Voorafgaand aan de veiling


Bezichtigingen, inlichtingen
Soms kunnen de te veilen objecten van te voren worden bezichtigd. De eigenaren zijn in geval van een executieveiling weliswaar verplicht aan een bezichtiging mee te werken, maar het lukt niet altijd om een zodanig contact met een eigenaar te hebben dat er goede afspraken over een bezichtiging kunnen worden gemaakt. Op de veilingsite zal bij de objectinformatie worden aangegeven of er bezichtiging mogelijk is en zo ja hoe dit dan geregeld kan worden. Er zijn in de praktijk namelijk geen vaste dagen of tijdstippen voor. De notaris zal u daarover verder kunnen informeren. Ook voor andere inlichtingen over een object kan men terecht bij de notaris die het object in veiling brengt. Soms heeft de verkoper daar een makelaar voor ingeschakeld. U ziet het op de veilingsite!

Financiering, huisvestingsvergunning en andere vergunningen
Bij het onderhands kopen van een woning is het gebruikelijk om een voorbehoud te maken voor het krijgen van een financiering of een huisvestingsvergunning. Dan kunt u ontbinding inroepen als de hypotheek of vergunning niet worden verstrekt. Bij het kopen op de veiling is dat niet mogelijk. Als u koper bent geworden moet u het object afnemen, ongeacht of u daarbij een hypotheek nodig heeft of geen woonvergunning krijgt. Als u hypotheek nodig heeft maar dat niet op tijd krijgt, bent u in gebreke en zult u een forse boete verschuldigd zijn. Het is dus van groot belang vooraf de financieringsmogelijkheden te onderzoeken. Hetzelfde geldt voor de eventueel noodzakelijke huisvestigingsvergunning en andere vergunningen, zoals voor vestiging van een bedrijf, verbouwing en dergelijke.

Onderhandse executoriale verkoop
Als een object geveild gaat worden in opdracht van een hypotheekhouder (formeel heet dat: ex art. 3:268 Burgerlijk Wetboek), geldt nog een bijzonderheid. Tot veertien dagen voor de veilingdatum kan iedereen een onvoorwaardelijke schriftelijke bieding indienen bij de veilinde notaris, die een kopie van deze biedingen toestuurt aan de hypotheekhouder, de hypotheekgever (doorgaans de eigenaar/schuldenaar) en de beslaglegger. Zij hebben dan de mogelijkheid door aanvaarding van een gedane bieding een koopovereenkomst met de bieder tot stand te brengen Degene die een bod heeft uitgebracht dient kort na aanvaarding van de bieder beschikbaar te zijn om een koopovereenkomst te ondertekenen. Deze koopovereenkomst is pas geldig, als de voorzieningenrechter van de rechtbank de koopovereenkomst goedkeurt. De indiening van het hierop gerichte verzoekschrift kan door een advocaat of notaris geschieden tot één week vóór de veilingdatum. Door tijdige indiening van de koopovereenkomst bij de rechtbank vervalt de veiling. Wordt de koopovereenkomst door de rechter goedgekeurd, dan wordt de koopovereenkomst op de gewone manier afgewikkeld.. Verleent de rechter geen goedkeuring, dan wordt een nieuwe veilingdatum vastgesteld. Die datum wordt dan weer op de veilingsite gepubliceerd.