het kadaster en de openbare registers op twaalf december tweeduizend twaalf in deel 62284 nummer 132.
De Slimmer Kopen-Bepalingen vormen een onverbrekelijk geheel met de inhoud van onderhavige akte.
In de Slimmer Kopen-Bepalingen zijn onder meer de volgende onderwerpen opgenomen en nader uitgewerkt:
Hoofdstuk 1
- toestemming bij doorverkoop/aanbiedingsplicht;
- bedenktijd;
- aanbod en (niet-)aanvaarding van het aanbod;
- terugkoop door verkoper;
- prijsvorming;
- tegentaxatie;
- afzien terugkooprecht;
- zelfbewoningsverplichting/verbod hennep te telen;
Hoofdstuk 2
- boete-, kwalitatieve- en kettingbedingen, hypothecaire zekerheid en executoriale verkoop;
Hoofdstuk 3
- overdracht rechtspositie door verkoper.
Partijen verklaarden dat Stichting Trudo zal fungeren als ‘Verkoper’ als bedoeld in de Slimmer Kopen-Bepalingen.
Partijen verplichten zich over en weer tot volledige naleving van de Slimmer Kopen- Bepalingen.
Berekening verkoopprijs
In verband met de voorgeschreven ''Verkoopprijs Berekening'' zoals opgenomen in de Slimmer Kopen-Bepalingen (Prijsvorming, Hoofdstuk 1, artikel 5, sub d.1) wordt het volgende geconstateerd.
De Marktwaarde/verkoopwaarde in vrij opleverbare staat van het Registergoed bedraagt bij deze aankoop drieëntachtigduizend euro (EUR 83.000,--).
Dit blijkt uit het taxatierapport (de dato zeventien september tweeduizend veertien) in opdracht van Trudo door een beëdigd taxateur uitgebracht. Beide partijen conformeren zich aan de inhoud van dit rapport.
Het door Koper met Trudo overeengekomen kortingspercentage – voor de vaststelling van de Aankoopprijs (in mindering te brengen) – op de Marktwaarde bedraagt veertig procent (40 %).
De aldus door Koper met Trudo overeengekomen Aankoopprijs bedraagt negenenveertigduizend achthonderd euro (EUR 49.800,--) (de hiervoor vermelde koopprijs).
Boete-, kwalitatieve en kettingbedingen Boete
1. Indien de Koper in verzuim is, door overtreding of toerekenbaar
tekortschieten (wanprestatie) terzake van enige verplichting uit hoofde van het in Hoofdstuk 1 en/of Hoofdstuk 2 van de Slimmer Kopen-Bepalingen bepaalde, kan Trudo aan Koper een, zonder rechterlijke tussenkomst terstond opeisbare boete opleggen.
De hoogte van de boete bedraagt de door Trudo bij aankoop verleende korting vermeerderd met de claim van Trudo op de waardeontwikkeling, exclusief kwaliteitsverbeteringen Bij een waardestijging wordt deze berekend volgens de formule zoals opgenomen in de Slimmer Kopen-Bepalingen. Bij een waardedaling is de boete gelijk aan de bij aankoop verleende korting, met dien verstande, dat het belang van Koper in de waardeontwikkeling van het Registergoed ten minste vijftig procent (50%) bedraagt.
De boete is verschuldigd aan Trudo. De boete wordt verschuldigd binnen veertien (14) dagen na daartoe strekkende schriftelijke aangetekende aanmaning van Trudo zonder dat daartoe overigens enige uitdrukkelijke ingebrekestelling is vereist. De aanmaning wordt niet verzonden dan nadat de Koper/eigenaar ten minste dertig (30) dagen tevoren per aangetekende brief op de verboden toestand is opmerkzaam gemaakt en zal achterwege blijven indien de verboden toestand binnen die tijd naar genoegen van Trudo is opgeheven.
De mogelijkheid tot het opleggen van een boete laat onverminderd het recht om naast een opgelegde boete eventuele overige schade te verhalen op Koper, overeenkomstig het daarover bepaalde in het Burgerlijk Wetboek.
Kwalitatieve verbintenissen
2. De onder de Hoofdstukken 1 en 2 van de Slimmer Kopen-Bepalingen omschreven verplichtingen van Koper/eigenaar worden opgelegd en aanvaard als kwalitatieve verbintenis als bedoeld in artikel 6:252 Burgerlijk Wetboek en gaan over op al degenen die het Registergoed zullen verkrijgen onder algemene en/of bijzondere titel.
Degene die van de Koper/eigenaar - in strijd met het bepaalde onder artikel 1 van hoofdstuk 1 van de Slimmer Kopen-Bepalingen - een recht van gebruik van het Registergoed zullen verkrijgen zijn eveneens aan de hiervoor onder de Hoofdstukken 1 en 2 van de Slimmer Kopen-Bepalingen omschreven verplichtingen verbonden.
Voor zover gemelde op het Registergoed rustende verplichtingen niet van rechtswege (kwalitatief) overgaan bij overgang of levering van het Registergoed geldt het in het volgende lid bepaalde.
Kettingbedingen
3. a. Door Trudo worden aan de Koper de verplichtingen van Koper uit hoofde van de Hoofdstukken 1 en 3 van de Slimmer Kopen-Bepalingen alsmede lid 1 van Hoofdstuk 2 (boetebedingen) bij wege van kettingbeding opgelegd ten behoeve van Trudo, onder de verplichting om die bepalingen en onderhavige bepaling bij:
1. de levering van het Registergoed of van een gedeelte daarvan;
2. bezwaring van het Registergoed of van een gedeelte daarvan met een beperkt gebruiks- en/of genotsrecht,
op te leggen en aan te laten nemen door de rechtsopvolger van Koper ofwel de (opvolgende) beperkt gerechtigde.
Wordt dit verzuimd door de overdragende partij dan verbeurt deze een boete. Het bedrag van deze boete is gelijk aan de aankoopprijs die de Koper/eigenaar voor het Registergoed heeft betaald. Indien meer personen als overdragende partij optreden is de boete door hen, als hoofdelijke debiteuren, verschuldigd. De boete moet worden betaald aan Trudo.
De boete is verschuldigd binnen veertien (14) dagen na daartoe strekkende schriftelijke aangetekende aanmaning van Trudo zonder dat daartoe overigens enige uitdrukkelijke ingebrekestelling is vereist.
De aanmaning wordt niet verzonden dan nadat de eigenaar ten minste dertig (30) dagen tevoren per aangetekende brief op de verboden toestand is opmerkzaam gemaakt en zal achterwege blijven indien het verzuim binnen die tijd naar genoegen van Trudo is opgeheven.
b. De onder a. gestelde voorwaarden zullen op straffe van eenzelfde boete ten bate van Trudo in elke latere akte van levering of vestiging van een beperkt gebruiks- en/of genotsrecht van het Registergoed aan de verkrijger of de beperkt gerechtigde moeten worden opgelegd en voor deze verbindend worden verklaard.
Het overigens onder a. gestelde omtrent de verschuldigdheid en de betaling van de boete is eveneens van toepassing.
Elke opvolgende vervreemder verplicht zich daarbij namens en ten behoeve van Trudo het beding aan te nemen.
c. Als Trudo heeft aangegeven niet over te willen gaan tot aankoop van het Registergoed en Koper en Trudo overeenkomstig het bepaalde in Hoofdstuk 1, artikel 7, overeenstemming hebben bereikt over de hoogte van een afkoopsom, zal Verkoper de Slimmer Kopen-bepalingen (als kwalitatieve verbintenissen hiervoor opgenomen in lid 2 en kettingbedingen als hiervoor opgenomen onder a en b) laten vervallen tegen het voldoen aan de royementsvoorwaarden en tegen het royement van het hypotheekrecht dat ten gunste van Trudo is gevestigd.
Hypothecaire zekerheid
4. a. Tot zekerheid voor het verhaal van een eventueel door Koper aan Trudo verschuldigde boete, uit hoofde van het niet nakomen van zijn aanbiedingsplicht als bedoeld in artikel 1 van Hoofdstuk 1, zal Koper aan Trudo een hypothecaire zekerheid verstrekken op het Registergoed gelijk aan het bedrag dat bij aankoop als korting is verstrekt op de marktwaarde verhoogd met tenminste vijftig procent (50%) van het bedrag van de aankoopprijs van het Registergoed.
b. De in het vorige lid bedoelde zekerheid zal:
- tweede in rang zijn wanneer Koper de aankoop van het Registergoed financiert middels een hypothecaire geldlening; en
- eerste in rang zijn wanneer Koper geen hypothecaire geldlening nodig heeft voor de aankoop van het Registergoed.
c. Ingeval de hypothecaire zekerheid ten behoeve van Trudo tweede in rang is, is Koper verplicht in de hypotheekakte ten behoeve van zijn hypothecair financier de als bijlage bij de koopovereenkomst gevoegde module ‘hypotheek ten behoeve van Verkoper’ op te laten nemen. Ingeval de hypothecaire zekerheid ten behoeve van Verkoper eerste in rang is zal de hiervoor bedoelde module ‘hypotheek ten behoeve van Verkoper’ in de akte van levering dienen te worden opgenomen.
Executoriale verkoop
5. Wanneer op de voet van artikel 3:268 leden 1 en 2 van het Burgerlijk Wetboek of overigens door schuldeisers van Koper tot executieverkoop van het Registergoed wordt overgegaan geldt het volgende.
Koper wordt alsdan geacht in gebreke te zijn jegens Trudo in de nakoming van de Slimmer Kopen-Bepalingen. De krachtens lid 1 door Trudo aan Koper op te leggen en door deze aan Trudo alsdan verschuldigde boete bedraagt:
a. Wanneer de executie-opbrengst lager is dan de Marktwaarde:
- het (positieve) verschil tussen: de netto-opbrengst bij executie minus het bedrag gelijk aan de Verkoopprijs als bedoeld in artikel 5 sub. d. van Hoofdstuk 1.
b. Wanneer de executie-opbrengst hoger is dan de Marktwaarde:
- de Marktwaarde minus het bedrag gelijk aan de Verkoopprijs als bedoeld in artikel 5 sub d. van Hoofdstuk 1, te vermeerderen met dat percentage van de meerwaarde van de executie-opbrengst boven de Marktwaarde, dat aan Trudo zou toekomen bij een reguliere terugkoop van het Registergoed conform de Slimmer Kopen-Bepalingen.
De datum van executie wordt in dit geval aangemerkt als het tijdstip van aanbieding door Koper aan Trudo.
Bedoeld bedrag zal niet door Koper mogen worden ontvangen en zal, namens Koper, door de betreffende executerende schuldeiser aan Trudo moeten worden voldaan.
Het voorgaande laat onverlet de rechten van de hypothecaire schuldeiser tot verhaal van zijn (hypothecaire) vordering(en).''
UITDRUKKELIJKE AANVAARDING
Koper dient uitdrukkelijk die lasten en beperkingen, welke met betrekking tot het registergoed zijn ingeschreven in de openbare registers als bedoeld in artikel 3:16 van het Burgerlijk Wetboek en hiervoor niet zijn vermeld bij de levering te aanvaarden, alsmede die erfdienstbaarheden ten laste van het registergoed die niet zijn ingeschreven in vorengenoemde openbare registers, maar voor de koper kenbaar zijn uit de feitelijke situatie en/of voor de koper geen wezenlijk zwaardere belasting betekenen.
PUBLIEKRECHTELIJKE BEPERKINGEN
In de openbare registers zijn de navolgende publiekrechtelijke beperking vermeld:
'Er zijn geen beperkingen bekend in de Basisregistratie Kadaster;
Er zijn geen beperkingen bekend in de Landelijke Voorziening WKPB.
Overige aantekening: Kwalitatieve verplichting Afkomstig uit stuk Hyp4 65224/193 ingeschreven op 25-11-2014 om 11:45''

Veiling informatie

Type
Executieveiling hypotheek
Status
Gegund
Veilinglocatie
Fletcher Hotel-Restaurant Jagershorst Leende
Valkenswaardseweg 44
5595 XB Leende
Kantoor
Huijbregts Notarissen & Adviseurs
mw E. Schellekens/ dhr J.G.Gräler
Zuiderparkweg 280
5216 HE 'S-HERTOGENBOSCH
T: 073 691 87 87
E: veiling@huijbregtsnotarissen.com
Bijzondere voorwaarden

BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN
1. Wijze van veiling
De veiling vindt plaats bij inzet en afslag als zaal-/internetveiling en wel op donderdag zestien januari tweeduizendtwintig om dertien uur dertig minuten (13:30), in Golden Tulip Jagershorst Leende, Valkenswaardseweg 44 te Leende.
2. Betaling koopsom
De koopsom moet worden betaald uiterlijk zes (6) weken na de Gunning.
3. Kosten
De kosten en heffingen die ingevolge het bepaalde in artikel 9 van de AVVE 2017 bij de koper in rekening zullen worden gebracht bedragen bij benadering: vierduizend zeshonderdvierendertig euro en vijf eurocent (€ 4.634,05).
4. Belastingen
Voor zover aan de bank bekend is ter zake van de levering van het registergoed geen omzetbelasting, wel overdrachtsbelasting verschuldigd.
5. Bewoning en gebruik. Eigenaar
Het registergoed wordt bewoond door de eigenaar.
Het registergoed dient bij de aflevering vrij van bewoners en gebruikers te zijn.
6. Huurbeding uit hypotheekakte
De hypotheekakte op grond waarvan de veiling bij executie plaatsvindt bevat het huurbeding bedoeld in artikel 3:264 van het Burgerlijk Wetboek.
7. Voorbehoud recht van beraad
De verkoper maakt, tenzij hij blijkens het proces-verbaal van de afslagveiling direct tot gunning overgaat, gebruik van zijn recht van beraad als vermeld in artikel 8 lid 2 AVVE 2017. Indien de verkoper vervolgens wil gunnen zal hij daarvan doen blijken uit een, vóór het verstrijken van de beraadstermijn, op te maken akte van gunning.
8. Inbegrepen in koop
Bij de koop is (zonder bijbetaling) inbegrepen de roerende zaken als bedoeld in artikel 3:254 van het Burgerlijk Wetboek.
9. Energielabel
Verkoper beschikt niet over een energielabel danwel een gelijkwaardig document als bedoeld in het Besluit energieprestatie gebouwen. Verkoper zal te dezer zake geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden. Koper is hiermee volledig bekend en vrijwaart opdrachtgever voor alle (eventuele) aanspraken te dier zake. Koper is zich ervan bewust, dat indien hij een energielabel dan wel een gelijkwaardig document als bedoeld in het Besluit energieprestatie gebouwen wenst te verkrijgen, hij daartoe zelf dient zorg te dragen.
10. Onderzoeksplicht koper
Van koper wordt verwacht dat hij zelf onderzoek instelt naar het gekochte, dan wel dat hij als hij dit onderzoek achterwege laat of gelaten heeft, hij welbewust de daaraan verbonden risico's aanvaardt zonder enig voorbehoud of enige aanspraak jegens de opdrachtgever of de notaris.
11. Voorwaarden in verband met internetbieden en internetborg.
De onderhavige Veiling is een Zaal-/Internetveiling. Het bieden tijdens de Veiling kan ook via de website www.vastgoedveilingzuid.nl en www.openbareverkoop.nl plaatsvinden.
Aanvulling begrippen:
In deze Bijzondere Veilingvoorwaarden wordt verstaan onder:
1. www.vastgoedveilingzuid.nl en www.openbareverkoop.nl:
de algemeen toegankelijke website of een daaraan gelieerde website, bedoeld in begrip 27 van de AVVE 2017, via welke website een Bod via internet kan worden uitgebracht.
2. NIIV:
“Stichting Notarieel Instituut Internetveilen”, statutair gevestigd in de gemeente Baarn, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 52037098, rechthebbende van www.vastgoedveilingzuid.nl en/of www.openbareverkoop.nl.
3. Handleiding
de “handleiding online bieden” vermeld op www.vastgoedveilingzuid.nl en/of www.openbareverkoop.nl.
4. Registratienotaris:
een notaris die de via www.vastgoedveilingzuid.nl en/of www.openbareverkoop.nl in te vullen registratieverklaring en het geldige identiteitsbewijs van een natuurlijke persoon die wil bieden via internet, in ontvangst neemt en controleert (i) ter vaststelling van diens identiteit, (ii) het opgegeven telefoonnummer en (iii) ter legalisatie van diens handtekening onder de registratieverklaring.
5. Registratie:
het geheel van de door NIIV voorgeschreven handelingen, ter identificatie van een natuurlijke persoon die via www.vastgoedveilingzuid.nl en/of www.openbareverkoop.nl wil bieden, bestaande uit de invoer via internet van diens persoonsgegevens en controle door de Registratienotaris van diens identiteit en het door die persoon opgegeven mobiele telefoonnummer.
6. Deelnemer:
een natuurlijk persoon die de procedure van Registratie heeft doorlopen, tijdig voor de Veiling een Internetborg heeft gestort en tijdens de Veiling van het Registergoed is ingelogd op www.vastgoedveilingzuid.nl en/ of www.openbareverkoop.nl.
7. Internetborg:
een bedrag dat door een Deelnemer is gestort, zoals beschreven in de Handleiding. De hoogte van de Internetborg bedraagt één procent (1 %) van de biedlimiet zoals bedoeld in de Handleiding met een minimum van vijfduizend euro (€ 5.000,00) per registergoed, en geldt als een afdoende “gegoedheid” in de zin van artikel 14 van de AVVE 2017.
Aanvulling voorwaarden:
1. In aanvulling op de AVVE 2017 kan tijdens de Veiling door een Deelnemer via internet worden geboden. Als “Bod” in de zin van de AVVE 2017 wordt derhalve ook een Bod via internet aangemerkt, mits dit Bod is uitgebracht door een Deelnemer op de door NIIV in de Handleiding voorgeschreven wijze. De hoogte van het Bod dat de Deelnemer uitbrengt wordt bepaald door het bedrag waarop hij klikt of drukt.
2. Als de Deelnemer een Bod heeft uitgebracht en volgens de Notaris de hoogste Bieder is, kan de Internetborg op verzoek van de Deelnemer ook worden gebruikt als (deel)betaling voor de ingevolge artikel 12 AVVE 2017 na de Veiling te betalen waarborgsom, waarbij de Deelnemer ermee instemt dat de notaris (dit deel van) de waarborgsom pas vrijgeeft indien de Deelnemer al zijn verplichtingen die uit het doen van een Bod voortvloeien is nagekomen.
3. In geval van discussie over het tijdstip waarop de biedingen, ofwel via internet, ofwel in de zaal, de Notaris hebben bereikt, alsmede in geval van storing aan en/of het uitvallen van de internetverbinding(en) tijdens de Veiling en in alle andere gevallen van discussie beslist de Notaris.
4. Weliswaar wordt de mogelijkheid geboden om via internet te bieden, maar hiermee wordt niet gegarandeerd dat de Deelnemer permanente en/of gelijktijdige toegang heeft tot internet om mee te bieden. Eventuele vertragingen in de snelheid van de internetverbinding(en), alsmede storingen en uitval van deze verbinding(en) komen geheel voor rekening en risico van de Deelnemer.
5. Tenzij de Notaris anders beslist, zal niet eerder worden overgegaan tot de Inzet en de Afslag, dan nadat de Notaris genoegzaam zal zijn gebleken dat via internet biedingen kunnen worden uitgebracht.
6. In aanvulling op artikel 3 lid 3 AVVE 2017 kan de Afmijning door de Deelnemer elektronisch geschieden door te klikken of te drukken op het woord “bied”.
7. Als Afmijnbedrag geldt het bedrag waarop door de Deelnemer tijdens de Afslag wordt geklikt of gedrukt op het moment waarop een zaalbieder kan afmijnen.
8. Wanneer de Deelnemer tijdens de Veiling overgaat tot het uitbrengen van een Bod via internet en het Bod de Notaris heeft bereikt, heeft dit Bod gelijke rechtsgevolgen als een Bod dat vanuit de veilingzaal wordt uitgebracht.
9. De Deelnemer die tijdens de Veiling overgaat tot het uitbrengen van een Bod via internet dient gedurende het verdere verloop van de Veiling voor de Notaris telefonisch bereikbaar te zijn en te blijven, en wel op het mobiele telefoonnummer dat de Deelnemer heeft ingevuld op diens registratieformulier. Voor het geval de Deelnemer gedurende het verdere verloop van de Veiling niet of slechts ten dele voor de Notaris telefonisch bereikbaar is, terwijl in het kader van de Veiling op enig moment telefonisch overleg tussen de Notaris en de Deelnemer noodzakelijk wordt geacht door de Notaris, dan is de Notaris bevoegd om het Bod van de Deelnemer niet als zodanig te erkennen dan wel af te wijzen.
10. In aanvulling op artikel 5 lid 3 AVVE 2017 is de Deelnemer die het hoogste Bod heeft uitgebracht tot het moment van Gunning bevoegd te verklaren dat hij heeft geboden namens een rechtspersoon of personenvennootschap, mits die Deelnemer vóór de Gunning:
- naar het oordeel van de Notaris genoegzaam aantoont volledig bevoegd te zijn tot vertegenwoordiging van die rechtspersoon of personenven¬noot¬schap; en
- de waarborgsom wordt gestort als bedoeld in artikel 12 lid 1 AVVE 2017.
Het bepaalde in artikel 5 lid 4 AVVE 2017 is in deze situatie ook van toepassing (acceptatie door de Verkoper) tenzij dit elders in de Bijzondere Veilingvoorwaarden is uitgesloten.
Van een en ander dient uit de notariële akte van Gunning te blijken.
Indien met inachtneming van het vorenstaande een rechtspersoon of personenvennootschap heeft te gelden als vertegenwoordigde van de Deelnemer, komt aan die rechtspersoon of personenvennootschap het recht toe vóór de betaling van de Koopprijs te verklaren dat hij het Bod heeft uitgebracht namens één of meer anderen als bedoeld in artikel 5 lid 2 AVVE 2017.
11. De in lid 10 bedoelde Deelnemer is, naast die rechtspersoon of personenvennootschap hoofdelijk verbonden voor de nakoming van de verplichtingen ten gevolge van de Gunning. Indien die Deelnemer, ingeval de door hem vertegenwoordigde rechtspersoon of personenvennootschap in verzuim is, de Koopprijs geheel voor eigen rekening voldoet, wordt hij geacht de koopovereenkomst voor zichzelf te zijn aangegaan, in welk geval de Levering aan hem plaatsvindt en hem kwijting wordt verleend. Van een en ander dient uit de Notariële verklaring van betaling te blijken.
12. Door het uitbrengen van een Bod via internet, op de wijze zoals door NIIV omschreven, verleent de Deelnemer, indien van toepassing, mede namens de door hem vertegenwoordigde rechtspersoon of personenvennootschap als bedoeld in lid 10, tevens volmacht aan ieder van de medewerkers die ten tijde van het gebruik van de volmacht werkzaam zijn ten kantore van de Notaris (zowel samen als ieder afzonderlijk) om kennis te nemen van de inhoud van het proces-verbaal van Veiling en in en bij het proces-verbaal van Veiling:
a. te bevestigen dat de Deelnemer het betreffende Bod heeft uitgebracht; en
b. in te stemmen met alle in het proces-verbaal van Veiling (te) vermelde(n) waarnemingen van de Notaris ter zake van de Veiling.
De gevolmachtigde kan op grond van deze volmacht voorts het proces-verbaal van Veiling ondertekenen en ter zake hiervan datgene te doen wat hij nodig en nuttig acht. De gevolmachtigde heeft de macht tot substitutie, zodat hij onder zijn verantwoordelijkheid een ander in zijn plaats kan stellen.
13. Indien een Deelnemer niet via internet, maar vanuit de veilingzaal als zaalbieder een Bod uitbrengt kan de Internetborg gebruikt worden ten bewijze van zijn gegoedheid als bedoeld in artikel 14 AVVE 2017 én als betaling van een door deze Deelnemer, of, indien van toepassing, de door hem vertegenwoordigde rechtspersoon of personenvennootschap bedoeld in lid 8, verschuldigde waarborgsom of een gedeelte daarvan.
14. In geval van niet-nakoming van een of meer verplichtingen uit de tussen de Verkoper en een Deelnemer tot stand gekomen koopovereenkomst, wordt (onverminderd het bepaalde in artikel 26 AVVE 2017) de Internetborg door de Notaris geïncasseerd bij NIIV en geheel of gedeeltelijk gebruikt ter betaling van (een deel van) de kosten die voortvloeien uit de niet-nakoming.
Afmijnen zonder afroepen
Indien de regioveiling daartoe tijdens de Veiling de mogelijkheid biedt, dan kan, in aanvulling op artikel 3 lid 2 AVVE 2017, de Afmijning door een zaalbieder door het roepen van het woord ''mijn'' ook plaatsvinden zonder afroeping door de afslager, zodra (en gedurende de tijd dat) een bedrag waarop kan worden geboden voor zowel de zaalbieders als de Notaris zichtbaar is op een scherm in de veilingzaal. Indien er wordt afgemijnd op het moment dat er sprake is van een wisseling van bedragen op het scherm, geldt als Afmijnbedrag het laatste bedrag dat vóór die wisseling voor de notaris zichtbaar was, onverminderd het bepaalde bij artikel 3 lid 5 AVVE 2017 laatste zin.
Akte de command: bieden voor een ander
In afwijking van het bepaalde in artikel 5 AVVE 2017 dient lid 3 te worden gewijzigd en zal luiden als volgt:
3. De AVVE bepaalt in artikel 5 dat iedere bieder op een veiling het recht heeft om vóór de betaling van de koopprijs te verklaren dat hij zijn bod heeft uitgebracht voor een ander, de ''vertegenwoordigde''. Om dit bieden voor een ander te formaliseren moet de notaris een Akte de command opmaken. Omdat bij het bieden voor een ander de uiteindelijke koper niet direct bekend is, kiest de bank vanuit het oogpunt van transparantie ervoor om bieden voor een ander niet toe te staan bij de veiling. In plaats daarvan kan de bieder gebruik maken van een doorlevering. Na levering van de onroerende zaak aan de bieder levert deze de zaak weer door aan de uiteindelijke koper.
12. Vereniging van eigenaars/lidmaatschap
1. Voorzover de koper hoofdelijk aansprakelijk is ingevolge artikel 122 lid 3 boek 5 Burgerlijk Wetboek voor de voor rekening van de verkoper komende bijdragen terzake van het verkochte die in het lopende en/of voorafgaande kalenderjaar opeisbaar zijn geworden of nog zullen worden, komen deze bijdragen voor rekening van koper.
2. Het reglement van de vereniging van eigenaars luidt thans zoals het is vastgesteld bij de desbetreffende akte van splitsing in appartementsrechten, op vier juni tweeduizendtwaalf verleden voor notaris mr. S.J. Billet voornoemd, ingeschreven ten kantore van de landelijke Dienst voor het Kadaster en de Openbare Registers, in het register Hypotheken 4, op vijf juni tweeduizendtwaalf in deel 61552, nummer 151. Krachtens het daarbij bepaalde is de bestemming van het appartementsrecht met index 472 : wonen en index 473: berging.
In gemelde akte is tevens opgericht de vereniging van eigenaars, met de naam: ''Vereniging van Eigenaars Schubert-Donizetti Blok I'', gevestigd te Eindhoven.
3. De administratie van de vereniging van eigenaars wordt thans gevoerd door vb&t vve diensten, Postbus 412, 5600 AK Eindhoven.
4. Aan deze akte is een verklaring gehecht van de Vereniging van Eigenaars, waaruit blijkt dat verkoper per heden aan de Vereniging van Eigenaars verschuldigd is een bedrag groot vijfhonderdvijf euro en zevenentachtig eurocent (€ 505,87) (bijdrage boekjaar 2019 en januari 2020 en overige kosten).
5. Tevens blijkt uit de verklaring dat het aandeel van de verkoper in het aanwezige reservefonds is een bedrag groot éénduizend tweehonderdacht euro en zeventien eurocent (€ 1.208,17).
ERFDIENSTBAARHEDEN/BIJZONDERE LASTEN EN VERPLICHTINGEN
Voor het bestaan van erfdienstbaarheden, bijzondere lasten en beperkingen met betrekking tot het verkochte wordt te dezen verwezen naar voormelde akte van levering, de dato vijfentwintig november tweeduizendveertien, waarin woordelijk staat vermeld:
'' KWALITATIEVE VERPLICHTING (VOORTVLOEIENDE UIT AKTE VAN SPLITSING)
ARTIKEL 7
1. Koper verbindt zich jegens Trudo - ter waarborging van het door Trudo overeenkomstig het hiervoor onder Slimmer Kopen® beoogde volkshuisvestingsbelang ten aanzien van het gebouw -, om:
- de uitoefening van de krachtens de betreffende akte van splitsing of krachtens deze akte aan (de organen van) de vereniging van eigenaars verleende bevoegdheden en taken, als bedoeld in artikel 38 van het reglement van bedoelde akte van splitsing en de overige daarmee verband houdende bepalingen, te dulden en niets te doen dat deze uitoefening verhindert of verhinderen kan;
- niet tot wijziging van gemeld artikel 38 en de overige daarmee verband houdende bepalingen van de akte van splitsing en het daarvan deel uitmakende reglement - in de zin van artikel 5:139 Burgerlijk Wetboek
- over te (doen) gaan.
2. De uit deze verbintenis voor Koper voortvloeiende verplichtingen om niet te doen ten aanzien van het belaste registergoed en de daartoe behorende appartementsrechten gaan ook over op degenen die het belaste appartementsrecht onder bijzondere titel als eigenaar of beperkt gerechtigde zullen verkrijgen; mede zullen aan die verplichtingen gebonden zijn degenen, die van de rechthebbende op het belaste appartementsrecht een recht tot gebruik van dat appartementsrecht zullen verkrijgen.
3. In geval Koper of zijn rechtsopvolgers ten aanzien van het appartementsrecht en het gebouw waarvan dat deel uitmaakt het bovenstaande niet naleeft, kan Trudo deze een, zonder rechterlijke tussenkomst, terstond opeisbare boete opleggen. De boete zal door Trudo worden vastgesteld en zal nooit hoger mogen zijn dan de waarde van het bij deze akte overgedragen appartementsrecht. Deze waarde is gelijk aan de waarde die het appartementsrecht heeft volgens de aanslag van de Onroerende Zaakbelasting in het voorafgaande jaar. De boete wordt verschuldigd binnen veertien (14) dagen na daartoe strekkende schriftelijke aangetekende aanmaning van Trudo zonder dat daartoe overigens enige uitdrukkelijke ingebrekestelling is vereist. De aanmaning wordt niet verzonden dan nadat Koper ten minste dertig (30) dagen tevoren per aangetekende brief op de verboden toestand is opmerkzaam gemaakt en zal achterwege blijven indien de verboden toestand binnen die tijd naar genoegen van Trudo is opgeheven.
4. Dit beding zal in elke opvolgende akte van juridische levering van een appartementsrecht moeten worden opgenomen en als zodanig in de openbare registers moeten worden ingeschreven, op verbeurte door Koper die dit verzuimt dan wel diens rechtsopvolgers aan Trudo van een zonder rechterlijke tussenkomst onmiddellijk opeisbare boete; op bedoelde boete is het daaromtrent sub 3 bepaalde van overeenkomstige toepassing.
5. Onder Trudo wordt voor de toepassing van de leden 1 tot en met 4 mede begrepen haar rechtsopvolger.
Slimmer Kopen-Bepalingen
Door Verkoper en Koper worden voorts van toepassing verklaard de Slimmer Kopen-Bepalingen, zoals opgenomen in de tussen partijen gesloten koopovereenkomst.
In deze akte worden deze voorwaarden aangeduid als: ‘Slimmer Kopen- Bepalingen’.
De Slimmer Kopen-Bepalingen zijn gedeponeerd bij akte op twaalf december tweeduizend twaalf verleden voor mr. S.J. Billet, notaris te Eindhoven, bij afschrift ingeschreven in het register Hypotheken 4 van het kantoor van de Dienst voor het kadaster en de openbare registers op twaalf december tweeduizend twaalf in deel 62284 nummer 132.
De Slimmer Kopen-Bepalingen vormen een onverbrekelijk geheel met de inhoud van onderhavige akte.
In de Slimmer Kopen-Bepalingen zijn onder meer de volgende onderwerpen opgenomen en nader uitgewerkt:
Hoofdstuk 1
- toestemming bij doorverkoop/aanbiedingsplicht;
- bedenktijd;
- aanbod en (niet-)aanvaarding van het aanbod;
- terugkoop door verkoper;
- prijsvorming;
- tegentaxatie;
- afzien terugkooprecht;
- zelfbewoningsverplichting/verbod hennep te telen;
Hoofdstuk 2
- boete-, kwalitatieve- en kettingbedingen, hypothecaire zekerheid en executoriale verkoop;
Hoofdstuk 3
- overdracht rechtspositie door verkoper.
Partijen verklaarden dat Stichting Trudo zal fungeren als ‘Verkoper’ als bedoeld in de Slimmer Kopen-Bepalingen.
Partijen verplichten zich over en weer tot volledige naleving van de Slimmer Kopen- Bepalingen.
Berekening verkoopprijs
In verband met de voorgeschreven ''Verkoopprijs Berekening'' zoals opgenomen in de Slimmer Kopen-Bepalingen (Prijsvorming, Hoofdstuk 1, artikel 5, sub d.1) wordt het volgende geconstateerd.
De Marktwaarde/verkoopwaarde in vrij opleverbare staat van het Registergoed bedraagt bij deze aankoop drieëntachtigduizend euro (EUR 83.000,--).
Dit blijkt uit het taxatierapport (de dato zeventien september tweeduizend veertien) in opdracht van Trudo door een beëdigd taxateur uitgebracht. Beide partijen conformeren zich aan de inhoud van dit rapport.
Het door Koper met Trudo overeengekomen kortingspercentage – voor de vaststelling van de Aankoopprijs (in mindering te brengen) – op de Marktwaarde bedraagt veertig procent (40 %).
De aldus door Koper met Trudo overeengekomen Aankoopprijs bedraagt negenenveertigduizend achthonderd euro (EUR 49.800,--) (de hiervoor vermelde koopprijs).
Boete-, kwalitatieve en kettingbedingen Boete
1. Indien de Koper in verzuim is, door overtreding of toerekenbaar
tekortschieten (wanprestatie) terzake van enige verplichting uit hoofde van het in Hoofdstuk 1 en/of Hoofdstuk 2 van de Slimmer Kopen-Bepalingen bepaalde, kan Trudo aan Koper een, zonder rechterlijke tussenkomst terstond opeisbare boete opleggen.
De hoogte van de boete bedraagt de door Trudo bij aankoop verleende korting vermeerderd met de claim van Trudo op de waardeontwikkeling, exclusief kwaliteitsverbeteringen Bij een waardestijging wordt deze berekend volgens de formule zoals opgenomen in de Slimmer Kopen-Bepalingen. Bij een waardedaling is de boete gelijk aan de bij aankoop verleende korting, met dien verstande, dat het belang van Koper in de waardeontwikkeling van het Registergoed ten minste vijftig procent (50%) bedraagt.
De boete is verschuldigd aan Trudo. De boete wordt verschuldigd binnen veertien (14) dagen na daartoe strekkende schriftelijke aangetekende aanmaning van Trudo zonder dat daartoe overigens enige uitdrukkelijke ingebrekestelling is vereist. De aanmaning wordt niet verzonden dan nadat de Koper/eigenaar ten minste dertig (30) dagen tevoren per aangetekende brief op de verboden toestand is opmerkzaam gemaakt en zal achterwege blijven indien de verboden toestand binnen die tijd naar genoegen van Trudo is opgeheven.
De mogelijkheid tot het opleggen van een boete laat onverminderd het recht om naast een opgelegde boete eventuele overige schade te verhalen op Koper, overeenkomstig het daarover bepaalde in het Burgerlijk Wetboek.
Kwalitatieve verbintenissen
2. De onder de Hoofdstukken 1 en 2 van de Slimmer Kopen-Bepalingen omschreven verplichtingen van Koper/eigenaar worden opgelegd en aanvaard als kwalitatieve verbintenis als bedoeld in artikel 6:252 Burgerlijk Wetboek en gaan over op al degenen die het Registergoed zullen verkrijgen onder algemene en/of bijzondere titel.
Degene die van de Koper/eigenaar - in strijd met het bepaalde onder artikel 1 van hoofdstuk 1 van de Slimmer Kopen-Bepalingen - een recht van gebruik van het Registergoed zullen verkrijgen zijn eveneens aan de hiervoor onder de Hoofdstukken 1 en 2 van de Slimmer Kopen-Bepalingen omschreven verplichtingen verbonden.
Voor zover gemelde op het Registergoed rustende verplichtingen niet van rechtswege (kwalitatief) overgaan bij overgang of levering van het Registergoed geldt het in het volgende lid bepaalde.
Kettingbedingen
3. a. Door Trudo worden aan de Koper de verplichtingen van Koper uit hoofde van de Hoofdstukken 1 en 3 van de Slimmer Kopen-Bepalingen alsmede lid 1 van Hoofdstuk 2 (boetebedingen) bij wege van kettingbeding opgelegd ten behoeve van Trudo, onder de verplichting om die bepalingen en onderhavige bepaling bij:
1. de levering van het Registergoed of van een gedeelte daarvan;
2. bezwaring van het Registergoed of van een gedeelte daarvan met een beperkt gebruiks- en/of genotsrecht,
op te leggen en aan te laten nemen door de rechtsopvolger van Koper ofwel de (opvolgende) beperkt gerechtigde.
Wordt dit verzuimd door de overdragende partij dan verbeurt deze een boete. Het bedrag van deze boete is gelijk aan de aankoopprijs die de Koper/eigenaar voor het Registergoed heeft betaald. Indien meer personen als overdragende partij optreden is de boete door hen, als hoofdelijke debiteuren, verschuldigd. De boete moet worden betaald aan Trudo.
De boete is verschuldigd binnen veertien (14) dagen na daartoe strekkende schriftelijke aangetekende aanmaning van Trudo zonder dat daartoe overigens enige uitdrukkelijke ingebrekestelling is vereist.
De aanmaning wordt niet verzonden dan nadat de eigenaar ten minste dertig (30) dagen tevoren per aangetekende brief op de verboden toestand is opmerkzaam gemaakt en zal achterwege blijven indien het verzuim binnen die tijd naar genoegen van Trudo is opgeheven.
b. De onder a. gestelde voorwaarden zullen op straffe van eenzelfde boete ten bate van Trudo in elke latere akte van levering of vestiging van een beperkt gebruiks- en/of genotsrecht van het Registergoed aan de verkrijger of de beperkt gerechtigde moeten worden opgelegd en voor deze verbindend worden verklaard.
Het overigens onder a. gestelde omtrent de verschuldigdheid en de betaling van de boete is eveneens van toepassing.
Elke opvolgende vervreemder verplicht zich daarbij namens en ten behoeve van Trudo het beding aan te nemen.
c. Als Trudo heeft aangegeven niet over te willen gaan tot aankoop van het Registergoed en Koper en Trudo overeenkomstig het bepaalde in Hoofdstuk 1, artikel 7, overeenstemming hebben bereikt over de hoogte van een afkoopsom, zal Verkoper de Slimmer Kopen-bepalingen (als kwalitatieve verbintenissen hiervoor opgenomen in lid 2 en kettingbedingen als hiervoor opgenomen onder a en b) laten vervallen tegen het voldoen aan de royementsvoorwaarden en tegen het royement van het hypotheekrecht dat ten gunste van Trudo is gevestigd.
Hypothecaire zekerheid
4. a. Tot zekerheid voor het verhaal van een eventueel door Koper aan Trudo verschuldigde boete, uit hoofde van het niet nakomen van zijn aanbiedingsplicht als bedoeld in artikel 1 van Hoofdstuk 1, zal Koper aan Trudo een hypothecaire zekerheid verstrekken op het Registergoed gelijk aan het bedrag dat bij aankoop als korting is verstrekt op de marktwaarde verhoogd met tenminste vijftig procent (50%) van het bedrag van de aankoopprijs van het Registergoed.
b. De in het vorige lid bedoelde zekerheid zal:
- tweede in rang zijn wanneer Koper de aankoop van het Registergoed financiert middels een hypothecaire geldlening; en
- eerste in rang zijn wanneer Koper geen hypothecaire geldlening nodig heeft voor de aankoop van het Registergoed.
c. Ingeval de hypothecaire zekerheid ten behoeve van Trudo tweede in rang is, is Koper verplicht in de hypotheekakte ten behoeve van zijn hypothecair financier de als bijlage bij de koopovereenkomst gevoegde module ‘hypotheek ten behoeve van Verkoper’ op te laten nemen. Ingeval de hypothecaire zekerheid ten behoeve van Verkoper eerste in rang is zal de hiervoor bedoelde module ‘hypotheek ten behoeve van Verkoper’ in de akte van levering dienen te worden opgenomen.
Executoriale verkoop
5. Wanneer op de voet van artikel 3:268 leden 1 en 2 van het Burgerlijk Wetboek of overigens door schuldeisers van Koper tot executieverkoop van het Registergoed wordt overgegaan geldt het volgende.
Koper wordt alsdan geacht in gebreke te zijn jegens Trudo in de nakoming van de Slimmer Kopen-Bepalingen. De krachtens lid 1 door Trudo aan Koper op te leggen en door deze aan Trudo alsdan verschuldigde boete bedraagt:
a. Wanneer de executie-opbrengst lager is dan de Marktwaarde:
- het (positieve) verschil tussen: de netto-opbrengst bij executie minus het bedrag gelijk aan de Verkoopprijs als bedoeld in artikel 5 sub. d. van Hoofdstuk 1.
b. Wanneer de executie-opbrengst hoger is dan de Marktwaarde:
- de Marktwaarde minus het bedrag gelijk aan de Verkoopprijs als bedoeld in artikel 5 sub d. van Hoofdstuk 1, te vermeerderen met dat percentage van de meerwaarde van de executie-opbrengst boven de Marktwaarde, dat aan Trudo zou toekomen bij een reguliere terugkoop van het Registergoed conform de Slimmer Kopen-Bepalingen.
De datum van executie wordt in dit geval aangemerkt als het tijdstip van aanbieding door Koper aan Trudo.
Bedoeld bedrag zal niet door Koper mogen worden ontvangen en zal, namens Koper, door de betreffende executerende schuldeiser aan Trudo moeten worden voldaan.
Het voorgaande laat onverlet de rechten van de hypothecaire schuldeiser tot verhaal van zijn (hypothecaire) vordering(en).''
UITDRUKKELIJKE AANVAARDING
Koper dient uitdrukkelijk die lasten en beperkingen, welke met betrekking tot het registergoed zijn ingeschreven in de openbare registers als bedoeld in artikel 3:16 van het Burgerlijk Wetboek en hiervoor niet zijn vermeld bij de levering te aanvaarden, alsmede die erfdienstbaarheden ten laste van het registergoed die niet zijn ingeschreven in vorengenoemde openbare registers, maar voor de koper kenbaar zijn uit de feitelijke situatie en/of voor de koper geen wezenlijk zwaardere belasting betekenen.
PUBLIEKRECHTELIJKE BEPERKINGEN
In de openbare registers zijn de navolgende publiekrechtelijke beperking vermeld:
'Er zijn geen beperkingen bekend in de Basisregistratie Kadaster;
Er zijn geen beperkingen bekend in de Landelijke Voorziening WKPB.
Overige aantekening: Kwalitatieve verplichting Afkomstig uit stuk Hyp4 65224/193 ingeschreven op 25-11-2014 om 11:45''

Financieel

Inzetpremie:
1% van de inzetsom tlv verkoper
Indicatie veilingkosten:
€ 4.634,00 (per 11‑12‑2019 om 13:50 uur)
incl BTW, achterstallige servicekosten en waterschapslasten (per 11‑12‑2019 om 13:50 uur)
Specificatie indicatie kosten in PDF (per 11-12-2019 om 13:49 uur)

Veiling

16 januari 2020 vanaf 13:30 uur
Fletcher Hotel-Restaurant Jagershorst Leende
Valkenswaardseweg 44
5595 XB Leende
Executieveiling hypotheek
Status: Gegund
Veilingdossiernummer: 44575

Notaris

mw E. Schellekens/ dhr J.G.Gräler
Zuiderparkweg 280
5216 HE 'S-HERTOGENBOSCH
T: 073 691 87 87

Inzetpremie

1% van de inzetsom tlv verkoper

Onderhands bod

Tot en met 1 januari 2020 24:00 is een onderhands bod mogelijk.

Delen

Kaart

Klik hier om de Google kaart te zien

Delen

Onderhands bod

Het is ook mogelijk om voorafgaand aan de executieveiling bij de notaris een schriftelijk bod uit te brengen. Let er goed op dat dit bod onherroepelijk en onvoorwaardelijk is. U kunt dus geen voorbehoud maken voor bijvoorbeeld de verkrijging van een financiering of voor het leegkomen van het pand. Als koper dient u zich van de spelregels te vergewissen. Wij wijzen u op de informatie over dit object en de van toepassing zijnde veilingvoorwaarden en (veiling)kosten. Indien u na het lezen van de spelregels tóch onzeker bent, schakel dan een deskundige in. Bijvoorbeeld uw makelaar. Voor het uitbrengen van uw bod voorafgaand aan de executieveiling gebruikt u het biedingformulier. Het volledig ingevuld en ondertekend formulier dient voor de bovenstaande veiling uiterlijk 01-01-2020 24:00 uur bij de notaris te zijn ingediend.

Het wordt aangeraden een deskundige in te schakelen om de veilingaankoop te begeleiden.